Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 293

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tilintarkastajan valitseminen Äänekosken Asumispalvelusäätiöön

 

KH 20.09.2021 § 293  

1127/00.03.00/2021  

 Äänekosken Asumispalvelusäätiön sääntöjen 9 §:n mukaan Äänekosken kaupunginhallitus valitsee säätiölle kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet kahden kalenterivuoden ajaksi, joka on sama kuin kaupunginhallituksen vaalikausi. Yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö.

 

Edellä olevaa sääntömääräystä on pidettävä pahoin vanhentuneena ennen kaikkea siksi, ettei siinä ole otettu huomioon tilintarkastusjärjestelmän uudistamista 2000-luvulla. Nykyisin tilintarkastajalla tarkoitetaan yksinomaan tilintarkastajatutkinnon suorittanutta henkilöä tai tilintarkastusyhteisöä. Vain asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä voi yhä olla maallikoiden suorittamaa tarkastusta, jota ei kuitenkaan enää kutsuta tilintarkastukseksi, vaan toiminnantarkastukseksi. Nykyinen sääntömääräys johtaa säätiön toiminnan laajuuteen nähden kovin raskaaseen tilintarkastukseen, mikä vaikuttaa myös säätiön hallintokuluihin.

 

Lisäksi säätiön säännöissä esitetään virheellinen tieto kaupunginhallituksen toimikaudesta. Tosiasiassa kaupunginhallituksen toimikautta ei ole säädetty tai määrätty kiinteästi kaksivuotiseksi, vaan valtuusto päättää toimikaudesta aina ennen kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalia. Säätiön tilintarkastajaa ei muutoinkaan ole tarkoituksenmukaista valita aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, koska tämä määräys sopii hieman huonosti yhteen sen kanssa, että tilintarkastuspalvelut on Äänekosken kaupungissa ja yleensä kunta-alalla ollut tapana kilpailuttaa aina vähintään neljää kalenterivuotta vastaavia tilikausia silmällä pitäen.

 

Vielä voidaan katsoa, että säätiön säännöissä ei tulisi määrätä, että nimenomaan kaupunginhallitus valitsee tilintarkastajan säätiöön, vaan valinnan tekevä kaupungin viranomainen tulisi jättää ratkaistavaksi kaupungin omassa päätöksentekojärjestelmässä. Valinnan tekijän tulisi määräytyä sen mukaan, mitä asiaa koskevasta toimivallan jaosta kaupungin viranomaisten kesken on kaupungin hallintosäännössä määrätty tai mitä asiasta on kaupungissa muutoin päätetty.

 

Vaikka tällä hetkellä voimassa olevan Äänekosken kaupungin hallintosäännön perusteella tilintarkastajan valinta säätiöön kuuluisikin myös ilman säätiön sääntöjen määräystä nimenomaan kaupunginhallituksen toimivaltaan, ei ole selvää, että asia on näin kaikissa tulevissa tilanteissa. Tilintarkastajan valitsemista säätiöön ei välttämättä voida pitää asiana, joka edellyttää päätöksentekoa niinkin korkealla tasolla kuin kaupunginhallituksessa, sillä käytännössä kaupunginhallituksella ei ole asiassa juurikaan harkintavaltaa, kun otetaan huomioon jäljempänä esitetty kuntalain säännös tilintarkastuksesta kuntakonsernissa.

 

Säätiön voimassa olevat säännöt on vahvistettu vuonna 1987. Tilintarkastusta koskevien määräysten ohella niissä on myös eräitä muita kohtia, joita voidaan pitää vanhentuneina ja joiden yhteensopivuutta vuonna 2015 säädetyn uuden säätiölain, nykyisen kuntalain ja muun voimassa olevan lainsäädännön kanssa voidaan pitää ainakin osittain puutteellisena.

 

Säätiön säännöt ovat oheismateriaalina.

 

Kuntalain (410/2015) 122 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Lain 6 §:n 1 momentin (419/2021) perusteella kunnan tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräysvalta. Edelleen sanotun kuntalain kohdan mukaan mitä tässä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.

 

Kirjanpitolain säännösten nojalla Äänekosken Asumispalvelusäätiö on Äänekosken kaupungin määräysvallassa, koska säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan kaupunki valitsee sen viisijäsenisen hallituksen kaikki jäsenet ja varajäsenet.

 

Valtuusto on 22.2.2021 (6 §) tekemällään päätöksellä valinnut kaupungin kalenterivuosia 2021-2024 vastaavien tilikausien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n.

 

Kaupungin talvella 2020-2021 järjestämä tarjouskilpailu tilintarkastuspalveluista käsitti myös kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen. BDO Audiator Oy:n jättämässä tarjouksessa ehdotettiin, että näihin tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy (y-tunnus 2776089-4).

 

Äänekosken Asumispalvelusäätiön hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä vuonna 2021 toimineet tai kaupunginhallituksen 6.9.2021 (268 §) tekemällä päätöksellä näihin tehtäviin valitut ovat esteellisiä tässä asiassa.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) valitsee Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr:n tilintarkastajiksi kalenterivuosia 2021-2024 vastaavien tilikausien hallinnon ja talouden tarkastamista varten:

 

a) BDO Audiator Oy:n (y-tunnus 0904285-6) ja tälle henkilökohtaiseksi varatilintarkastajaksi Ulla-Maija Tuomelan, KHT, JHT; ja

 

b) BDO Oy:n (y-tunnus 2776089-4) ja tälle henkilökohtaiseksi varatilintarkastajaksi Sanna-Mari Pääkkösen, HT, JHT;

 

2) merkitsee tiedoksi, että:

 

a) BDO Audiator Oy on ilmoittanut, että vastuunalaisena tilintarkastajana tulee toimimaan Heidi Rimpilä, KHT, JHT; ja

 

b) BDO Oy on ilmoittanut, että vastuunalaisena tilintarkastajana tulee toimimaan Samuli Laakso, HT; sekä

 

3) kehottaa säätiön hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin säätiön sääntöjen muuttamiseksi edellä esittelytekstissä esitetyllä tavalla ja muilla tarpeellisilla tavoilla ja määrää hallintojohtajan laatimaan luonnoksen uusiksi säännöiksi kaupunginhallituksen ja säätiön hallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Tiina Liimatainen, Henna Penttinen, Marke Tuominen ja Matti Virtanen totesivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Tiina Liimataisen tilalle valittiin Tommi Lunttila ja Henna Penttisen tilalle Harri Piilonen.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa