Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 272

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vanhusneuvoston asettaminen

 

KH 06.09.2021 § 272  

877/00.00.01/2021  

 Kuntalain (410/2015) 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osal­lis­tu­mis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kun­nan­hal­li­tuk­sen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toi­min­ta­edel­ly­tyk­sis­tä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yh­tei­nen.

 

 Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi­mi­alo­jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal­ve­lu­jen kannalta.

 

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan kau­pun­gis­sa on nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joi­den kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kau­pun­gin­hal­li­tus.

 

 Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se päättäisi asettaa vanhus­neu­vos­ton kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi eli 31.5.2023 saakka.

 

 Vanhusneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta olisi hyvä suo­rit­taa vasta 1.11.2021 pidettävässä kaupunginhallituksen ko­kouk­ses­sa, jot­ta ikääntynyttä väestöä edustavilla järjestöillä olisi aikaa nimetä ehdokkaita siihen. Ennen jäsenten valintaa kau­pun­gin­hal­li­tus voi tällöin päättää myös vanhusneuvoston jä­sen­mää­räs­tä ottaen huomioon nimettyjen ehdokkaiden määrän.

 

 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (657/2021) 1 momentin mukaan kunnallisissa toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie­hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu. Koska vanhusneuvoston jäsenet eivät ole kun­ta­lais­sa tar­koi­tet­tu­ja kunnan luottamushenkilöitä, tasa-arvolain sään­nök­set ei­vät tule suoraan sovellettavaksi. Tästä huolimatta vanhusneu­vos­toon on syytä pyrkiä valitsemaan tasapuolisesti naisia ja mie­hiä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

 1) asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 6.9.2021-31.5.2023;

 

 2) päättää valita vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet 1.11.2021 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa; ja

 

 3) päättää pyytää ikääntynyttä väestöä edustavia järjestöjä ni­meä­mään ehdokkaita vanhusneuvoston jäseniksi ja va­ra­­se­nik­si. Ehdokkaiden kotikuntalaissa tarkoitetun kotikunnan tulee ol­la Äänekoski. Ehdokkaiksi pyydetään nimeämään sekä nai­sia että miehiä. Ehdotukset tulee toimittaa Äänekosken kau­pun­gil­le sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@aanekoski.fi vii­meis­tään 22.10.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa