Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 309

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Miilunlahden asemakaava, muutos ja laajennus / Vireilletulo

 

KH 11.10.2021 § 309  

1172/10.00.01/2021  

Metsä Fibre Oy ja Metsä Board Oyj esittävät asemakaavan laatimista ja muuttamista Metsä Groupin tehdasalueella Piilolanniemessä ja Biotuotetehtaan ranta- ja vesialueella. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa sillan rakentaminen Piilolanniemestä vesialueen yli Biotuotetehtaan rantaan. Vesistön yli toteutettava silta palvelee Biotuotetehtaan lisäksi uuden Henttalanmäen asemakaava-alueen tulevia hankkeita. Lisäksi kaavan tavoitteena on päivittää teollisuustonttien rajoja ranta-alueilla. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 24,1 hehtaaria. Suunnittelualueesta suurin osa on Metsä Fibre Oy:n omistuksessa ja muilta osin Metsä Board Oyj:n omistuksessa. Alue rajautuu lännessä Piilolanniemen pientaloalueeseen, itäpuolelta Metsä Groupin tehdasalueisiin sekä eteläosasta Teräväniemeen ja Kuhnamon Miilunlahteen.

 

Alueella on voimassa Piilolanniemen asemakaavan muutos (lainvoimainen 26.7.2016), jossa suunnittelualueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta toimintaa (T-2). Asemakaavan muutos koskee korttelin 1012 tontteja 11 ja 12. Asemakaavassa osoitettu suojaviheralue EV-3 ei ole mukana kaavamuutoksessa. Korttelin 1012 tontille 12 on osoitettu Äänekosken Energia Oy:n jätevedenpumppaamo, maanalaiset verkostot ja ohjeellinen ajoyhteys jätevedenpumppaamolle.

 

Alueella on voimassa myös Äänekosken itärannan teollisuusalueen asemakaava (lainvoimainen 11.10.1983), jossa kortteliin 1213 on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialuetta (TT). Asemakaavan laajennuksella korttelin 1213 aluetta laajennetaan lounaisosan tuntumassa sisällyttäen junaraideverkostoa osaksi korttelia 1213. Asemakaavan laajennuksessa huomioidaan toteutunut tilanne ja uuden sillan vaatimat muutokset maa- ja vesialueisiin.

 

Alueella on vesialueen osalta voimassa lisäksi Teräväniemen asemakaava ja paperitehtaan asemakaavan muutos ja laajennus (lainvoimainen 10.3.2015). 

 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmistelusta vastaa Ramboll Finland Oy Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board Oyj:n lukuun. Tarvittavista lisäselvityksistä ja luvista vastaa Metsä Fibre Oy ja Metsä Board Oyj. Äänekosken kaupunki vastaa asemakaavan hallinnollisesta valmistelusta. Kaavahankkeen vireilletulon yhteydessä asetetaan nähtäville hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2021 ja kaavaehdotus keväällä 2022. Tavoitteena on saada kaava lainvoimaiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

 

Maankäyttöpalvelut perii asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta maksun maankäyttö- ja rakennuslain 59 § perusteella kaupunginhallituksen 24.4.2017 hyväksymän hinnaston mukaisesti (hinnaston 1 § kohdat 4. ja 5.).

 

Asemakaavan muutos ja laajennushanke sijoittuu alueelle, jossa ei ole Äänekosken kaupungin ylläpitämää yhdyskuntarakentamista, joten näiltä osin on oletettavissa, ettei kaupungille aiheudu kaavasta yhdyskuntarakentamisen kustannuksia. Tältä osin ei tässä vaiheessa nähdä tarpeelliseksi maankäyttösopimuksen laatimista. Asemakaavan laadinnan myöhäisemmissä vaiheissa selviää, mikäli kaupungille olisi tulossa yhdyskuntarakentamisen kustannuksia. Tällöin neuvotellaan maankäyttösopimuksen tekemisestä uudelleen. Piilolanniemen kärkeen sijoittuvan jätevedenpumppaamon osalta mahdollisista kustannusvaikutuksista tulee Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board Oyj:n neuvotella erikseen Äänekosken Energia Oy:n kanssa. Vaikutukset jätevedenpumppaamon toimintaan tai maanalaiseen verkostoon tarkentuu kaavan valmisteluvaiheessa.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää käynnistää Miilunlahden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti; ja

 

2)

päättää periä asemakaavan muutoksesta hinnaston mukaisen käsittelykorvauksen 500 € sekä kuulutuskustannuksista 500 €.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa