Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 316

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten antamasta vakuutuksesta perittävä maksu

 

KH 16.08.2021 § 239 

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotut miehet osallistuvat laissa tarkoitettuihin kiinteistötoimituksiin yhdessä toimitusinsinöörin kanssa.

 

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

Lain 4 §:n mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

 

Kiinteistönmuodostamislain 7 §:n mukaan uskottu mies suorittaa tehtävänsä virkavastuulla. Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään vääryyttä mistään syystä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi kuusi (6) henkilöä jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 23.08.2021 § 97 

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

 Valtuusto valitsee kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi kuusi (6) henkilöä jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

 

Päätös Valittiin kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi Janne Autioniemi, Sami Kautto, Kari Kumpulainen, Minna Kuusjärvi, Anniina Ojajärvi ja Mari Paananen.

 

  - - - - -

 

KH 11.10.2021 § 316  

1148/00.04.02/2021  

 Valtuusto valitsi 23.8.2021 (97 §) tekemällään päätöksellä kiinteistötoimitusten uskotut miehet jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

 

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 7 §:n mukaan uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään vääryyttä mistään syystä.

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019-2021 annetussa oikeusministeriön asetuksessa (1385/2018) säädetään tuomioistuimen, haastemiehen, syyttäjälaitoksen sekä oikeusapu- ja edunvalvontapiirin suoritteista perittävistä maksuista ja erillisten kustannusten korvaamisesta, siltä osin kuin niistä ei säädetä muualla laissa tai asetuksessa.

 

Sanotun asetuksen 7 §:n mukaan valan tai vakuutuksen vastaanottamisesta siitä annettavine todistuksineen peritään 100 euroa, lukuun ottamatta tuomarinvakuutusta sekä tuomioistuimen virkamiehen tuomarinvakuutusta vastaavaa vakuutusta.

 

Keski-Suomen käräjäoikeus, kuten muutkin käräjäoikeudet, veloittavat kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vakuutuksista edellä tarkoitetun 100 euron maksun kultakin uskotulta mieheltä. Maksu käsittää vakuutuksen vastaanottamisen ja siitä annettavan todistuksen.

 

Maanmittauslaitos ei maksa uskotun miehen vakuutusta tai korvaa siitä aiheutuneita kustannuksia. Maanmittauslaitos katsoo, ettei vakuutuksen antaminen ole osa toimintaa uskottuna miehenä eikä kyseinen kustannus näin ollen aiheudu uskotun miehen toimen vuoksi. Kuitenkin vakuutuksen antaminen on välttämätön edellytys uskottuna miehenä toimimiseen.

 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n (muut. 914/2011, 901/2013) mukaan uskotun miehen palkkion, korvausten ja päivärahan määräytymisperusteet ja määrän vahvistaa Maanmittauslaitoksen keskushallinto. Maanmittauslaitoksen keskushallinto on antanut uusimman tätä koskevan määräyksen 18.10.2017 (määräys nro MML 3892/01 03 00 00/2017) ja se on voimassa 1.11.2017 lukien toistaiseksi.

 

Sanotun määräyksen 2 kohdan mukaan uskotun miehen vakuutuksen antamisesta mahdollisesti aiheutuvaa ansionmenetystä tai kustannuksia ei korvata, ja 3 kohdan mukaan uskotun miehen vakuutuksen antamiseen liittyviä mahdollisia matkakustannuksia ei korvata eikä päivärahaa makseta.

 

Kuntalaissa (410/2015) tai muussa laissa ei ole säännöstä, jonka perusteella kunnalla olisi velvollisuus maksaa uskotun miehen vakuutuksesta perittävä maksu käräjäoikeudelle tai kustannusten korvauksena uskotulle miehelle. Uskotun miehen tehtävä ei ole kuntalaissa tarkoitettu kunnallinen luottamustehtävä, johon kuuluvista palkkioista ja korvauksista on säädetty kuntalain 82 §:ssä. Tehtävä on kuitenkin luonteeltaan julkinen luottamustehtävä ja sillä on elimellinen yhteys kunnan toimintaan, koska uskotut miehet valitsee valtuusto.

 

Julkisten luottamustehtävien ei yleensä tulisi aiheuttaa tehtävän hoitajalle sellaisia välttämättömiä menoja, jotka jäävät hoitajan itsensä lopullisesti maksettavaksi. Toisinaan tällaiset kustannukset voivat muodostua jopa esteeksi tehtävän vastaanottamiseen tai sen hoitamiseen. Myös henkilöiden saatavuuden näkökulmasta tällaisia asetelmia tulisi välttää.

 

Äänekosken kaupungissa ei ole voimassa olevaa päätöstä siitä, maksaako kaupunki valitsemiensa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vakuutuksesta perittävän maksun. Asia ei ollut lainkaan ajankohtainen vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen, jolloin uskottuja miehiä edellisen kerran valittiin, sillä kaikki tuolloin valitut henkilöt olivat antaneet vakuutuksen jo aiemmin. Kysymystä ei käsitellä myöskään luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita koskevassa Äänekosken kaupungin hallintosäännön V osassa.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättäisi ottaa maksaakseen uskotun miehen vakuutuksesta perittävän maksun. Tämä käytäntö on kunta-alalla hyvin yleinen.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää, että Äänekosken kaupunki maksaa Äänekosken kaupunginvaltuuston valitsemien kiinteistötoimitusten uskottujen miesten antamasta vakuutuksesta perittävän maksun, mutta ei korvaa vakuutuksen antamiseen liittyviä mahdollisia ansionmenetyksiä, matkakustannuksia tai muita kustannuksia eikä maksa päivärahaa;

 

2) päättää, että kaupunki voi maksaa vakuutuksesta perittävän maksun laskua vastaan käräjäoikeudelle tai todistusta ja maksutositetta vastaan kustannusten korvauksena uskotulle miehelle; ja

 

3) päättää, että edellä kohdissa 1-2 tehdyt päätökset ovat voimassa takautuvasti 23.8.2021 lukien toistaiseksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa