Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 277

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029 / Lausunnon antaminen

 

KH 06.09.2021 § 277  

1015/08.02.03/2021  

Väylävirasto pyytää lausuntoa asiakohdassa mainitusta, 2.7.2021 päivätystä luonnoksesta 15.9.2021 mennessä erillisen lausuntopalvelun kautta (www.lausuntopalvelu.fi).

 

Vuosittain laadittava valtion väyläverkon 8-vuotinen investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022-29 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie, ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.

 

Väylävirasto pyytää lausuntoja erityisesti seuraavista asioista:

 

1)

Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet?

 

2)

Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 -suunnitelman lähtökohdat, tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?

 

3)

Onko ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 -suunnitelman talousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet toteutuisivat paremmin ja kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaikutukset?

 

4)

Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen liikennejärjestelmätyön, väylien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla?

 

5)

Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?

 

Tullut palaute käsitellään ja huomioidaan kokonaisuus vaikuttavuuden kautta väyläverkon investointiohjelman viimeistelyssä sekä seuraavan investointiohjelman valmistelussa.

 

Kaavoituspäällikkö on valmistellut investointiohjelman luonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

1)

Äänekosken kaupunki keskittyy lausunnossaan kaupungin lähiympäristöön sijoittuvien hankkeiden arviointiin ja nostaa esille kaupungin ja elinkeinoelämän tavoitteisiin liittyvät hankkeet, niiden lähtökohdat ja vaikutukset. Investointiohjelma perustuu vaikutusten arviointiin ja tieverkon parannustoimet kohdistuvat ruuhkautuneimmille osuuksille. Lisäksi investointiohjelma mahdollistaa elinkeinoelämän kuljetusten kasvun. Ohjelmaa laadittaessa ei välttämättä ole ollut tiedossa Äänekosken kaupungin alueella vireillä olevat elinkeinoelämän laajennushankkeet, joilla kaupungin näkökulmasta on merkittävät vaikutukset investointiohjelmassa arvioitaviin vaikutuksiin ja ohjelman valmisteluun.

 

2)

Vehniä-Äänekoski; Moottoritien tai moottoriliikennetien ja rinnakkaistieverkon toteuttaminen välille Vehniä - Äänekoski -hanketta ei ole sisällytetty investointiohjelmassa vuosien 2022-2029 aikana toteutettaviin hankkeisiin (toteutuskori 1B). Asiaa ei ole mitenkään perusteltu. Valtatiellä 4 työmatkaliikennettä suuntautuu Jyväskylän ja Äänekosken, sekä Jyväskylän ja Saarijärven välillä. Äänekosken biotuotetehtaan laajentamishankkeet, tulevat investointipäätökset, joita varten valmistelussa on kaksi asemakaavahanketta, tulee lähivuosina lisäämään raskaan liikenteen määrää päätieverkolla. Uutta teollisuusrakentamista alueelle mahdollistetaan 1 250 000 k-m2. Investointiohjelman on todettu mahdollistavan elinkeinoelämän kuljetusten kasvun. Välin lisääminen investointiohjelmaan parantaa elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittävää yhteyttä. Hanke turvaa kansainvälisen liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta. Nykyisellään ohittamismahdollisuudet ovat vähäiset, 80 km/h nopeusrajoitus ja vilkas raskasliikenne aiheuttaa liikenteen jonoutumista ja heikentää liikenneturvallisuutta. Kohdasta muodostuu lähivuosina pullonkaula, eikä valtatie 4 siltä osin täytä tavoitetta liikenneturvallisuudesta ja palvelutasosta.

Äänekosken kaupunki pitää huolestuttavana, että Vehniä-Äänekoski väliä ei ole sisällytetty investointiohjelmakaudella 2022-2029 tehtävien hankkeiden listaan. Investointiohjelmassa tulee tarkastella valtatien 4 merkitystä tiiviimmin tiedossa olevat elinkeinoelämän kehittymisedellytykset huomioiden.

Liikenneverkon strateginen tilannekuva kuvaa valtakunnallisesti merkittävimmän liikenneverkon ja sen tärkeimmät solmupisteet nykytilanteessa ja vuonna 2032. Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa välillä Jyväskylä - Äänekoski on todettu olevan sujuvuusongelmaa nyt ja vuonna 2030 sekä palvelutasopuutetta. Valtakunnallisella tasolla ajoneuvoliikennemäärän kasvu on tunnistettu kyseiselle välille myös ennustevuonna 2030.

Palvelutasolla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Mikäli Vehniä - Äänekoski väliä ei sisällytetä investointiohjelmaan vuosille 2022-2029, eivät asetetut palvelutasotavoitteet TEN-T -ydinverkolle täyty. Myöskään Liikenne 12 -suunnitelman tavoite saavutettavuudesta ja strategiset tavoitteet alueiden välisestä saavutettavuudesta, ja matkojen ja kuljetusten palvelutasosta, ei täyty. On todettu, että väli sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle, jolloin vesiin ja maaperään kohdistuu riskejä. Kokonaisuudessaan, kun arvioidaan välin toteuttamisen ja toteuttamatta jättämisen vaikutuksia, tukee hankkeen sisällyttäminen investointiohjelmaan suurelta osin myönteisiä vaikutuksia eri osa-alueisiin.

 

3)

Äänekosken kaupunki on mukana Jyväskylän seudun MAL -sopimuksessa. Valtatie 4 on yksi valtakunnallisen TEN-T -verkoston tärkeimmistä yhteyksistä, jonka kehittäminen on väyläviraston tehtävä. MAL -hankkeiden myötä kaupungille tulee kustannuksia valtion vastuulla olevan maantieverkon hankkeista. Kaupunki suhtautuu erittäin kriittisesti Liikenne 12 -suunnitelmassa esitettyyn yhteisrahoitusmalliin ja siinä esitettyihin prosenttiosuuksiin. Valtion omistaman infran rahoitusvastuu tulee olla valtiolla, ei kunnilla. Lähtökohtana on pidettävä, että valtio vastaa valtion väylistä ja niiden kunnossapidosta, ja kunnat omasta katuverkostaan. Asiaa ei ole tarkemmin investointisuunnitelmassa tuotu esille, vaan viitattu Liikenne 12 -suunnitelmaan.

 

4)

Alueelliset ELY-keskukset ovat tärkeitä sidosryhmiä Väyläviraston ja kuntien välillä, sillä niillä on tietoa alueensa kuntia koskevista maankäytöllisistä tarpeista. Tiivis yhteistyö alueellisten ELY-keskusten kanssa on tärkeää uusia hankkeita suunniteltaessa.

 

5)

Ei muuta kommentoitavaa.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan kaavoituspäällikön valmisteleman lausunnon pyydetyn palvelun kautta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa