Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2021/Pykälä 330

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Äänejärven itärannan asemakaavan muutos ja laajennus / Kaavaluonnos

 

KH 15.02.2021 § 45 

Äänekosken kaupunginhallitus on hyväksynyt 1.2.2021 § 21 Kaavoituskatsauksen 2021, joka sisältää kaavoitusohjelman vuosille 2021 - 2023. Kaavoitusohjelmassa Äänejärven itärannan asemakaavan muutos ja laajennus on esitetty saatettavaksi vireille vuoden 2021 aikana.

 

Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken taajamassa lähellä keskustan palveluja ja on kooltaan noin 15 ha. Alue on pääosin asemakaavoittamatonta ja rakentamatonta ranta-aluetta, metsää ja aukeaa vesakkoa. Suunnittelualueen pohjoisosan virkistysalueiden (VP, VV) laidasta alkaa Ääneniemen pientaloalue. Eteläosassa sijaitsee vanha saha-alue sekä osin toteutumattomaksi jäänyttä liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-1). Idässä suunnittelualue rajautuu Ääneniementiehen. Äänekosken vanhan sahan aluetta on kunnostettu vuosina 2018 ja 2019.

 

Kaavahankkeen tarkoituksena on tarkastella keskustan itäpuolelle sijoittuvan Äänejärven itärannan maankäytön eri mahdollisuuksia. Suunnitelman tavoitteina on toteuttaa Äänekoski 2030 osayleiskaavassa esitetyt keskeiset tavoitteet alueelle sekä vahvistaa alueen ominaispiirteitä ja identiteettiä. Samalla tarkastellaan mahdollisuuksia olemassa olevan asuinalueen täydentämiseen ja uuden seudullisesti vetovoimaisen asuinalueen toteuttamiseen.

 

Kaavahankkeen vireilletulon yhteydessä julkaistaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka mukaan kaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville vuoden 2021 aikana ja kaavaehdotus vuoden 2022 aikana. Kaavan hyväksyminen ajoittuisi loppuvuoteen 2022.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Äänekosken itärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 01.11.2021 § 330  

176/10.02.03/2021  

 Kaavahanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma

asetettiin yleisesti nähtäville 17.2.2021-18.3.2021 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin kaksi kirjallista palautetta. Palauteet koskivat alueen asuinrakentamista, virkistyskäyttöarvojen säilyttämistä ja poliisiaseman toiminnan erityistarpeiden huomioimista kaavan suunnittelussa.

 

Kaavaluonnoksia on valmisteltu kaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnosten esittämillä vaihtoehdoilla on pyritty löytämään Äänekosken keskeisessä sijainnissa olevalle alueelle maankäytöllinen ratkaisu, jolla voidaan turvata sekä alueen virkistyskäyttö ja yhteydet muille virkistykseen soveltuville alueille, että huomioida alueen mahdollisuudet tarjota asumista ja yrittämistä seudullisesti laadukkaalla tavalla. Luonnokset säilyttävät alueella jo rakentamiseen osoitetut yritysalueet ja esittävät alueelle osoitettavaksi uutta rakentamista niin yrityksille kuin asumiselle. Rakentaminen on keskitetty suunnittelualueen etelä- ja keskiosaan jättäen pohjoisosan ja ranta-alueet kokonaan virkistyskäyttöön.

 

Alueelle osoitetut yritystontit on pääosin osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialue -merkinnöin (K, K-7). Lähelle Äänekoskentietä poliisitalon ja pelastuslaitoksen vierelle on liike- ja toimistorakennusten lisäksi mahdollistettu myös ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden sijoittuminen. Vanhan paloaseman tontti on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY).

 

Alueelle osoitetut asuintontit jakautuvat kahden tontin pareihin uuden katuyhteyden varrelle. Eteläisimmäksi, lähelle nykyistä vanhaa sahan konehuonetta ja liikenteellisesti asuinkortteleista lähimmäs keskusta-aluetta on osoitettu kerrostalojen korttelialuetta (AK-7). Seuraavaksi saman kadun varrelle on osoitettu luonnoksessa 1 rivitalo- ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR) ja luonnoksessa 2 asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AKR). Viimeisimpänä saman kadun perälle noin suunnittelualueen keskelle sijoittuen on molemmissa luonnoksissa osoitettu rivitalo- ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR). Uusien asuinkortteleiden lisäksi on alueen pohjoislaidalta suunnittelualueeseen otettu mukaan yksi olemassa oleva AO-tontti, jonka tonttialuetta on luonnoksissa hieman kasvatettu tontin kaakkoislaidalta.

 

Äänekoskentien laidassa ja tien ali jatkuva aidattu alue on rajattu luonnoksissa omaksi teollisuuden käyttöön varatuksi suojaviheralueekseen (EV-8). Virkistyskäytössä jo olevat ranta-alueet, Erkon lähteen ympäristö, pohjoisosan puronvarsilehto, liito-oravien havaitut elinpiirit sekä poliisiaseman pohjoispuolella olevan rinteen korkein kohta on osoitettu virkistyskäyttöön (VL, VL-1, VL-7, VV -merkinnöin). Lisäksi suunnittelualueen vesialueet on merkitty vesialue -merkinnällä (W).

 

Kokonaisuudessaan suunnittelualue on kooltaan noin 27,7 ha, josta 11,3 ha on vesialueita. Rakentamiseen varattuja korttelialueita on luonnoksissa osoitettu vajaa 5 hehtaaria. Näistä yritysrakentamiselle on noin 3 ha ja asumisen tarpeisiin noin 2 ha. Rakennusoikeudet on osoitettu vaihdellen tonttitehokkuudella e=0.25.0.40 tai kerrosneliömetreinä. Luonnoksesta riippuen rakennusoikeutta muodostuu kokonaisuudessaan yritysrakentamiselle 11 200 k-m2 / 10 700 k-m2 ja asumiselle 7 400 k-m2 / 8 800 k-m2. Tontteja kaavaluonnoksessa 1 muodostuu yrityksille 5 ja asumiseen 6. Vastaavat luvut kaavaluonnoksessa 2 ovat 6 ja 6. Asemakaava-alueelle tehdään erillinen sitova tonttijako.

 

Rakentamista ohjataan yleismääräyksillä ja tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää hyväksyä kaavoittajan vastineen, joka koskee osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyä palautetta; ja

 

2)

päättää asettaa 1.11.2021 päivätyn valmisteluaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti kuulemista varten. Valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa