Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 318

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta ja valtuustoryhmien nimien hyväksyminen

 

KH 11.10.2021 § 318  

877/00.00.01/2021  

 Kuntalain (410/2015) 19 §:n 1 momentin mukaan val­tuus­to­työs­ken­te­lyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Val­tuus­to­ryh­män voi muodostaa yksikin valtuutettu.

 

 Kuntalain 90 §:n 1 momentin 3 d kohdan perusteella kunnan hal­lin­to­sään­nös­sä annetaan tarpeelliset määräykset valtuustoryhmistä.

 

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 82-84 §:ssä määrätään val­tuus­to­ryh­mis­tä seuraavaa:

 

82 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi

 

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä val­tuus­to­työs­ken­te­lyä varten.

 

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja pu­heen­joh­ta­jas­ta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen il­moi­tus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on al­le­kir­joi­tet­ta­va ilmoitus.

 

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on teh­nyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

 

Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla so­pi­ma­ton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden val­tuu­tet­tu­jen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa ai­heu­tua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.

 

83 § Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa

 

Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston pu­heen­joh­ta­jal­le valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liit­ty­mis­il­moi­tuk­ses­sa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hy­väk­sy­mi­nen.

 

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle.

 

84 § Istumajärjestys

 

Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin pu­heen­joh­ta­jan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.

 

 Esityslistan valmistumiseen mennessä kaupungille oli toimitettu kir­jal­li­nen ilmoitus seuraavien valtuustoryhmien muodostamisesta, ni­mes­tä, puheenjohtajasta ja jäsenistä:

 

  • Keskustan valtuustoryhmä Äänekoski;
  • Kokoomuksen valtuustoryhmä;
  • Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä;
  • Vasemmistoliiton Äänekosken valtuustoryhmä;
  • Vihreä valtuustoryhmä;
  • Äänekosken Perussuomalaisten valtuustoryhmä; ja
  • Äänekosken Sosialidemokraattien valtuustoryhmä.

 

 Ilmoitukset ovat esityslistan liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) merkitsee tiedoksi liitteenä olevat ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta, nimistä, puheenjohtajista ja jäsenistä; sekä

 

2) hyväksyy seuraavat valtuustoryhmien nimet:

 

Keskustan valtuustoryhmä Äänekoski;

Kokoomuksen valtuustoryhmä;

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä;

Vasemmistoliiton Äänekosken valtuustoryhmä;

Vihreä valtuustoryhmä;

Äänekosken Perussuomalaisten valtuustoryhmä; ja

Äänekosken Sosialidemokraattien valtuustoryhmä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa