Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 263

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallituksen päätöksentekotapa, koollekutsuminen ja kokousajat syys-joulukuussa 2021

 

KH 06.09.2021 § 263  

1268/00.01.01.01/2020  

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 121-122 §:n perusteella toimielinten päätöksentekotapoja ovat varsinainen kokous, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, ja sähköinen kokous, joka pidetään sähköisessä toimintaympäristössä ja johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

 

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Hallintosäännön 124 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan toimielimen päätöksen perusteella lähettää sähköisesti.

 

Kaupunginhallitus on 30.11.2020 (300 §) päättänyt, että syys-joulukuussa 2021 kaupunginhallitus kokoontuu seuraavina päivinä: 6.9., 20.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12.2021. Valtuuston 23.8.2021 (79 §) valitsema uusi kaupunginhallitus voi kuitenkin päättää itse omista kokouspäivistään ja -käytännöistään.

 

Covid-19-tartuntatautiepidemian eli niin sanotun koronavirusepidemian takia maaliskuusta 2020 toukokuuhun 2021 ulottuneella ajanjaksolla kaupunginhallituksen kokoukset pidettiin pääsääntöisesti sähköisin yhteyksin (etäkokouksina). Tähän toimintamalliin on syytä palata, jos epidemiatilanne syksyllä 2021 tai seuraavana talvena pahenee niin, että lähikontaktien täyteen välttämiseen on tämänhetkistä painavampia syitä. Kaupunginhallituksen työskentelyyn osallistumisen tulisi kaikissa epidemian vaiheissa olla turvallista kaikille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille, ja tarvittaessa kokousjärjestelyitä tulee muokata tämän edellyttämällä tavalla.

 

Koronavirusepidemian eri vaiheissa osa luottamushenkilöistä on tiedustellut mahdollisuutta niin sanottuun hybridikokoukseen eli sellaiseen kokousjärjestelyyn, joissa osa toimielimen kokoukseen osallistuvista olisi kokoontuneena fyysisesti samaan tilaan ja osa puolestaan voisi osallistua sähköisin yhteyksin. Tähän ei ole ollut mahdollisuutta ryhtyä, sillä järjestely olisi ollut ristiriidassa kuntalain 99 §:ssä olleen, osanottajien yhdenvertaista ääni- ja näköyhteyttä koskevan vaatimuksen kanssa.

 

Edellä mainittua kuntalain säännöstä on sittemmin muutettu niin, että 1.6.2021 voimaan tulleella kuntalain 99 §:n muutoksella (419/2021) sanottu vaatimus on poistettu laista. Muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 242/2020 vp; s. 8-10, 52-53) mukaan muutoksen taustalla on nimenomaan pyrkimys poistaa sähköisiä kokouksia ja hybridikokouksia koskeneet epäselvyydet ja esteet.

 

Vaikka hybridikokous on nykyään täysin laillinen vaihtoehto, sen käyttämiseen osana kaupungin toimielinten päätöksentekoa voi olla tarpeen suhtautua hieman kriittisesti. Hybridikokous on kokouksen puheenjohtajalle hyvin vaativa ja sitä voi olla edelleen haasteellista yhteensovittaa kunnalliseen demokratiaan kuuluvien, toimielimen jäsenten yhdenvertaisuutta ja kokoustyöskentelyn tasapuolisuutta koskevien periaatteiden kanssa.

 

Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus päättäisi vuoden 2022 kokousajoistaan marraskuussa 2021.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää syys-joulukuussa 2021 pidettävistä kaupunginhallituksen kokouksista seuraavaa:

 

1) kaupunginhallituksen kokoukset kutsutaan koolle yksinomaan sähköisesti tallentamalla kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali kaupunginhallituksen jäsenten ja muiden läsnäoloon oikeutettujen tai velvoitettujen saataville sähköiseen työskentely-ympäristöön viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta;

 

2) kaupunginhallitus kokoontuu 20.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12.2021; ja

 

3) kaupunginhallituksen päätöksentekotapana on pääsääntöisesti varsinainen kokous ottaen kuitenkin huomioon koronavirusepidemiasta johtuvat seikat ja tapauskohtaisen mahdollisuuden hybridikokouksiin, kokouspaikkana toimii monitoimihalli Äänekoski Areena Pankkari ja kokoukset aloitetaan kello 15.00, jollei kaupunginhallituksen puheenjohtaja poikkeuksellisesti päätä muusta päätöksentekotavasta, kokouspaikasta tai alkamisajasta.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

Kaupunginhallitus päättää syys-joulukuussa 2021 pidettävistä kaupunginhallituksen kokouksista seuraavaa:

 

1)     kaupunginhallituksen kokoukset kutsutaan koolle yksinomaan sähköisesti tallentamalla kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali kaupunginhallituksen jäsenten ja muiden läsnäoloon oikeutettujen tai velvoitettujen saataville sähköiseen työskentely-ympäristöön viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta;

 

2)     kaupunginhallitus kokoontuu 20.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12.2021; ja

 

3)     kaupunginhallituksen päätöksentekotapana on pääsääntöisesti varsinainen kokous ottaen kuitenkin huomioon koronavirusepidemiasta johtuvat seikat ja tapauskohtaisen mahdollisuuden hybridikokouksiin, kokouspaikkana toimii monitoimihalli Äänekoski Areena Pankkari ja kokoukset aloitetaan kello 14.00, jollei kaupunginhallituksen puheenjohtaja poikkeuksellisesti päätä muusta päätöksentekotavasta, kokouspaikasta tai alkamisajasta.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa