Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 310

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Paatelan Portin asemakaava / kaavaluonnos

 

KH 21.06.2021 § 194 

Paatelan kanavan ja sillan välittömässä läheisyydessä, Keitele -vesistön rannalla sijaitsee matkailutoimintaa palvellut kahvilarakennus, jossa on sijainnut Paatelan portti -niminen ravintola. Rakennus on rakennettu poikkeamisluvalla 1990-luvulla seututien 642 ja vesistön rajaamalle kapealle maakaistaleelle, joka on osin valtion ja osin vesialueen osakaskunnan omistuksessa. Rakennusten ja toiminnan perustana oleva sopimus on tällä hetkellä päättymässä vuonna 2024. Paatelan Portin asemakaava nousee valmisteltavaksi uutena kaavahankkeena vuosille 2021-2023 hyväksytyn kaavoitusohjelman ulkopuolelta.

 

Paatelan Portin asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa kaavallisesti matkailuun keskittyvän yritystoiminnan jatkuminen alueella ja tarkastella rakennusoikeuden määrää sekä yritysalueeseen liittyvät liikenteen aluetarpeet. Alustavasti rajatulla suunnittelualueella sijaitsee kahvilarakennus piha- ja pysäköintialueineen, vesialuetta ja kolme laituria sekä ELY-keskuksen hallinnoimaa maantien aluetta. Alue on lähes kokonaan asemakaavoittamaton. Suunnittelualue yhdistyy itäosastaan Paadentaipaleenvuoren asemakaava-alueeseen.

 

Kaavahankkeen vireilletulon yhteydessä asetetaan nähtäville hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville alkusyksyn 2021 aikana ja kaavaehdotus talven 2021-22 aikana. Kaavan hyväksyminen ajoittuisi alkuvuoteen 2022.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Paatelan portin asemakaavan ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 11.10.2021 § 310  

815/10.02.03/2021  

 Kaavahanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma

asetettiin yleisesti nähtäville 23.6. - 23.7.2021 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin yksi kirjallinen palaute. Palaute koski Keiteleen kanavan väylän merkitsemistä kaavakartalle.

 

Kaavaluonnos on valmistunut valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnoksessa osoitetaan matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM-1), maantien aluetta (LT), kanava-aluetta (LK), lähivirkistysaluetta (VL) sekä vesialuetta (W). Kokonaisuudessaan suunnittelualue on kooltaan noin 3,7 hehtaaria.

 

RM-1 -alueelle on kaavaluonnoksessa osoitettu yksi tontti olemassa olevan kahvilarakennuksen ja sen piha-alueen ympäristöön. Tontille on mahdollistettu polttoaineenjakeluasema erillisellä pj-merkinnällä palvelemaan veneilyn tarpeita. Tontin sijoittuessa vilkkaan Äänekoskentien varteen, melulle herkkien toimintojen sijoittamista alueelle on kaavaluonnoksessa rajoitettu. RM- 1 kaavamerkintä kieltää majoitustilojen sijoittaminen tontille. Matkailua palvelevaa rakentamista varten kerrosalaa on osoitettu 400 k-m2 ja kerrosluvuksi II. Alueella toteutuneen rakentamisen lisäksi uutta rakentamista tontille voisi siten muodostua noin 220 k-m2 ja kokonaistehokkuudeksi muodostuisi 0.09. Alueelle on osoitettu rakennusala 20 metrin korkuiselle mainostornille toteutuneen rakentamisen mukaisesti.

 

Matkailua palvelevan rakentamisen lisäksi luonnoksessa on osoitettu lähivirkistysalueelle (VL) mahdollisuus toteuttaa virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia 50 k-m2 rakennusoikeuden verran. Lähivirkistysalue jatkaa suunnittelualueen laidalla sijaitsevaa Kyminpuiston (VL) aluetta. Samalla Kyminpuiston ulkoilureittimerkintää on jatkettu ulottumaan muodostuvan lähivirkistysalueen laitaan saakka.

 

Kaavaluonnoksessa esitetään kaavan tavoitteiden mukaisesti yritysalueeseen liittyvät liikenteen tarpeet. Suunnittelualueella sijaitseva osuus Äänekoskentiestä on kaavassa osoitettu maantien alueena (LT) ja Keiteleen kanavan väylän ympäristö kanava-alueena (LK). RM-1 -alueen edustalle on ranta- ja vesialuetta lisäksi varattu ohjeellisella rajauksella satama-alueeksi, jolle saa rakentaa satamatoimintaa ja matkailua palvelevia laitteita ja rakennelmia (ls). Maantien alueelta on osoitettu liittymät muodostuvan tontin suuntaan sekä Pässinradantielle ja siitä erkanevalle kanava-alueen kulkuyhteydelle. Kahvilarakennuksen pihaan johtava olemassa oleva kulkuyhteys on merkitty luonnokseen ajoyhteysmerkinnällä kulkemaan lähivirkistysalueen läpi. Liikennealueiden rajauksia ja merkintöjä tarkennetaan tarvittaessa kaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä.

 

Rakentamista ohjataan yleismääräyksillä ja tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää hyväksyä kaavoittajan vastineen, joka koskee osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyä palautetta; ja

 

2)     päättää asettaa 11.10.2021 päivätyn valmisteluaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa