Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 286

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Äänekosken kaupungin osallistuminen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Aster) hankintaan Keski-Suomessa.

 

 

KH 03.12.2018 § 334  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 27.11.2018 toi­mit­ta­nut Keski-Suomen kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kun­ta­yh­ty­mil­le 27.11.2018 päivätyn kirjelmän, joka koskee so­si­aa­li­huol­lon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asia­kas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa Keski-Suomeen. Kirjelmä lii­te­asia­kir­joi­neen on liitteenä.

 

 Kirjelmän perusteella sairaanhoitopiiri odottaa Äänekosken kau­pun­gil­ta kannanottoa siihen, että sitoutuuko kaupunki osallistumaan so­si­aa­li­huol­lon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yh­tei­sen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan. Kannanoton si­säl­­vää päätöstä pyydetään sairaanhoitopiirille viimeistään 18.12.2018.

 

 Kirjelmän mukaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän han­kin­nan ja käyttöönoton kustannus koko Keski-Suomessa olisi noin 54 000 000 euroa. Tästä sosiaalihuollon osuus olisi noin 18 000 000 eu­roa. Jos Äänekosken kaupunki sitoutuu hankintaan, sen tulee sa­mal­la sitoutua arviolta 1 248 382 euron maksuosuuteen hankinta- ja käyt­töön­ot­to­kus­tan­nuk­sis­ta sosiaalihuollon osalta. Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja erikoissairaanhoidon osalta summat jo sisältyvät sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden Sairaala Novan kustannusarvioon ja in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­maan.

 

 On syytä huomata, että edellä esitetyt euromäärät ovat arvioita ja lo­pul­li­set kustannukset määräytyvät tietojärjestelmähankkeessa to­teu­tet­ta­van tarjouskilpailun ja hankintapäätöksen perusteella.

 

 Sairaanhoitopiiri on 27.11.2018 toimittanut Äänekosken kaupungille myös toisen kirjelmän, jossa ehdotetaan Äänekosken hakeutumista yh­tei­sen asiakas- ja potilastietojärjestelmän pilottikunnaksi. Kirjelmä on liitteenä.

 

 Edellä tarkoitettujen kirjelmien perusteella yhteiseen asiakas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään ei tarvitsisi varautua vielä vuoden 2019 ta­lous­ar­vios­sa, vaan kustannuksia kertyisi aikaisintaan vuonna 2020. Si­tou­mus­ten taloudellisen suuruusluokan ja pitkävaikutteisuuden vuok­si asia on kuitenkin syytä käsitellä valtuustossa jo ennen asiaa kos­ke­via talousarviopäätöksiä.

 

 (Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

 1) päättää, että Äänekosken kaupunki liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän han­kin­ta­kon­sor­ti­oon sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hank­ki­mi­sek­si Keski-Suomeen edellyttäen, että (a) myös Jy­väs­ky­län kaupunki liittyy konsortioon vastaavin ehdoin ja että (b) Äänekosken kaupungin maksuosuus hankinnan ja käyt­töön­oton kustannuksista on enintään 1 248 382 euroa so­si­aa­li­huol­lon osalta;

 

 2) oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään edellä kohdassa 1 teh­dyn päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat muut pää­tök­set; ja

 

 3) päättää, että Äänekosken kaupunki toteaa olevansa halukas toi­mi­maan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän pi­lot­ti­kun­ta­na edellyttäen, että pilotoinnista ei aiheudu kaupungille kus­tan­nuk­sia.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

 1) päättää, että Äänekosken kaupunki liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintakonsortioon sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastieto-

  järjestelmän hankkimiseksi Keski-Suomeen edellyttäen, että a) yli puolet Keski-Suomen maakunnan kunnista ja vähintään

  75 % Keski-Suomen sairaanhoitopiirin väestöpohjasta liittyy konsortioon vastaavin ehdoin ja että (b) Äänekosken kaupungin maksuosuus hankinnan ja käyttöönoton kustannuksista on enintään 1 248 382 euroa sosiaalihuollon osalta;

 

 2) oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään edellä kohdassa 1 tehdyn päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat muut päätökset; ja

 

 3) päättää, että Äänekosken kaupunki toteaa olevansa halukas toimimaan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän pilottikuntana edellyttäen, että pilotoinnista ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

 

Päätös: Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -

 Leila Lindell totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Anna-Riitta Pentinpuro osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

  - - - - -

 Merkittiin, että tämä asia käsiteltään kokouksen kolmantena asiana.

  - - - - -

 

KVALT 10.12.2018 § 93

 

Kaupunginvaltuuston päätös:

  

 Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Valtuutettu Leila Lindell totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsen) ja poistui valtuutetuille varatuilta paikoilta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Janne Autioniemi osallistui kokoukseen varavaltuutettuna tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 20:39 - 20:40.

  - - - - -

 

KH 13.05.2019 § 113 Äänekosken kaupungin osallistuminen sosiaalihuollon, pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män hankintaan ja myös järjestelmän pilotointiin on kau­pun­gin puolelta ratkaistu valtuuston 10.12.2018 (93 §) tekemällä pää­tök­sel­lä. Päätös on lainvoimainen.

 

 Kevättalven ja kevään 2019 aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kun­ta­yh­ty­mä on ilmaissut, että Äänekosken kaupungin ja muiden kes­ki­suo­ma­lais­ten kuntien asiassa tekemät päätökset eivät ole riit­­viä hankinnan toteuttamiseksi. Keskeisenä ongelmana on, että useat kunnat ovat sitoutuneet hankintaan vain ehdollisesti. Ehdot si­säl­­vät muun muassa viittauksia muiden kuntien osallistumiseen tai han­kin­nan euromääräiseen arvoon. Myös Äänekosken kaupungin pää­tös on ehdollinen siten kuin edellä olevasta valtuuston pää­tök­ses­tä ilmenee. Lisäksi eräät kunnat ovat päättäneet vain optiosta eli mah­dol­li­suu­des­ta osallistua hankintaan vasta myöhemmin erikseen teh­­väl­lä päätöksellä.

 

 Sairaanhoitopiiri on todennut, että hankintalainsäädännön ja han­kin­to­ja koskevan uuden oikeuskäytännön perusteella ehdolliset pää­tök­set tai optiopäätökset eivät tule kyseeseen, vaan hankintaan osal­lis­tu­mis­ta koskevan kannanoton tulee olla ehdoton ja välitön.

 

 Sairaanhoitopiiri on 30.4.2019 toimittanut Keski-Suomen kunnille ja so­si­aa­li- ja terveydenhuollon kuntayhtymille 30.4.2019 päivätyn uu­den kirjelmän, joka koskee puheena olevan yhteisen asiakas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män hankintaa. Kirjelmä liiteasiakirjoineen on liit­tee­nä.

 

 Uudessa kirjelmässä sairaanhoitopiiri esittää, että kuntien tulee päät­tää 31.5.2019 mennessä, aikovatko ne olla mukana yhteisen asia­kas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa sosiaalipalveluiden osal­ta. Tässä tarkoitettuja sosiaalipalveluita ovat iäkkäiden tar­vit­se­mat palvelut, lapsiperheiden tarvitsemat palvelut, lastensuojelu, per­he­oi­keu­del­li­set palvelut, päihdehuolto, työikäisten tarvitsemat pal­ve­lut ja vammaispalvelut.

 

 Myös Äänekosken kaupungin tulisi tehdä hankintaan osal­lis­tu­mi­ses­ta uusi päätös, joka kumoaisi ja korvaisi asiasta aiemmin tehdyn pää­tök­sen. Jos kaupungin päätöksenä on, että kaupunki sitoutuu yh­tei­sen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan, se samalla si­tou­tuu hankinnasta ja käyttöönotosta sosiaalipalveluiden osalta ai­heu­tu­viin menoihin. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osal­ta kunnan päätöstä tai sitoumusta ei tarvita, sillä näiden osalta mää­­ra­hat menojen kattamiseen sisältyvät jo Keski-Suomen sai­raan­hoi­to­pii­rin rakennuttaman uuden Sairaala Novan in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­maan.

 

 Valtuuston 10.12.2018 (93 §) tekemässä päätöksessä on määrätty, et­tä Äänekosken kaupungin maksuosuus tietojärjestelmän han­kin­nan ja käyttöönoton kustannuksista saa olla enintään 1 248 382 eu­roa sosiaalihuollon osalta. Tämä summa perustui sairaanhoitopiirin 27.11.2018 kunnille toimittamassa kirjelmässä olleeseen laskelmaan han­kin­nan ja käyttöönoton ennakoidusta arvosta ja sen ja­kau­tu­mi­ses­ta kuntien kesken.

 

 Sairaanhoitopiirin uuden eli 30.4.2019 toimittaman kirjelmän mu­kaan kustannukset ovat aiempaa suuremmat ja Äänekosken kau­pun­gin maksuosuuden ennakoidaan olevan 1 442 574 euroa so­si­aa­li­huol­lon osalta. Edellä olevan mukaisesti päätökseen ei kui­ten­kaan saa liittää euromääräisiä ehtoja.

 

 Myöskään uuden kirjelmän perusteella yhteiseen asiakas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään ei tarvitse varautua vielä vuoden 2019 ta­lous­ar­vios­sa, vaan menoja kertyisi kaupungille vasta vuonna 2020 ja siitä al­kaen. Sitoumuksen taloudellisen suuruusluokan ja pit­­vai­kut­tei­suu­den vuoksi asia on kuitenkin syytä käsitellä valtuustossa jo en­nen kuin kaupungin vuoden 2020 talousarviosta päätetään.

 

 Sairaanhoitopiirin kunnille toimittamaan aineistoon ei sisälly arviota me­nois­ta, joita kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kun­ta­yh­ty­mil­le aiheutuu esimerkiksi nykyisten tietojärjestelmien integroimisesta han­kit­ta­vaan uuteen järjestelmään. Myös Äänekosken kaupungin tu­lee varautua tällaisiin menoihin. Kaupungin tulee myös valmistautua sii­hen, että uuden järjestelmän käyttöönottoon sitoutuu kaupungin tie­to­hal­lin­to- ja muun henkilöstön työaikaa. Hankinnasta ja käyt­töön­otos­ta aiheutuvien välittömien ja välillisten menojen yhteenlaskettu ko­ko­nais­mää­rä tulee siis väistämättä olemaan suurempi kuin sai­raan­hoi­to­pii­rin aineistossa esillä oleva kaupungin osuus.

 

 (Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

 1) päättää, että Äänekosken kaupunki sitoutuu terveydenhuollon (pe­rus­ter­vey­den­huol­to ja erikoissairaanhoito) palveluiden ohel­la liittymään myös sosiaalipalveluiden osalta sosiaalihuollon, pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asia­kas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan Keski-Suomeen ja si­tou­tuu maksamaan tämän sitoumuksen johdosta kaupungille ai­heu­tu­vat hankinta-, käyttöönotto- ja muut menot;

 

 2) oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään edellä kohdassa 1 teh­dyn päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat muut pää­tök­set; ja

 

 3) päättää, että Äänekosken kaupunki toteaa olevansa halukas toi­mi­maan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän pi­lot­ti­kun­ta­na edellyttäen, että pilotoinnista ei aiheudu kaupungille yli­mää­räi­siä kustannuksia.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 Leila Lindell totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Anna-Riitta Pentinpuro osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

  - - - - -

 Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksen kolmantena asiana. Puheenjohtaja julisti kokoustauon klo 16:20-16:45.

  - - - - -

 

KVALT 20.05.2019 § 21 

 

Kaupunginvaltuuston päätös:

  

 Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Valtuutettu Leila Lindell totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja) ja poistui valtuutetuille varatuilta paikoilta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kauko Pasanen osallistui kokoukseen varavaltuutettuna tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

  - - - - -

 

KH 20.09.2021 § 286  

1118/00.04.01/2021  

 Äänekosken kaupunginvaltuusto on 20.5.2019 tehnyt päätöksen liittyä mukaan KSSHP:n ja KL-kuntahankintojen hankintakonsortioon sosiaali- ja terveydenhuollon APTJ:n hankkimiseksi erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Kuntahankinnat teki hankintakonsortion puolesta hankintapäätöksen maaliskuussa 2020 järjestelmän hankinnaksi. Päätöksen mukaisesti toimittajaksi valittiin Cerner Ireland Limited. Toimittajan kanssa allekirjoitettiin 5.6.2020 Kuntahankintojen ja toimittajan välinen puitejärjestelysopimus. Sopimuksessa sovittiin yleisistä ehdoista sopijaosapuolten kesken sekä suunnitteluprojektin käynnistämisestä. Suunnitteluprojektissa tarkennettiin toimitusprojektia koskeva projekti- ja sisältösuunnittelu, toimitusprojektin laajuus ja toimittajan kiinteästi hinnoittelema kustannus. Sopimuksen mukaisesti sopijaosapuolet voivat irtautua ko. sopimuksista ja hankinnasta seuraamuksitta 30.11.2021 mennessä.

 

 Suunnitteluprojektin valmistuttua Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on lähestynyt Äänekosken kaupunkia ja muita sairaanhoitopiirin jäsenkuntia 26.8.2021 ennakkoon valmistellulla esityslistatekstillä. Tekstissä sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia valtuuttamaan sairaanhoitopiiri allekirjoittamaan järjestelmähankinnan toimitus- ja palvelusopimus. Samalla sairaanhoitopiiri esittää, että järjestelmäkokonaisuus toteutetaan sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon että sosiaalihuollon osalta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin investointina, joka huomioidaan sairaanhoitopiirin talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä rahoitetaan lainarahoituksella.

 

 Hankinnan suunnitteluprojektissa täsmentynyt ja jäsenkunnille ilmoitettu järjestelmän kiinteä hankintahinta on 128,7 miljoonaa euroa. Hankintaprosessin alettua vuoden 2018 lopussa, kustannusarvio oli 54,0 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2021 jäsenkunnille esitelty kustannusarvio oli 64,5 miljoonaa euroa. Kustannusten nousua voidaan pitää merkittävänä, minkä vuoksi useimmat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat esittäneet/ päättäneet, ettei Keski-Suomen sairaanhoitopiirille myönnetä valtuutta Aster-järjestelmähankkeen loppuun saattamiseksi.

 

 Hankinnan aikana Suomen eduskunta on hyväksynyt hyvinvointialueuudistusta koskevan lakiuudistuksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Hankintasuunnitelman mukaisesti Aster -järjestelmän käyttöönotto alkaisi vuonna 2025, jolloin järjestelmän käyttäjä ja rahoittaja on Keski-Suomen hyvinvointialue. Äänekosken kaupunki katsoo, että nykyisillä tietojärjestelmillä voidaan toimia siirtymäkauden ja hyvinvointialueen tulee kehittää itsehallinnon nojalla asiakas- ja potilastietojärjestelmiä omista tarpeistaan ja lähtökohdistaa jatkossa.

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Äänekosken kaupunki ei valtuuta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä;

 

1)     siirtymään Aster-hankesuunnitelman mukaiseen tarkennettuun toimitusprojektivaiheeseen,

 

2)     toimimaan tilaajana Aster-hankkeen toimitus-, palvelu- ja käyttöönottovaiheessa; eikä

 

3)     allekirjoittamaan Aster-järjestelmän toimitus- ja palvelusopimusta yhdessä järjestelmätoimittajan ja muiden tilaajien kanssa.

 

Päätös  Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa