Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 271

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vammaisneuvoston asettaminen

 

KH 06.09.2021 § 271  

877/00.00.01/2021  

 Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osal­lis­tu­mis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kun­nan­hal­li­tuk­sen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useam­man kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omai­sil­laan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edus­tus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toi­min­ta­edel­ly­tyk­sis­tä.

 

 Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tar­vit­se­mien­sa palvelujen kannalta.

 

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan kau­pun­gis­sa on nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joi­den kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kau­pun­gin­hal­li­tus.

 

 Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se päättäisi asettaa vam­mais­neu­vos­ton kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi eli 31.5.2023 saakka.

 

 Vammaisneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta olisi hyvä suo­rit­taa vasta 1.11.2021 pidettävässä kaupunginhallituksen ko­kouk­ses­sa, jotta vammaisia henkilöitä edustavilla järjestöillä olisi aikaa nimetä ehdokkaita siihen. Ennen jäsenten valintaa kau­pun­gin­hal­li­tus voi tällöin päättää myös vammaisneuvoston jä­sen­mää­räs­tä ottaen huomioon nimettyjen ehdokkaiden määrän.

 

 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (657/2021) 1 momentin mukaan kunnallisissa toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie­hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu. Koska vammaisneuvoston jäsenet eivät ole kun­ta­lais­sa tarkoitettuja kunnan luottamushenkilöitä, tasa-arvolain sään­nök­set eivät tule suoraan sovellettavaksi. Tästä huolimatta vam­mais­neu­vos­toon on syytä pyrkiä valitsemaan tasapuolisesti naisia ja mie­hiä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

 1) asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 6.9.2021-31.5.2023;

 

 2) päättää valita vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet 1.11.2021 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa; ja

 

 3) päättää pyytää vammaisia henkilöitä edustavia järjestöjä ni­meä­mään ehdokkaita vammaisneuvoston jäseniksi ja va­ra­­se­nik­si. Ehdokkaiden kotikuntalaissa tarkoitetun kotikunnan tulee ol­la Äänekoski. Ehdokkaiksi pyydetään nimeämään sekä nai­sia että miehiä. Ehdotukset tulee toimittaa Äänekosken kau­pun­gil­le sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@aanekoski.fi vii­meis­tään 22.10.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa