Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 265

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallituksen alaiset työryhmät v. 2021-2023

 

KH 06.09.2021 § 265  

877/00.00.01/2021  

 Kaupunginhallituksen tehtäväalueella on valtuuston toimikaudella 2017-2021 toi­mi­nut neljä työryhmää, jotka ovat osallistuneet kaupunginhallituksen ja osit­tain myös valtuuston kä­si­tel­­väk­si tulevien asioiden val­mis­te­luun ja kaupungin toiminnan ke­hit­­mi­seen.

 

 Elinkeino- ja kilpailukykytyöryhmä valmisteli alun perin elinkeino- ja kil­pai­lu­ky­ky­oh­jel­maa. Valtuusto hyväksyi ohjelman 12.12.2016 (68 §).

 

 Tämän jälkeen elinkeino- ja kilpailukykytyöryhmän työs­ken­te­ly on jatkunut niin, että sen tehtävänä on ollut osallistua elinkeino- ja kil­pai­lu­ky­kyohjelman seu­ran­taan ja kehittämiseen sekä etsiä uusia ta­po­ja kaupungin elin­voi­man vahvistamiseen. Työryhmän perustaminen on kirjattu val­tuus­ton hyväksymän ohjelman tekstiin.

 

 Konsernityöryhmä on seurannut kaupunkikonserniin kuuluvien ­yh­tei­­jen ja säätiöiden taloutta ja toimintaa ja valmistellut kannanottoja kon­ser­ni­oh­jauk­sen asioissa.

 

 Strategiatyöryhmä asetettiin alun pitäen kaupunginhallituksen päätöksellä val­mis­te­le­maan uutta kaupunkistrategiaa. Valtuusto hyväksyi strategian 7.12.2015 (93 §). Sen jälkeen työryhmä on jatkanut toimintaansa stra­te­gis­ten linjausten ja kaupunkistrategian mukaisten toi­men­pi­tei­den muotoilussa ja toteutuksessa. Kaupungin strategian uudistaminen on käynnistetty elokuussa 2021.

 

 Työllisyystyöryhmä asetettiin kaupunginhallituksen päätöksellä laa­ti­maan kaupungille työllisyysohjelmaa. Valtuusto hyväksyi työl­li­syys­oh­jel­man 12.12.2016 (67 §). Sittemmin työryhmä on kokoontunut seu­raa­maan työllisyyden kehittymistä.

 

 Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se päättäisi teh­­­alu­eel­laan toimivista työryhmistä kaupunginhallituksen jäljellä olevaa toi­mi­kaut­ta vastaavalle ajalle eli ajalle 6.9.2021-31.5.2023 ja valitsisi kaupungin tai kaupunginhallituksen edustajat työ­ryh­mien jäseniksi. Strategiatyöryhmän osalta kau­pun­gin­hal­li­tus myös päättäisi pyytää val­tuus­to­ryh­miä valitsemaan edus­ta­jansa työryhmään.

 

 Edelleen kau­pun­gin­joh­ta­ja päättäisi työ­ryh­miin kuu­lu­vis­ta kaupungin vi­ran­hal­ti­jois­ta ja työntekijöistä. Hän myös kutsuisi paikkakunnalla toi­mi­vien yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajia elin­kei­no- ja kilpailukykytyöryhmään ja työllisyystyöryhmään.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

 1) asettaa elinkeino- ja kilpailukykytyöryhmän toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on seu­ra­ta ja kehittää elinkeino- ja kil­pai­lu­ky­kyohjelmaa ja etsiä uu­sia ta­po­ja kaupungin elin­voi­man vahvistamiseen;

 

 2) va­lit­see kaupungin edustajiksi elinkeino- ja kil­pai­lu­ky­ky­työ­ryh­män jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja val­tuus­ton puheenjohtajan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työ­ryh­mään kuu­lu­vis­ta viranhaltijoista ja työntekijöistä sekä si­dos­ryh­mien edus­ta­jis­ta;

 

 3) asettaa konsernityöryhmän toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on seurata kau­pun­ki­kon­ser­niin kuuluvien yh­tei­­jen ja säätiöiden taloutta ja toimintaa ja valmistella kannanottoja kon­ser­ni­oh­jauk­sen asioissa;

 

 4) va­lit­see konsernityöryhmän jä­se­nik­si kaikki kaupunginhallituksen jäsenet ja oi­keut­taa kaupunginjohtajan päättämään työryhmään kuu­lu­vis­ta viranhaltijoista ja työntekijöistä;

 

 5) asettaa strategiatyöryhmän toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on valmistella kaupungin stra­te­gi­sia linjauksia ja kaupunkistrategian mukaisia toi­men­pi­tei­tä;

 

 6) va­lit­see kaupunginhallituksen edustajat strategiatyöryhmän jä­se­nik­si, kut­suu valtuustoryhmät valitsemaan edustajansa työ­ryh­män jä­se­nik­si ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työ­ryh­mään kuu­lu­vis­ta viranhaltijoista ja työntekijöistä;

 

 7) asettaa työllisyystyöryhmän toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on seurata työllisyyden ke­hit­ty­mis­tä ja työllisyysohjelman toteutumista; ja

 

 8) va­lit­see kaupunginhallituksen edustajat työllisyystyöryhmän jä­se­nik­si ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työ­ryh­mään kuu­lu­vis­ta viranhaltijoista ja työntekijöistä sekä sidosryhmien edus­ta­jis­ta.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus:

 

 1) asettaa elinkeino- ja kilpailukykytyöryhmän toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on seu­ra­ta ja kehittää elinkeino- ja kil­pai­lu­ky­kyohjelmaa ja etsiä uu­sia ta­po­ja kaupungin elin­voi­man vahvistamiseen;

 

 2) va­lit­see kaupungin edustajiksi elinkeino- ja kil­pai­lu­ky­ky­työ­ryh­män jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja val­tuus­ton puheenjohtajan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työ­ryh­mään kuu­lu­vis­ta viranhaltijoista ja työntekijöistä sekä si­dos­ryh­mien edus­ta­jis­ta;

 

 3) asettaa konsernityöryhmän toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on seurata kau­pun­ki­kon­ser­niin kuuluvien yh­tei­­jen ja säätiöiden taloutta ja toimintaa ja valmistella kannanottoja kon­ser­ni­oh­jauk­sen asioissa;

 

 4) va­lit­see konsernityöryhmän jä­se­nik­si kaikki kaupunginhallituksen jäsenet ja oi­keut­taa kaupunginjohtajan päättämään työryhmään kuu­lu­vis­ta viranhaltijoista ja työntekijöistä;

 

 5) asettaa strategiatyöryhmän toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on valmistella kaupungin stra­te­gi­sia linjauksia ja kaupunkistrategian mukaisia toi­men­pi­tei­tä;

 

 6) va­lit­see kaupunginhallituksen edustajat strategiatyöryhmän jä­se­nik­si, kut­suu valtuustoryhmät valitsemaan edustajansa työ­ryh­män jä­se­nik­si ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työ­ryh­mään kuu­lu­vis­ta viranhaltijoista ja työntekijöistä;

 

 7) asettaa työllisyystyöryhmän toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on osallistua työllisyysohjelman laadintaan, seurata työllisyyden ke­hit­ty­mis­tä ja työllisyysohjelman toteutumista; ja

 

 8) va­lit­see kaupunginhallituksen edustajat työllisyystyöryhmän jä­se­nik­si ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työ­ryh­mään kuu­lu­vis­ta viranhaltijoista ja työntekijöistä sekä sidosryhmien edus­ta­jis­ta.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

 Valittiin strategiatyöryhmän jäseniksi toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 kaupunginhallituksen edustajiksi kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto ja Vihreiden valtuustoryhmän nimeämän edustajan.

 

 Valittiin työllisyystyöryhmän jäseniksi kaupunginhallituksen edustajiksi toimikaudelle 6.9.2021-31.5.2023 Sirpa Martins, Seppo Ruotsalainen ja Marke Tuominen.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa