Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 308

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kuntapaikkojen määrä 1.1.2022 lukien

 

KH 11.10.2021 § 308  

1189/04.01.00.02/2021  

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kirjeellään (KEHA/7511/2020) 26.8.2021 Keski-Suomen alueen kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkamäärän oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022. Kuntien ja ELY-keskuksen välisissä sopimuksissa todetaan, että sopimus on jatkuva, mutta kuntapaikkamäärä tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon kuntien vastaanottoresurssit. Kunnan vastaus pyydetään toimittamaan ELY-keskuksen kirjeen liitteeksi laaditulla lomakkeella perjantaihin 29.10.2021 mennessä sähköistä linkkiä käyttäen. Kirje on esityslistan liitteenä.

 

Valtuusto päätti 13.11.2017 (106 §), että 1.1.2018 lukien Äänekosken kaupungin tarjoamien turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kuntapaikkojen määrä on yhteensä enintään 30 paikkaa vuodessa. Edelleen valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen päättämään tämän enimmäismäärän jakamisesta toisaalta turvapaikanhakijoille ja heidän perheenjäsenilleen ja omaisilleen sekä toisaalta kiintiöpakolaisille ja heidän perheenjäsenilleen ja omaisilleen.

 

Vielä valtuusto päätti, että sen tekemä päätös on voimassa 1.1.2018 lukien toistaiseksi ja sitä tarkistetaan enintään neljän vuoden välein. Päätöksen tarkistaminen on siis ajankohtaista nyt syksyllä 2021.

 

Kaupunginhallitus päätti 15.1.2018 (3 §), että valtuuston vahvistama kuntapaikkojen enimmäismäärä jaetaan siten, että turvapaikanhakijoille ja heidän perheenjäsenilleen ja omaisilleen varataan 15 paikkaa ja kiintiöpakolaisille ja heidän perheenjäsenilleen ja omaisilleen varataan 15 paikkaa.

 

Kaupunginhallitus päätti 18.11.2019 (299 §), että vastaanotettavien pakolaisten jakoa muutetaan vuosille 2020-2021 siten, että kiintiöpakolaisten määrä on 20 henkilöä ja turvapaikanhakijoiden määrä on 10 henkilöä.

 

Äänekosken kaupunki on vastaanottanut syyrialaisia kiintiöpakolaisia vuonna 2018 12 henkilöä (kaksi tammikuussa 2019 saapunutta perhettä), vuonna 2019 15 henkilöä (kolme elokuussa 2019 saapunutta perhettä) sekä vuonna 2020 18 henkilöä (neljä lokakuussa saapunutta perhettä). Turvapaikanhakijoiden paikkoja ei kaupungilta ole vuosina 2018-2020 tiedusteltu. Itsenäisesti kuntaan muuttaneita on ollut muutamia henkilöitä.

 

Kuluvana vuonna kaupunki on varautunut ottamaan vastaan kurditaustaisia kiintiöpakolaisia 14 henkilöä (kolme lokakuussa saapuvaa perhettä). Lisäksi kaupunki on ilmoittanut voivansa ottaa kymmenen Afganistanista saapuvaa turvapaikanhakijaa.

 

Valtion korvaukset kunnille

 

Valtio korvaa maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi järjestettyjen toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia kotouttamislain 6 luvun mukaisesti. Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta pakolaisen tai muun kansainvälistä suojelua saaneen henkilön ja tämän perheenjäsenen kuntaan osoittamisesta, ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Laskennallinen korvaus on 6 845 €/v alle seitsemänvuotiaista ja 2 300 €/v seitsemän vuotta täyttäneistä henkilöistä. Lisäksi kunnalle korvataan todellisten kulujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia, tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä toimeentulotukikustannuksia. On mahdollista, että työ- ja elinkeinoministeriö maksaa edelleen vuonna 2022 erilliskorvausta uusille kunnille pakolaisten vastaanotosta (ns. bonusraha SYLVIA-hankkeen kautta).

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksina korvataan esimerkiksi vamman tai sairauden aiheuttamaa pitkäaikaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mikäli siitä aiheutuu kunnalle huomattavia kustannuksia. Korvaamisesta on sovittava erikseen ELY-keskuksen kanssa.

 

Tulkkauspalvelut korvataan kunnalle, jos ne liittyvät korvausten piiriin kuuluvan henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, kotouttamissuunnitelman laatimiseen, maahantulon alkuvaiheen kotouttamispalvelun käyttöön, perehdyttämiseen kunnassa asioimiseen sekä koulun tai päiväkodin ja kodin väliseen yhteistyöhön.

 

Kustannusten korvaamisen edellytyksenä on ELY-keskuksen kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen lisäksi valtuuston hyväksymä kotouttamisohjelma. Äänekosken kotouttamisohjelma on viimeksi päivitetty toukokuussa 2019. Kotouttamisohjelman päivittämisessä huomioidaan uusi kaupunkistrategia sekä monialaisen viranomaisyhteistyön kautta esille nousevat teemat mutta myös kotoutujien näkemyksiä kotoutumista edistävistä ja estävistä toimenpiteistä.

 

Äänekosken perusturvatoimen sosiaalityön vastuualueen henkilöstöön kuuluva kotouttamisen palveluohjaaja vastaa kotouttamisen koordinoinnista ja käytännön tehtävistä. Palveluohjaaja on vastannut kiintiöpakolaisten lisäksi aiemmin saapuneiden nuorten turvapaikanhakijoiden palveluista. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös neuvonta ja ohjaus maahanmuuttajien neuvontapisteessä sekä kaupungin eri yksiköiden työntekijöiden tukeminen maahanmuuttajien palveluissa. Palkkatuella (80 %) on palkattuna yksi henkilö, jonka tehtävänkuva on soveltuvin osin sama kuin palveluohjaajalla painottuen avustavaan työhön.

 

Valmistelijat Sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela, puh. , sosiaalityön johtaja Raija Kojo, puh. , ja hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) päättää, että Äänekosken kaupungin tarjoamien turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kuntapaikkojen määrä on yhteensä enintään 30 paikkaa vuodessa;

 

2) oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään edellä kohdassa 1 tarkoitetun kuntapaikkojen enimmäismäärän jakamisesta toisaalta turvapaikanhakijoille ja heidän perheenjäsenilleen ja omaisilleen sekä toisaalta kiintiöpakolaisille ja heidän perheenjäsenilleen ja omaisilleen; ja

 

3) päättää, että edellä kohdissa 1-2 tehdyt päätökset ovat voimassa 1.1.2022 lukien toistaiseksi ja niitä tarkistetaan enintään neljän vuoden välein.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Joni Kotilainen esitti määräksi nollaa.

 

 Edelleen keskustelun kuluessa Marke Tuominen esitti, että kiintiöpakolaisia ei oteta lainkaan ja turvapaikanhakijoille perheenyhdistämiseen varataan 15 paikkaa.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta, joita ei kuitenkaan kannatettu, joten ne raukeavat.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

  - - - - -

 Joni Kotilainen ja Marke Tuominen jättivät eriävän mielipiteen.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa