Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 260

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä / hyväksyminen

 

KH 15.02.2021 § 46 

Äänekosken kaupunginhallitus on hyväksynyt 1.2.2021 § 21 Kaavoituskatsauksen 2021, joka sisältää kaavoitusohjelman vuosille 2021 - 2023. Kaavoitusohjelmassa Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä on esitetty saatettavaksi vireille vuoden 2021 aikana.

 

Osayleiskaavamuutoksen suunnittelualueen koko on noin 75 ha. Kaavahankkeen tavoitteena on yleiskaavan muuttaminen nykyisten ja tulevien liikennetarpeiden mukaiseksi Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) esittämien tarpeiden johdosta. ELY-keskuksen esittämät tarpeet esitetään aluetta koskevassa toimenpide- ja aluevaraussuunnitelmassa ja tarkemmalla tasolla tiesuunnitelmassa. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tutkitaan melualueet ja huomioidaan niiden vaikutus alueen ympäristöön sekä muut muutostarpeet maankäytön suunnitteluun.

 

ELY-keskuksen tavoitteena on hyväksyä alkuvuonna 2021 suunnittelualueelle ulottuva toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma Valtatien 4 parantaminen välillä Äänekoski-Pihtipudas. Suunnittelualuetta koskevan tiesuunnitelman Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski valmistelun ELY-keskus on kuuluttanut vireille tammikuussa 2021. Tiesuunnitelmahankkeessa parannetaan valtatien 4 liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta toteuttamalla keskikaiteellinen ohituskaistaosuus Kevätlahdentien ja Petomäentien välille. Maantie 16803 eli Liimattalantie jatketaan valtatien rinnakkaistienä suunniteltuun Kevätlahden eritasoliittymään asti. Tieosuudelle toteutetaan myös liittymien vähentämisen myötä tarvittavat yksityistiejärjestelyt, pysäkki-, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, melusuojaukset ja riista-aidat.

 

Kaavahankkeen vireilletulon yhteydessä julkaistaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka mukaan kaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville kesällä 2021 ja kaavaehdotus syksyllä 2021. Kaavan hyväksyminen ajoittuisi loppuvuoteen 2021.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Mämmen osayleiskaavan muutoksen VT4:n ympäristössä ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 12.04.2021 § 111 

 

Kaavahanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti nähtäville 17.2.2021. Kaavan tultua vireille, tuli kaavoituspalvelulle yhteydenottoja puhelimitse sekä yksi kirjallinen muistutus. Yhteydenotot koskivat lähinnä epätietoisuutta tiesuunnitelmien ja toimenpidesuunnitelmien tilanteesta. Mämmen osayleiskaavan muutostyössä tavoitteena on Keski-Suomen ELY-keskuksen laatimien tiesuunnitelmien ja maankäytön suunnitelmien yhteensovittaminen.

 

Keski-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut kaupungin, Väyläviraston ja ELY-keskuksen tietoverkoissa 29.3.2021 tiesuunnitelmia koskevan yleisötilaisuuden järjestämisestä. Kuulutus on julkaistu lisäksi Keskisuomalainen -lehdessä 30.3.2021 ja Pikkukaupunkilainen -lehdessä 31.3.2021. Yleisötilaisuuden ajankohta on 8.4.2021 ja se järjestetään Teams-yhteydellä.

 

Kaavaluonnos on valmistunut valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnoksessa osoitetaan eritasoliittymä valtatien 4, Kevätlandentien ja Mämmentien risteyksen tuntumaan sekä rinnakkaistieyhteydet valtatien molemmin puolin. Kevyen liikenteen alikulkuyhteys valtatien länsipuolelta itäpuolelle on osoitettu kaavaluonnoksessa. Vaikka tiesuunnitelmissa ei esitetä kevyen liikenteen väylää rinnakkaistien yhteyteen, esitetään uuden kevyen liikenteen väylä (punainen palloviiva) Liimattalantien varrelle ajatellen tulevaisuuden mahdollisuutta väylän toteuttamiselle.

 

Asumisen rakennuspaikkoihin oli tarpeen tehdä muutoksia. Kaksi asuinrakennuksen rakennuspaikka poistuu yleiskaavasta ja kahdelle vanhalle asumisen rakennuspaikalle esitetään uuden rakennuspaikan merkintä, sillä vanha asuinrakennus joudutaan purkamaan tiesuunnitelman toteuttamisen johdosta. Näillä kahdella kiinteistöllä on tilaa uuden asuinrakentamisen toteuttamiselle, joten heillä rakennusoikeus tulee säilymään tiesuunnitelman toteuttamisesta huolimatta. Kokonaisuudessaan osayleiskaavassa esitetään neljä rakennettua asuinrakennuspaikkaa (musta kolmio) ja viisi uuden asuinrakennuksen rakennuspaikkaa (avonainen kolmio). Tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä tehtyyn meluselvitykseen ja laadittuun tiesuunnitelmaan perustuen kaavakartalle on osoitettu merkintä melusuojauksesta. Valtatien 4 varrelle sijoittuva melusuojaus esitetään tiesuunnitelmassa ja sen toteuttamisesta vastaa ELY-keskus. Voimassa olevassa yleiskaavassa risteysalueen eteläneljännekseen on osoitettu palvelujen ja hallinnon alue (P) -merkintä. Kaavaluonnoksessa alueelle esitetään elinkeinoelämän aluetta (TY). Määräystä on käytetty aiemmin Äänekoski 2030 osayleiskaavassa yritystoimintaa palvelevilla alueilla.

 

Koska rakennuspaikkoihin oli tarpeen tehdä muutoksia ja rakennusoikeus kahdella muutoksen kohteena olevalla kiinteistöllä säilyi, oli kaavamuutos tarpeen laatia MRL 44 § mukaisena rakentamista ohjaavana kaavana, kuten voimassa oleva Mämmen osayleiskaava on laadittu. Rakentamista ohjataan yleismääräyksillä ja tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys. Lisäksi elinkeinoelämän alueella rakentamista suunniteltaessa on haettava suunnittelutarveratkaisua.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää hyväksyä kaavoittajan vastineen, joka koskee osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyä palautetta; ja

 

2)

päättää asettaa 12.4.2021 päivätyn valmisteluaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 21.06.2021 § 195 

 

Mämmen osayleiskaavamuutoksen VT4:n ympäristössä valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty 14.4. - 14.5.2021 välisenä aikana. Valmisteluaineistosta kaupungille toimitettiin 7 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Nähtävilläolon jälkeen kaavaan on tehty muutoksia lausuntojen ja mielipiteiden perusteella sekä tiesuunnittelun aineistojen päivityttyä.

 

Tiesuunnittelun etenemisen myötä muutoksia on tehty muun muassa osayleiskaavaluonnoksessa esitettyihin tielinjauksiin ja melunsuojaustarvemerkintöjen sijainteihin. Muutosten johdosta kaavaehdotukseen on tarkennettu asuinrakennusten osalta rakennettujen asuinrakennusten lukumäärä. Lopulliset teiden ja meluntorjuntaratkaisujen sijainnit täsmentyvät alueelle laadittavien tarkempien suunnitelmien myötä. 

 

Tiesuunnittelun yhteydessä laaditun luontoselvityksen perusteella liito-oravan elinpiirin kannalta tärkeät alueet osoitettiin kaavakartalle ja selvityksen tietoja päivitettiin kaavaselostukseen. Suunnittelualueella tehdyt liito-oravahavainnot esitetään ehdotukseen luo-1 -merkinnöin, joita on käytetty aiemmin esimerkiksi Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoksessa. Reittejä koskevien määräysten osalta kaavaehdotuskarttaan on muutettu luonnoksessa osoitettu uusi kevyen liikenteen reitti -merkintä valtatien itäpuolelle suunnitellun rinnakkaistieyhteyden varressa tilannetta paremmin kuvaavaksi kevyen liikenteen yhteystarve -merkinnäksi. Vastaavasti valtatielle on osoitettu ehdotukseen uusi kaavamääräys "Merkittävästi parannettava valtatie".

 

Käyttötarkoitusmerkintöjen osalta kaavaehdotukseen on muutoksena tehty nykyisen Lantelantien pohjoispuolella olevien A-alueiden yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla muutettiin A-alue päättymään nykyiseen Lantelantiehen. Muutokset parantavat kyseistä A-alueen kokonaisuutta ja mahdollisen uuden rakennettavan asuinrakennuksen sijoittamisen mahdollisuuksia maanomistajan alueella.

 

Kevätlahdentien, Mämmentien ja valtatien 4 risteysalueelle toteutettavan eritasoliittymän suunnittelun yhteydessä on tarkasteltu kaavaluonnoksessa osoitetun elinkeinoelämän alueen (TY) saavutettavuutta Kevätlahdentien kautta. Selvitysten perusteella liittymää ei voida osoittaa lähelle eritasoliittymää ja liittymäratkaisu vaatisi suunnittelualuetta merkittävästi laajempaa rakenteen ja liikenteen tarkastelua. Koska suora liittymä Kevätlahdentien kautta ei ole mahdollinen, ja siten rakentaminen alueelle haasteellista, kaavaehdotuksessa alueelle esitetään maa- ja metsätalousaluetta (M).

 

Kaavaratkaisu on laadittu MRL 44 § mukaisena rakentamista ohjaavana kaavana.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

1)

päättää hyväksyä kaavoittajan vastineen valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 21.6.2021 päivätyn kaavaehdotusaineiston yleisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 06.09.2021 § 260  

175/10.02.03/2021  

Ehdotusvaiheen kuuleminen on järjestetty 30.6. - 30.7.2021 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä kaupungille toimitettiin seitsemän (7) lausuntoa ja kaksi (2) muistutusta. Lausunnon antoi Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo, Äänekosken Energia Oy, Keski-Suomen ELY-keskus, ympäristöterveydenhuolto, Keski-Suomen pelastuslaitos ja tekninen lautakunta. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto sisältö koski melua koskevien merkintöjen informatiivisuuden parantamista ja tiesuunnitelmien mahdollisten viimeisten muutosten huomioimista kaavassa. Ympäristöterveydenhuollon lausunto koski kaavamuutoksessa esitettyjä uusia rakennuspaikkoja, joiden toteutumiseksi tarvitaan arviolta meluntorjuntatoimenpiteitä. Muistutukset ottivat kantaa kaavassa esitettyihin liikenteen reitteihin sekä tiesuunnitelman laadinnassa huomioitaviin seikkoihin. Palautteeseen on laadittu kaavoittajan vastine. Vastineen mukaiset muutokset on toteutettu kaava-aineistoon.

 

Kaavaehdotuskarttaan ja -määräyksiin ei ole tehty muutoksia nähtävilläolon jälkeen ja kaava-aineisto kokonaisuudessaan on valmisteltu hyväksymiskäsittelyä varten.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavaehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditun kaavoittajan vastineen sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset; ja

 

2)

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 6.9.2021 päivätyn Mämmen osayleiskaavan muutoksen VT 4.n ympäristössä MRL 37 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa