Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 307

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrittäminen vuodelle 2022

 

KH 11.10.2021 § 307  

845/02.02.00/2021  

 Kuntalain (410/2015) 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hy­väk­sy­mi­sen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tu­lo­ve­ro­pro­sen­tis­ta, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe­rus­teis­ta.

 

 Verotusmenettelylain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee il­moit­taa verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden mar­ras­kuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

 

 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n 4 momentin mukaan kunnan tu­lee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään ve­ro­vuot­ta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiin­teis­­ve­ro­pro­sen­tit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

 

 Tuloveroprosentti

 

 Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa on käytetty tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti­na 21,50 %, eli samaa veroprosenttia kuin vuonna 2021. Kun­nal­lis­ve­ro­tuo­ttoa arvioidaan kertyvän 64,5 milj. euroa vuodelle 2022, mikä on 0,9 milj. euroa enemmän kuin vuodelle 2021 ennustetaan kertyvän. Vuonna 2021 kunnallisveron tilityksen arvioidaan olevan 63,6 milj. euroa. Verotulojen arvioinnissa pohjana on käy­tet­ty Suomen Kuntaliiton kuntakohtaista verotulojen en­nus­te­ke­hik­koa syyskuulta 2021. 

 

 Kiinteistöveroprosentit (Kiinteistöverolaki 11§, 12a§,12b§ ja 13§)

 

 Voimassa olevat kiinteistöverolain mukaiset kiin­teis­­ve­ro­pro­sent­tien vaih­te­lu­­lit ovat seuraavat:

 

-

yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,93 - 2,00 prosenttia

-

vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli on 0,41 - 1,00   prosenttia. Muiden asuinrakennuksien vaihteluväli on 0,93 -2,00 prosenttia.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rakentamattoman rakennuspaikan vaihteluväli on 2,00 - 6,00 prosenttia. Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan rakennuspaikkaa jos:

1.

asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen kalenterivuoden alkua;

2.

asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu asuntotarkoitukseen;

3.

rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta, eikä sille ole maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 149 c §:ssä tarkoitetulla tavalla ryhdytty rakentamaan sellaista ennen kalenterivuoden alkua;

4.

rakennuspaikalle on maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:ssä tarkoitettu käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen;

5.

rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaisesti;

6.

rakennuspaikalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 38 tai 53 §:ssä taikka 58 §:n 5 momentissa tarkoitettua rakennuskieltoa; ja

7.

rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa.

-

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 3,10 %

 

 Poiketen siitä, mitä 12 a §:n 1 momentissa säädetään, Espoon, Helsin­gin, Hyvinkään, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirk­konum­men, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan, Van­taan ja Vihdin kunnanvaltuustojen on määrättävä ra­ken­ta­mat­to­mal­le ra­ken­nus­pai­kal­le veroprosentti, joka on vähintään 3,00 pro­sent­ti­yk­sik­köä kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiin­teis­­ve­ro­pro­sent­tia kor­keam­pi. Rakentamattoman rakennuspaikan ve­ro­pro­sen­tik­si voi­daan määrätä kuitenkin enintään 6,00 prosenttia.                

 

 Äänekosken kaupungin kiinteistöveroprosentit:

  

 

2021

Ehdotus 2022

Tuotto-odotus 2022

Yleinen kiinteistöveroprosentti

1,10 %

1,10 %

3,08 milj. euroa

Vakituiset asunnot

0,50 %

0,50 %

1,94 milj. euroa

Muut asuinrakennukset

1,10 %

1,10 %

0,36 milj. euroa

Voimalaitos

2,85 %

3,10 %

0,04 milj. euroa

Rakentamaton rakennuspaikka

1,10 %

1,10 %

-

Yleishyödylliset yhteisöt

0,00 %

0,00 %

-

 

 Yhteensä kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän vuodelle 2022 noin 5,42 milj. euroa.

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto määrää kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,5 % ja kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti

1,10 %

Vakituiset asunnot

0,50 %

Muut asuinrakennukset

1,10 %

Voimalaitos

3,10 %

Rakentamaton rakennuspaikka

1,10 %

Yleishyödylliset yhteisöt

0,00 %

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa