Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 276

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski, tiesuunnitelma / Lausunnon antaminen

 

KH 06.09.2021 § 276  

401/00.04.00/2021  

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää Äänekosken kaupungilta lausuntoa asiakohdassa mainitusta tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista. Keski-Suomen ELY-keskus ilmoitti, että on saanut kaksi muistutusta koskien asiakohdassa mainittua suunnitelmaa. Lausunto tulee antaa 15.9.2021 mennessä. ELY-keskuksen asianumero lausunnolle on KESELY/90/2021.

 

Tiesuunnitelma Kevätlahdentien ja Petomäentien välillä sisältää valtatielle 4 ohituskaistan etelän suuntaan ja keskikaiteen sekä tarvittavat rinnakkaistie- ja yksityistiejärjestelyt sekä jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetun alikulkukäytävän Karvalahden kohdalle. Nykyinen valtatie levennetään ohituskaistatieksi, jonka leveydessä on huomioitu erikoiskuljetusten vaatima leveys. Ohituskaistan pituus on noin 2 kilometriä. Valtatieltä poistetaan kaikki liittymät. Lisäksi tiesuunnitelma käsittää meluesteiden ja riista-aidan suunnittelun. Valtatien mitoitusnopeutena käytetään 100 km/h ja muualla alemmalla tieverkolla 60 km/h. Suunnittelujakson pituus on noin 2,9 kilometriä. Suunnitteluosuus on jatkoa Valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla laaditulle tiesuunnitelmalle.

 

Tiesuunnitelmassa valtatien 4 nykyiset ohituskaistat keskikaiteellistetaan ja toteutetaan tarvittavat yksityistiejärjestelyt. Valtatien itäpuolelle rakennetaan uusi maantie (M3), joka tulee olemaan osa Liimattalantietä. Suunnitelmassa on esitetty Karvalahteen valtatien 4 alittava yksityistieyhteys (Y14) Liimattalantien ja Lantelantien välille sekä alituksen yhteyteen Liimattalantielle linja-autopysäkit molempiin suuntiin. Valtatielle ei esitetä linja-autopysäkkejä. Lähimmät valtatielle sijoittuvat linja-autopysäkit ovat Kevätlahden eritasoliittymässä. Lisäksi suunnitelma käsittää valtatien suuntaiset uudet yksityistiet, Kevätlahdentien ja Lantelantien välille (Y3) sekä Liimattalantien ja Petomäentien välille (Y16) jatkuu valtatien 4 länsipuolelle uuden risteyssillan (S6) välityksellä.

 

Meluesteet esitetään rakennettavaksi pääosin maavallein, joiden korkeus on 3 metriä valtatien tasausviivasta mitattuna. Siltojen kohdalla tai tilanpuutteen takia meluesteinä käytetään myös melukaiteita, joiden korkeus on 1,6 metriä valtatien tienpinnasta mitattuna. Riista-aita toteutetaan molemmin puolin valtatietä ja se päätetään Petomäentien risteyssiltaan.

 

Lausunnolla olevan tiesuunnitelmahankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 9,9 M€. Kustannusarvion ja kustannusjakoesityksen perusteella kaupungin maksettavaksi ei tässä hankkeessa kustannuksia tulisi.

 

Tiesuunnitelmaehdotus on ollut ELY-keskuksen toimesta yleisesti nähtävillä 13.7.-18.8.2021 välisen ajan. Nähtävilläoloajan kuluessa ELY-keskukselle toimitettiin kaksi muistutusta koskien laadittua tiesuunnitelmaa.

 

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää kaupunkia lausuntoa antaessaan kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin asioihin ja antamaan lausunnossaan perustellun vastineen kaupunkia koskeviin muistutuksiin:

 

-

kaupungin tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet (aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville asettaminen - toteutustavat ja -ajankohdat)

-

onko tiesuunnitelmassa otettu huomioon (valtakunnallisen ja) alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kaupungin alueella

-

voimassa olevat tai valtuuston hyväksymät oikeusvaikutteiset yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat, sekä ovatko kaavat yhdenmukaisia tiesuunnitelman kanssa

-

onko kaupungilla huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai muihin merkittäviin rakenteisiin

-

onko kaupungilla huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin kaava-alueen ulkopuolisiin maantien rakentamisen ajaksi varattaviin kiertoteihin, varastoalueisiin tai varattavien yksityistein teiden tekemiseen ja/tai käyttöön.

 

Muistutus 1: Tyytymättömänä 4-tien parantamissuunnitelmaan esitän mielipiteeni. Tiesuunnitelmassa on otettu huomioon 4-tien vaatimat toteuttamistavoitteet, mutta ulkopuolisiin alueisiin ei ole paneuduttu. Ympäristö. Asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien asumiseen, viihtyisyyteen elinkeinojen harjoittamiseen liittyviin asioihin ei ole paneuduttu. Esitykseni toimenpiteiksi; 1. jkpp-yhteys esittämälläni tavalla, 2. tilustien samoin, 3. asuinrakennus merkitään vakituiseksi asunnoksi, 4. meluntorjunta toteutetaan melukaiteelle.

 

Muistutus 2: Esitän huoleni siitä, että valtatie 4 suunnitelman toteutumisen jälkeen ei päästä ohjearvoihin melutason/tärinän/taajuuden osalta. Alueen maaston muodoista, maaperästä, suurista korkeuseroista sekä liikenteen nopeusmuutoksista (varsinkin raskaasta liikenteestä) johtuen esitän melu ja tärinämittausten tekemistä ennen rakennustöiden alkamista sekä niiden jälkeen. Tieosuus on osa Suomen mäkisintä valtatietä ja lisäksi maaston muodot sekä maaperä (huonosti kantavaa) suosivat melun ja tärinän etenemistä. Melu- ja tärinätaso heikentävät tällä hetkellä kiinteistölläni merkittävästi asumisviihtyvyyttä. Huoleni on siis se, että suunnitelmassa esitetyillä torjuntatoimilla ei saavuteta ohjearvoja.

Maansiirtotyöt; Niissä on otettava huomioon vieraskasvilajien mahdollisen leviämisen estäminen suunnittelualueiden uusille alueille. Työssäkäynti- ja asiointimatkat; Meidän perheessä työmatkat pitenee huomattavasti. Työmatka Viitasaarelle pitenee työpäivää kohti 14 km, koska valtatie neljälle päästäkseen joutuu ajamaan Petomäestä mutkaista ja alhaisen nopeuden rinnakkaistietä Kevätlahden eritasoliittymään. Työmatkan pidentyessä myös liikenneturvallisuus huononee.

Mämmenkylä; Kyläyhteisöllisyys huononee keskikaiteellisen ja hirviaidallisen tien jakaessa kylän voimakkaasti kahteen osaan.

 

Kaavoituspäällikkö on valmistellut tiesuunnitelmaehdotuksesta seuraavan lausunnon:

 

Tiesuunnitelman mukainen ratkaisu parantaa merkittävästi valtatien 4 turvallisuutta ohjaten valtatielle nykyisin johtavat tonttiliittymät uusille rakennettaville rinnakkaisteille. Kevyen liikenteen osalta tiesuunnitelmassa tulee varmistaa, että kevyen liikenteen reitti Kevätlahden eritasoliittymästä Liimattalaan on tulevaisuudessa mahdollista järjestää uuden maantieyhteyden M3 varteen (tulevaisuudessa Liimattalantie).

 

Kaupunki on tehnyt seuraavia vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteitä tiesuunnitelman osalta: julkaissut tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) 20.1.2021 Keski-Suomen ELY-keskuksen laatiman, tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista koskevan kuulutuksen, julkaissut tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) 29.3.2021 ilmoituksen ja 1.4.2021 päivitetyn ilmoituksen ELY-keskuksen 8.4.2021 järjestämästä yleisötilaisuudesta sekä julkaissut 13.7.2021 tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) ilmoituksen toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta, joka koski tiesuunnitelman nähtäville asettamista.

 

Kaupunki katsoo, että nähtäville asetetussa tiesuunnitelmassa on otettu huomioon valtakunnallisen ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kaupungin alueella.

 

Tiesuunnitelma-alueen eteläosalla on voimassa kaupunginvaltuuston 21.6.2010 hyväksymä oikeusvaikutteinen Mämmen osayleiskaava. Tiesuunnitelmassa esitetty ratkaisu on voimassa olevassa osayleiskaavassa esitettyä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyä turvallisempi. Suunnitelmien yhdenmukaistamiseksi kaupunki on laatinut osayleiskaavan muutoksen, Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä, joka on hyväksymiskäsittelyvaiheessa. Kaava on yhdenmukainen lausunnolla olevan tiesuunnitelman kanssa.

 

Alueella ei ole hyväksyttyjä tai laadittavana olevia asemakaavoja.

 

Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai muihin merkittäviin rakenteisiin. Tiesuunnitelmassa esitetyt meluesteratkaisut kokonaisuudessaan parantavat rakennetun asuinrakennuskannan asumisviihtyisyyttä. Kaupungilla ei ole myöskään huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin kaava-alueen ulkopuolisiin maanteiden rakentamisen ajaksi varattaviin sijoitusalueisiin ja niiden tieyhteyksiin, kiertoteihin, varastoalueisiin tai varattavien yksityisteiden tekemiseen tai käyttöön. Viitoituksen osalta opastintauluun 6 voisi harkita Jyväskylä, Liimattala ja Mämmenkylä -merkintöjen lisäksi myös merkintää Kevätlahti.

 

Lausuntoon sisällytetään seuraava vastine muistutukseen 1: Kiinteistön alueelle on hyväksymisvaiheessa olevassa Mämmen osayleiskaavan muutoksessa esitetty asuinrakentamisen rakennuspaikka tiesuunnitelman mukaiselta paikalta poistuvan rakennuspaikan osalta. Jalankulkuyhteys, tilustien sijainti ja meluntorjunta on ratkaistu tiesuunnitelmassa hankeryhmässä linjatun mukaisesti ja esitetty tarvittavilta osin myös hyväksyttävänä olevassa osayleiskaavan muutoksessa.

 

Lausuntoon sisällytetään seuraava vastine muistutukseen 2: Meluselvityksen yhteydessä tehtyjen melukarttojen mukaan yöaikaisen melun osalta tilanne paranee nykytilanteeseen verrattuna, mutta päivämelun osalta tilanne säilyy nykytasolla melusuojauksesta huolimatta. Melusuojauksen tarpeellisuudesta ja toteutuksesta vastaa ELY-keskus. Alueelle ei sijoitu kaavoitettua ympäristöä, eikä kaupungilla ole alueelle tavoitteellista esittää nykyistä laajempaa asumista, joten Äänekosken kaupungilla ei siltä osin ole perusteltua vastinetta esitettyihin kohtiin, jotka liittyvät tiesuunnitelmaan.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan kaavoituspäällikön valmisteleman lausunnon Keski-Suomen ELY-keskukselle tiesuunnitelmasta "Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie".

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

    - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa