Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 262

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Äänekosken kaupungin ja äänekoskelaisten urheiluseurojen edustusjoukkueiden väliset markkinointi- ja yhteistyösopimukset

 

KH 29.04.2019 § 102 Kaupungin tavoite on markkinoinnin ja mainonnan keinoin vahvistaa po­si­tii­vis­ta kaupunkikuvaa ja sitä kautta edesauttaa mm. uusien asuk­kai­den ja yritysten paikkakunnalle muuttoa. Huippu-urheilulla kat­so­taan maailmanlaajuisesti olevan erittäin suuri markkina-arvo. Edus­tus­jouk­ku­een näkyvyydellä on suuri merkitys kaupungin tun­net­tuu­den ja imagon kannalta sekä liikunnallisten ihanteiden ja esi­ku­vien tarjoajana. Huippu-urheilulla on huomattava vaikutus nuorten lii­kun­nan harrastamiseen, kasvuun ja kehitykseen. Kaupungin ja ur­hei­lu­seu­ro­jen välisillä markkinointi- ja yhteistyösopimuksilla edis­te­tään myös kaupungin liikunnallisia tavoitteita.

 

 Markkinointi- ja yhteistyösopimuksen perusperiaate on, että sopimus ei ole avustus, vaan sopimus perustuu vastikkeellisuuteen, eli kau­pun­ki saa sopimuksella rahallisen vastineen näkyvyyden ja yh­teis­työn kautta. Edellytyksenä sopimukselle on, että edustusjoukkue on ää­ne­kos­ke­lai­nen, joka pelaa kotipelinsä Äänekoskella ja pelaa val­ta­kun­nal­lis­ta tai alueellista sarjaa aikuisten tasolla ja lajilla on laajasti tun­net­tuut­ta ja markkina-arvoa (mm. lajin medianäkyvyys, val­ta­kun­nal­li­set pelaajamäärät, lajin arvostus, katsojamäärät). Lajikohtaisesti mark­ki­noin­ti- ja yhteistyösopimuksia voidaan tehdä sekä mies- että nais­jouk­kuei­den kanssa vain yksi/laji, ja sopimus tehdään kulloinkin ylin­tä sarjatasoa edustavan joukkueen kanssa.

  

 Markkinointiyhteistyöstä tehdään kirjalliset sopimukset, joissa nä­ky­vyy­des­tä ja yhteistyöstä sovitaan yksityiskohtaisesti. Sopimuksessa so­vi­taan mm. seuran velvollisuuksista ja kaupungin markkinointi- ja yh­teis­työ­kor­vauk­sis­ta. Kaupunginhallitus ei muuta kautta ta­lou­del­li­ses­ti tue edustusjoukkueen toimintaa, mutta urheiluseurat voivat edel­leen hakea vapaa-aikatoimen myöntämiä perusavustuksia var­si­nai­seen seuratoimintaansa. Sopimusperusteet ja korvaukset on esi­tet­ty liitteessä.

 

 (Valmistelija kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh. 020 632 2010)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus:

 

 1) päättää hyväksyä liitteessä esitetyt kaupungin ja ää­ne­kos­ke­lais­ten urheiluseurojen edustusjoukkueiden välisten markkinointi- ja yh­teis­työ­so­pi­mus­ten periaatteet ja korvaukset; ja

 

 2) valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään vuosittaisista mark­ki­noin­ti- ja yhteistyösopimuksista edustusjoukkueiden kanssa ja yk­sin allekirjoittamaan nämä sopimukset kaupungin puolelta.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 03.05.2021

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.4.2019 (102 §) tekemällään päätöksellä Äänekosken kaupungin ja äänekoskelaisten urheiluseurojen edustusjoukkueiden välisten markkinointi- ja yhteistyösopimusten periaatteet sekä näiden sopimusten mukaiset korvaukset. Urheiluseurakohtaisia sopimuksia on sittemmin tehty Koiviston Kipinä ry:n, Voimistelu- ja urheiluseura Urho ry:n ja Äänekosken Huima ry:n kanssa. Sopimusten mukaisesta yhteistoiminnasta on saatu myönteisiä kokemuksia.

 

Kaupungin viranhaltijajohto on valmistellut markkinointi- ja yhteistyösopimuksiin perustuvan yhteistoimintamallin laajentamista niin, että jatkossa malli voisi koskea edustusjoukkuetoiminnan ohella myös niin sanottujen yksilölajien yksittäisiä urheilijoita. Yhteistoiminnan tarkoitus olisi sama kuin edustusjoukkueiden kanssa.

 

Edellytyksenä urheilijakohtaiselle sopimukselle olisi, että urheilija on äänekoskelainen, edustaa äänekoskelaista seuraa, kilpailee aikuisten tasolla olympialajissa vähintään suomenmestaruustasolla ja lajilla on laajasti tunnettuutta ja markkina-arvoa (muun muassa lajin medianäkyvyys, esimerkiksi kisojen televisiointi, valtakunnalliset urheilijamäärät, lajin arvostus ja katsojamäärät).

 

Yksilölajien urheilijoiden kanssa tehtävät sopimukset olisivat luonteeltaan kolmikantaisia eli sopimusten osapuolina olisivat Äänekosken kaupunki, urheilijan edustama urheiluseura ja urheilija henkilönä. Muutoin sopimusten sisältö ja sopimussuhteen periaatteet vastaisivat soveltuvin osin edustusjoukkueiden kanssa sovittua.

 

Sopimusten periaatteet ja sopimusten mukaiset korvaukset esitetään liitteessä.

 

Valmistelijat Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921, ja vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 020 632 3259

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää hyväksyä liitteessä esitetyt Äänekosken kaupungin ja äänekoskelaisten urheilijoiden välisten markkinointi- ja yhteistyösopimusten periaatteet ja korvaukset; ja

 

2) valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään vuosittaisista urheilijakohtaisista markkinointi- ja yhteistyösopimuksista ja yksin allekirjoittamaan nämä sopimukset kaupungin puolelta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 07.06.2021 § 182 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.4.2019 (102 §) tekemällään päätöksellä Äänekosken kaupungin ja äänekoskelaisten urheiluseurojen edustusjoukkueiden välisten markkinointi- ja yhteistyösopimusten periaatteet sekä näiden sopimusten mukaiset korvaukset. Urheiluseurakohtaisia sopimuksia on sittemmin tehty Koiviston Kipinä ry:n, Voimistelu- ja urheiluseura Urho ry:n ja Äänekosken Huima ry:n kanssa. Sopimusten mukaisesta yhteistoiminnasta on saatu myönteisiä kokemuksia.

 

Sanotussa päätöksessä ja sen mukaisissa sopimuksissa lähtökohtana on, että markkinointi- ja yhteistyösopimuksia voidaan kussakin urheilulajissa tehdä sekä mies- että naisjoukkueiden kanssa vain yksi per laji, ja sopimus tehdään kulloinkin ylintä sarjatasoa edustavan joukkueen kanssa.

 

Päätöstä tehtäessä ei kyetty ennakoimaan nykyistä tilannetta, jossa samanaikaisesti kaksi äänekoskelaista koripallojoukkuetta pelaa korkealla valtakunnallisella sarjatasolla. Tämän johdosta kaupunginhallitukselle esitetään, että sopimusten periaateasiakirjaa muutetaan siten, että asiakirjan kohdassa 2 (Edellytykset tuettavalle edustusjoukkueelle) todetaan jatkossa, että sopimuksia voidaan tehdä enintään kahden joukkueen kanssa per laji siten kuin jäljempänä tarkemmin esitetään. Lisäksi samassa yhteydessä periaateasiakirjaa esitetään muutettavaksi eräiltä muiltakin osin.

 

Esitettävät muutokset ovat kaikkiaan seuraavat:

 

  • Muutetaan kohtaa 2 (Edellytykset tuettavalle edustusjoukkueelle) siten, että sopimuksia voidaan tehdä enintään kahden joukkueen kanssa per laji ja sopimusjoukkueiden on pelattava kohdan 3 (Tuettavat lajikohtaiset sarjatasot ja näkyvyyskorvaukset) mukaisilla sarjatasoilla. Mikäli joukkueet pelaavat samalla sarjatasolla, solmitaan yhteistyö- ja markkinointisopimukset molempien edustusjoukkueiden kanssa ja sopimusten korvausperusteet (ts. kaupungin saamat hyödyt) maksetaan molemmille joukkueille täysimääräisinä. Jos joukkueet pelaavat eri sarjatasoilla, vähennetään alempaa sarjatasoa pelaavan joukkueen korvauksista 50 %.

 

  • Muutetaan kohtaa 5 (Markkinointi- ja yhteistyösopimuksen arvo) siten, että kaupungille lasketuista hyödyistä ei jatkossa vähennetä 25 %, vaan hyödyt maksetaan täysimääräisesti pyöristettynä lähimpään 100 euroon. Lisätään tähän kohtaan myös se, että mikäli samassa lajissa tuettavia joukkueita on kaksi, vähennetään alempaa sarjatasoa pelaavan joukkueen korvauksista 50 %.

 

  • Lisätään kohdan 3 alakohtaan "Kaupunkimarkkinointi kotipeleissä" lause, jossa oikeutetaan sopimusjoukkueet käyttämään veloituksetta kaupungin hallinnoimia digitaalisia näyttötauluja kotipeliensä markkinointiin kaupungin kanssa erikseen sovittavalla tavalla.
  • Muutetaan kohdan 3 alakohtaa "Edustustilaisuudet" siten, että kaupungilla on yhdessä kotiottelussa käyttöoikeus 15 hengen aitioon (tai vastaavaan tilaan), mihin sisältyy pääsyliput sekä ruokailu (ts. alennetaan tästä kohdasta korvauksia 50 %)

 

  • Muutetaan kohdan 6 (Bonusjärjestelmä) tekstiä siten, että lisätään seuraava kohta:

 

  • Mikäli joukkue pelaa kohdan 3 (Tuettavat lajikohtaiset sarjatasot ja näkyvyyskorvaukset) tasolla 1 tai 2, maksetaan joukkueelle pysymisestä sarjassa bonusta 50 % joukkueen sarjatason näkyvyyskorvauksesta.

 

  • Kotipelien katsojamäärä on kiinteä 800 katsojaa. Näkyvyyskorvaus maksetaan 800 * kertalipun hinta. Lipun enimmäishinta on 10 €.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää hyväksyä liitteessä esitetyt Äänekosken kaupungin ja äänekoskelaisten urheiluseurojen edustusjoukkueiden välisten markkinointi- ja yhteistyösopimusten periaatteet ja korvaukset; ja

 

2) valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään vuosittaisista markkinointi- ja yhteistyösopimuksista edustusjoukkueiden kanssa ja yksin allekirjoittamaan nämä sopimukset kaupungin puolelta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 06.09.2021 § 262  

529/00.04.02/2021  

 Urheiluseura Koiviston Kipinä ry (Kipinä Basket) on 20.8.2021 toimittanut kaupungille ehdotuksen markkinointi- ja yhteistyösopimuksen muuttamisesta samaa lajia eri sarjatasolla pelaavien joukkueiden osalta. Muutos koskisi sopimuksen peruste- ja korvausasiakirjan kohtaa 2 "Edellytykset tuettavalle edustusjoukkueelle", jossa tällä hetkellä todetaan, että "(j)os joukkueet pelaavat eri sarjatasolla, vähennetään alempaa sarjatasoa pelaavan joukkueen korvauksista 50 %".

 

Kipinä Basket esittää, että vähennyksen määrä olisi jatkossa 30 %.

 

Ehdotusta perustellaan seuraavasti:

 

  • Joukkueen kustannukset ja budjetti ei ole muuttunut viime kaudesta vähentyvästi tulevalle kaudelle. Kaupungin markkinointi- ja yhteistyötuen osuus oli merkittävä joukkueen budjetista viime kaudella.
  • Joukkue ei ole valtion koronatuen piirissä ja viime kaudelta jäivät lipputulot saamatta.
  • Joukkueen menestys oli viime kaudella varsin hyvä (finaaleissa), tulevalle kaudella odotukset ovat samanlaiset, joten joukkueen markkinointi ja mainos näkyvyys kaupungin kannalta pysyy samalla tasolla (tv ja media).

 

Kaupunginjohtaja on neuvotellut asiasta Kipinä Basketin edustajien kanssa ja ehdottaa kaupunginhallitukselle, että esitetty muutos hyväksytään. Kyseinen muutos on kirjoitettu liitteenä olevaan asiakirjaan.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää hyväksyä liitteessä esitetyt Äänekosken kaupungin ja äänekoskelaisten urheiluseurojen edustusjoukkueiden välisten markkinointi- ja yhteistyösopimusten periaatteet ja korvaukset; ja

 

2) valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään vuosittaisista markkinointi- ja yhteistyösopimuksista edustusjoukkueiden kanssa ja yksin allekirjoittamaan nämä sopimukset kaupungin puolelta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa