Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2021/Pykälä 332

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tallilan asemakaava (Suolahti) / Kaavaluonnos

 

KH 03.02.2020 § 19 Tallilan asemakaava-alue sijaitsee noin yhden kilometrin etäi­syy­del­lä Suolahden keskustasta koilliseen. Alueeseen kuuluu Su­mi­ais­ten­tien itäpuolella Mutapohjan pientaloaluetta ja länsipuolella Ruotintien var­rel­la Tallilan asuinaluetta. Länsiosastaan suunnittelualue rajautuu Kei­te­le-jär­veen.

 

 Kaavahanke on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2014 hy­väk­sy­mi­sen yhteydessä (kaupunginhallitus 3.3.2014).

 

 Tavoitteena on saattaa kaava digitaaliseen muotoon ja tehdä sa­mal­la teknisiä tarkistuksia osittain vanhentuneeseen asemakaavaan: suun­nit­te­lu­alu­een vanhimmat asemakaavat on vahvistettu si­­asiain­mi­nis­te­riös­sä v. 1955.

 

 Luontoselvityksiä alueella on tehty vuosina 2014 ja 2019 (T:mi Poh­jan­maan luontotieto ja Agriborealis osk). Selvityksiä on tarkoitus täy­den­tää keväällä 2020 kaavan laajennusalueen osalta Keiteleen ran­nas­sa.

 

 Ruotintien ja Keitele-järven välissä sijaitsevat kuusi oma­ko­ti­tont­tia on laajennettu omarantaisiksi Suolahti 2020 osayleiskaavan mu­kai­ses­ti: po. rantaosuudella ei ole tarpeen säilyttää yleistä kul­ku­mah­dol­li­suut­ta. Lisäksi kaavassa esitetään muutettavaksi Tal­li­saa­ren­ka­dun päässä sijaitseva saunan rakennuspaikka omarantaiseksi oma­ko­ti­ton­tik­si laajentamalla rakennuspaikkaa kaupungin maalle.

 

 Tallilankadulla olisi luonnoksen mukaan mahdollista liittää ra­ken­ta­mat­to­mia omakotitontteja olemassa oleviin tontteihin ja Su­mi­ais­ten­tien itäpuolella esitetään rakentamattomien omakotitonttien kokoa kas­va­tet­ta­vak­si.

 

 Nykyisessä kaavassa yleisille rakennuksille osoitetun entisen van­hain­ko­din tontin käyttötarkoitusta on laajennettu esittämällä tontille myös asumisen, yksityisten palvelujen ja ympäristöhäiriöitä ai­heut­ta­mat­to­mien työtilojen sallimista. Vastaavaa käyttötarkoituksen laa­jen­nus­ta esitetään myös Keiteleentien ja Sumiaistentien kulmauksessa si­jait­se­val­le tontille.

 

 Ruotintiellä rantamaisemassa sijaitseva 1920-luvun klassismia edus­ta­va Hintikan talo on kaavoitettu suojelukohteeksi ja esitetty tont­ti säilytettäväksi yhtenä rakennuspaikkana (voimassa olevassa ase­ma­kaa­vas­sa neljä tonttia). Muita rakennussuojelukohteita ovat Rau­ha­lan talo - 1890-luvun tuparakennus - Sumiaistentien varrella ja Tallilan aitat Ruotintiellä Rantaraitin alkupäässä.

 

 Luontoselvityksissä merkittäviksi nimetyt kohteet on jätetty ra­ken­ta­mis­toi­min­nan ulkopuolelle:

 - lohkareinen jyrkkä rinne Ruotintien koillispuolella maa- ja met­­ta­lous­val­tais­ta aluetta, jolla ympäristöarvoja (MY)

 - Myllypuron lehto ja ranta aluetta, jolla ei saa suorittaa sen luon­non­ti­laa muuttavia toimenpiteitä (luo-1)

 - sinivuokon ja jokileinikin esiintymispaikat lähivirkistysaluetta (VL)

 - liito-oravalle sovelias alue (Kalliopuisto) lähivirkistysaluetta, jolla mm. liito-oravan pesäpuut ja mahdolliset ravintopuut säilytettävä

 

 Voimassa olevassa asemakaavassa Tallilanpuistoksi on nimetty Su­mi­ais­ten­tien ja Ruotintien risteyksen pohjoispuolinen noin 11 heh­taa­rin alue. Tämän kaavamuutoksen yhteydessä Tallilanpuiston ni­meä esitetään Ruotintien eteläpuoliselle noin 24 hehtaarin puis­to­alu­eel­le, johon sijoittuvat Rantaraitin pohjoisosa ja Tallilan aitat. Ni­mis­töä on tarkoitus täydentää kaavan ehdotusvaiheessa.

 

 Sairaalankadun ja Veikonkujan yhdistävän rakentamattoman kadun osal­ta esitetään kaava kumottavaksi. Myös Ruotintien ja Keiteleen ran­nan vä­liin sijoittuvat voimassa olevan kaavan katuvaraukset jää­t tar­peet­to­mik­si - ne on luonnoksessa liitetty viereisiin tontteihin. Kaa­vas­ta kumottaisiin myös tarpeettomaksi katsottava osa vuoden 1955 ase­ma­kaa­vas­sa osoitetusta puistoalueesta Tallilankadun luo­teis­puo­lel­la sekä pienehköjä vesi- ym. alueita.

 

 (Valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Kaupunginhallitus:

 

 1) päättää, että Tallilan asemakaavan valmisteluvaiheen kuu­le­mi­nen järjestetään 20.1.2020 päivätyn kartan perusteella;

 

 2) pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot tekniseltä lau­ta­kun­nal­ta, ympäristölautakunnalta, Suolahden kyläyhdistys ry:ltä, Ää­ne­kos­ken Energia Oy:ltä ja Keski-Suomen ELY-keskukselta; ja

 

 3) valtuuttaa kaavoituspäällikön hyväksymään kaavaluonnokseen tehtävät tarkistukset ennen nähtävilleasettamista.

 

Päätös:  Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

 

  - - - - -

 

KH 01.11.2021 § 332  

1224/10.02.03/2021  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 palauttanut kaavaluonnoksen uudelleen valmisteltavaksi. Kaavahankkeen vireilletulosta on kuulutettu Sisä-Suomen lehdessä 7.3.2014 ja ÄKS Äänekosken sanomissa 19.3.2014. Vireilletulon jälkeen on kaavamuutosaluetta laajennettu suunnittelualueen lounais- ja luoteisosasta sisällyttämällä mukaan voimassa olevan asemakaavan mukainen kortteli 64 Keiteleentien varrelta ja Myllypuron suiston aluetta asuinkortteleineen. Kaava-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 12,3 hehtaaria.

 

Edellisen kaavaluonnosvalmistelun jälkeen on suunnittelualueella tarkasteltu keskeisimmin voimassa olevassa asemakaavassa olevaa korttelia 44, jolle on osoitettu YS -merkintä; Sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Kaavaluonnosvaihtoehtoja on laadittu kaksi. Vaihtoehdossa 1 alueelle esitetään AO -merkintää; Erillispientalojen korttelialue. Korttelialueelle esitetään kaksi rantaan rajoittuvaa tonttia, joista toinen yksityisen ja toinen kaupungin omistamalle maa-alueelle. Rakennusoikeudeksi tonteille esitetään 200 k-m2.  Vaihtoehdossa 2 alueelle esitetään VL-6 -merkintää; Lähivirkistysalue. Alueelle saa sijoittaa yksityiseen tai julkiseen käyttöön liittyviä rakennuksia. Rakennusoikeuden määrä alueelle olisi 130 k-m2. Kaava-alueen muulla alueella luonnosvaihtoehtojen erona on, että vaihtoehdossa 1 on yhdistelty vierekkäisiä tontteja yksityinen maanomistus huomioiden.

 

Kaavaratkaisuilla ei muodostu uutta katuverkkoa. Voimassa olevan asemakaavan mukaisia rakentamattomia katualueita poistuu ja varaukset on lisätty tonttialueisiin maanomistus huomioiden. Poistuvia katuvarauksia ovat Myllytuvankatu, Jussinkatu ja Toivonkatu.

 

Kaavaluonnosvaihtoehtoja on päädytty laatimaan kaksi, jotta saatavan palautteen jälkeen voidaan alueidenkäyttöä ratkaista laajemmalla tietopohjalla ehdotusvaiheen valmistelussa.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa 1.11.2021 päivätyn kaavaluonnosaineiston julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaavaluonnosaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa