Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite kotihoidon henkilöstöstä / Tuominen Marke ym.

 

KVALT 23.08.2021 § 107 

 Marke Tuominen jätti hänen ja yhdeksän muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen kotihoidon henkilöstöstä.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 06.09.2021 § 281 

 

 Valtuutettu Marke Tuomisen ym. 23.8.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valtuutetun aloiteoikeus perustuu Äänekosken kaupungin hallintosäännön 118 §:ään. Sen 1-2 momenttien mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan kokouksen puheenjohtajalle. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

Valtuustoaloite on syytä erottaa hallintosäännön 119 §:ssä tarkoitetusta kaupunginhallitukselle osoitetusta kysymyksestä. Sanotun pykälän 1-2 momenttien mukaan vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle kirjallisen kysymyksen kaupungin toiminnasta ja hallinnosta. Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kolmen kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.

 

Aloitteen ja kysymyksen välisenä erona katsotaan yleensä olevan, että aloitteella halutaan ja pyritään vaikuttamaan oleviin oloihin ja muuttamaan niitä. Aloite voi käsittää esimerkiksi ehdotuksen johonkin toimenpiteeseen ryhtymisestä tai uuden palvelun tarjoamisesta kuntalaisille. Kysymys puolestaan on luonteeltaan tiedonhankintaa. Sen tarkoituksena on selvittää olemassa oleva asiaintila. Kysymykseen ei sisälly eikä tarvitse sisältyä kannanottoa siihen, onko asiaintila tyydyttävä tai että miten sitä pitäisi parantaa.

 

Puheena olevan Tuomisen ym. tekemän valtuustoaloitteen sisällöstä on vaikeata erottaa konkreettista ehdotusta, jonka aloitteen tekijät olisivat aloitteella halunneet saattaa valmisteltavaksi ja valmistelun jälkeen kaupungin toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi. Ainoana ehdotuksena voitaneen pitää henkilöstön mielipiteen kartoittamista koskien aloitteessa tarkoitettua kysymystä. Pääosin aloite on luonteeltaan kysymyksenomainen eli sillä halutaan saada tietoa siinä mainittujen asioiden tähänastisesta toteutumisesta Äänekosken kaupungissa.

 

Tuomisen ym. tekemää valtuustoaloitetta ei voida käsitellä kaupunginhallitukselle osoitettuna kysymyksenä, koska tekijöiden määrä on pienempi kuin hallintosäännössä kysymykseltä edellytetty vähintään neljäsosa valtuutetuista. Kaupunginhallitukselle esitetään, että asia käsitellään kuitenkin valtuustoaloitteena ja lisäksi aloitteen tekijöitä pyydetään jatkossa kiinnittämään huomiota hallintosäännön mukaiseen aloitteen ja kysymyksen väliseen eroon.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 23.8.2021 jättämän valtuustoaloitteen;

 

2) päättää, että sanottu aloite käsitellään valtuustoaloitteena ja lisäksi pyytää aloitteen tekijöitä jatkossa kiinnittämään huomiota hallintosäännön mukaiseen aloitteen ja kysymyksen väliseen eroon; ja

 

3) päättää pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja henkilöstöjohtajalta erilliset lausunnot aloitteesta. Lausunnot on toimitettava kaupunginhallitukselle 17.12.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

SOSTERV 24.11.2021 § 72  

1032/05.05.00/2021  

Arjen tuen palvelujohtaja Saara Paananen, kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen ja kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale sekä henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki lausuvat seuraavaa:

 

 Toimintamallit ja henkilöstö

 

Lokakuussa 2021 säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä asiakkaita oli yhteensä 420 ja vuonna 2020 kotihoidon käyntejä toteutettiin n. 167 400. Kotihoito toimii kaikissa taajamissa ympärivuorokautisesti. Tämän lisäksi palvelua tuotetaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä omaishoitoa tukevana palveluna yhteensä lähes 150 asiakkaalle.

 

Kotihoidossa työskentelee 2 esihenkilöä, 11 sairaanhoitajaa, 2 erityistyöntekijää (fysio- ja toimintaterapeutti) sekä 56 hoitajaa. Näistä vakansseista 4 kohdistuu yöpartioon, 3 kotiutustiimiin ja 3 vakanssia kotihoidon työnjakamiseen. Lisäksi kotiin meneviä palveluja tuotetaan tukiasumisen tiimin (6 työntekijää) ja omaishoidon lomituksen (2 työntekijää) kautta. Vakinaisesta varahenkilöstöstä yli puolet on kohdennettu kotihoitoon.

 

Palveluiden myöntämisen perusteet on hyväksytty perusturvalautakunnassa v. 2020. Kotihoidon palveluiden myöntämisen perusteet ovat tällä hetkellä samansuuntaiset kuin maakunnan muillakin alueilla. Säännöllisen kotihoidon lisäksi kotihoidon tukipalveluilla (mm. ateria, turvapalvelu, seniorikeskus) on suuri merkitys ja niitä myönnetään asiakkaille ensisijaisena palveluna erityisesti tilanteissa, kun palvelutarve on vielä vähäinen. Palvelutarpeen ollessa tilapäinen tai vähäinen, ohjataan asiakasta käyttämään myös yleisiä terveystoimen palveluja, 3-sektorin apuja tai hankkimaan palveluja yksityiseltä tuottajalta.

 

Kotihoidon asiakkuus alkaa aina kotihoidon palveluvastaavan tekemällä palvelutarpeen arvioinnilla. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma. Kotihoidon asiakkuus alkaa aina tilapäisellä 28 päivän arviointijaksolla, jonka aikana palvelutarvetta arvioidaan ja tarvittaessa palveluita vähennetään tai lisätään.

 

Kotihoidon palveluohjausta ja toimintamalleja on maakunnallisesti yhtenäistetty Kukoistava kotihoito - hankkeessa vuosina 2016 - 2018.  Kukoistava kotihoito -hankkeessa Keski-Suomen eri kunnissa asiakastyöajan tavoitteeksi on yhteisesti asetettu 60% asiakastyöosuus hoitajien kokonaistyöajasta sekä 40% asiakastyöosuus sairaanhoitajien kokonaistyöajasta. Maakunnallisesti on sovittu, mitkä työt lasketaan osaksi asiakastyötä ja mitkä tehtävät ovat ns. muuta työtä, johon on osoitettu työaikaa hoitajille 40% ja sairaanhoitajille 60%.

 

Äänekoskella kotihoidossa asiakastyön osuudet vaihtelevat jonkin verran eri tiimien välillä. Tähän vaikuttavat mm. tiimin asiakasmäärä, asiakkaiden palvelutarve ja kuntoisuus tai asiakkaiden poissaolot. Työtä on pyritty jakamaan tiimien välillä tasapuolisesti ja erityisesti liikkuvalla hoitajatiimillä ja keskitetyllä työn jakamisen mallilla on tähän suuri merkitys. Näillä toimintatavoilla työtä on voitu jakaa tasaisemmin eri tiimien välillä ja samankaltaisiin käyntisisältöihin suunniteltua aikaa on pystytty yhtenäistämään eri alueiden välillä. Viimeisimmän koonnin mukaan asiakastyön osuudet ovat hoitajien osalta keskimäärin 46-53% ja sairaanhoitajien osalta 22-39%.

 

Kotihoito työskentelee yhdeksässä eri aluetiimissä, joissa on työntekijöitä 5 - 6. Vuonna 2020 Äänekosken ja Suolahden alueille jakauduttiin nykyisiin tiimeihin. Liikkuva hoitajatiimi (6 työntekijää) työskentelee kaikilla alueilla siten, että työaika kohdennetaan päivittäin alueelle, jossa on eniten tarvetta. Näin tasataan työn kuormittavuutta eri tiimien välillä.

 

Pienemmissä tiimeissä oleellinen muutos on se, että asiakastyön laatu ja työn hallittavuuden kokemukset paranivat oleellisesti, koska tiimien koko pieneni merkittävästi. Asiakastyön laadun paraneminen näkyy erityisesti siinä, että omahoitajuus toteutuu paremmin ja hoitajavaihtuvuus asiakkailla pienenee merkittävästi. Asiakkaat ovat antaneet tästä positiivista palautetta ja hoitajat tuntevat oman tiiminsä asiakkaat paremmin ja voivat reagoida voinnissa tapahtuviin muutoksiin nopeammin.

Kotiutustiimi on perustettu vuonna 2020 helpottamaan asiakkaiden sairaalasta kotiutumista ja riittävää kotihoidon palvelua kotiutustilanteessa. Työn sisältöä on kehitetty mm. kotisairaanhoitajien tehtäväkokonaisuutta muokkaamalla kuluvana vuonna yhteistyössä tiimien sairaanhoitajien kanssa.

 

Uudet teknologian tuomat vaihtoehdot, mm. videoavusteinen etähoivakäynti, lääkerobotti, turva-apuvälineet, on perinteisten käyntien rinnalla koettu sekä asiakkaiden että henkilöstön puolelta hyviksi vaihtoehdoiksi tuottaa kotihoidon palvelua.

 

Äänekoskella kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä vaihdettiin vuoden 2021 alussa, koska vanha toiminnanohjausjärjestelmä ei pystynyt tuottamaan lakisääteisiä AVOHILMO- tietoja. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä (Medimobi) mahdollistaa asiakastiedon kirjaamisen asiakkaan kotikäynnin aikana siten, että kirjattu tieto siirtyy reaaliaikaisena asiakas- ja potilastietojärjestelmään mahdollistaen tiedon oikea-aikaista käytettävyyttä. Medimobin kautta kotihoidon työntekijöillä on tarvittavat asiakastiedot käytettävissään kotikäynneillä. Medimobin käyttöönoton yhteydessä siirryttiin keskitettyyn työn jakamiseen, joka tuo tasapuolisuutta työn jakautumiseen ja vastuisiin.  Tämä vapautti usean hoitajan työaikaa hoitotyöhön, mutta vähensi yksittäisen työntekijän mahdollisuutta vaikuttaa asiakastyön jakamiseen. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä on tietyiltä ominaisuuksilta jäykempi, joten se edellyttää edelleen kehittämistoimia ja yhteistyötä ohjelman toimittajan kanssa.

 

Palkkauksen kilpailukykyisyys ja toimivat palkitsemisen käytännöt ovat tapoja vahvistaa työntekijäsaatavuutta ja lisätä kiinnostusta kotihoitotyötä kohtaan. Äänekosken kaupungilla kotihoitotyön palkkaus on tällä hetkellä kilpailukykyinen verrattuna maakunnan muihin julkisiin toimijoihin. Äänekosken kaupunki on myös kehittänyt palkitsemisen käytäntöjä v. 2021.

 

 Toiminnan johtaminen

 

Kotihoitoon perustettiin vuodelle 2021-2022 määräaikaisesti asiakaspalvelupäällikön virka. Toisen esihenkilön vastuulla on henkilöstön johtaminen ja toisella on asiakas- ja hoitotyön johtaminen. Kotihoidon kehittämistyö kuuluu molempien työkuvaan. Vuorovaikutusta ja tiedonkulkua on pyritty parantamaan esihenkilötyön lisäämisellä, esim. työyhteisöille lähetetään viikoittain viikkotiedotteet esihenkilöiden toimesta ja erilaisia palavereita pidetään säännöllisesti eri alueilla, kehityskeskustelujen pitäminen on aloitettu tiimeissä.

 

Ikäihmisten palveluissa työntekijöiden rekrytointi on haaste ja erityisen haasteellista viime vuosina on ollut löytää työntekijöitä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Sijaisuuksien osalta pyritään aiempaa pidempiin yhdenjaksoisiin työsuhteisiin. Kotihoidossa on käytössä toimiva tiimikohtainen perehdytys.

 

Esihenkilö- ja asiakasohjauksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi roolien selkeyttäminen on vielä kesken ja kotihoidon esihenkilötyön kehittämistä ja uudistamista jatketaan vuonna 2022.

 

 Kehittämistoimenpiteet

 

Kotihoitoon on lisätty henkilöstöä vuosittain ja lisäykset ovat tulevaisuudessakin välttämättömiä kasvavan palvelutarpeen vuoksi. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy 4 uutta hoitaja kotihoitoon (3 kotihoidon aluetiimeihin ja 1 etähoivaan). Lisäksi etähoivaan palkataan erillisrahoituksella yksi hoitaja vuodelle 2022.

 

Kaikissa kotihoidon tiimeissä pidetään marraskuussa 2021 kehittämisiltapäivät ja dialogiseen vuorovaikutukseen perustuva pilottivalmennus aloitetaan kotihoidossa keväällä 2022. Henkilöstöä kuullaan ja osallistetaan aiempaa enemmän, mm. valmisteltaessa valtuustoaloitteen vastinetta. Valmennuksen aikana arvioidaan yhdessä henkilöstön kanssa mahdollisen työnohjauksen tarve.

 

Rekrytointia on uudistettu mm. rekrytointi-ilmoitusta, yksiköiden esittelyvideoita, sosiaalisen median käyttöä tehostamalla. Kehittämistyöhön on osallistunut työntekijöitä. Oppilaitosyhteistyötä tehdään tiiviisti ja sitä pyritään edelleen kehittämään. Kaupungin oman lähihoitaja-oppisopimiskoulutuksen lisäksi on mahdollistettu oppisopimuksen käyttö opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden kohdalla.

 

Kotihoidossa aloitetaan joulukuussa 2021 kokeilu vuokratyövoiman käyttämisestä. Työaika on kohdennettu aamuvuoron ruuhkahuippuun. Tarkoituksena on helpottaa työntekijätilannetta kotihoidossa ja saada kokemusta vuokratyövoiman käytöstä.

 

Kotihoidon työhön Äänekosken kaupungilla on kehitteillä kannustavan palkkauksen pilotointi vuoden 2022 alusta. Kannustavan palkkauksen toteuttamistapaa on kehitetty henkilöstöltä saadun palautteen perusteella.

 

Äänekoskella kotihoidon palvelut tuotetaan pääosin kaupungin omana toimintana. Palvelusetelien ja ostopalveluiden osuus kotihoidon järjestämisestä on pieni. Kotihoidon ostopalvelun tai palvelusetelin käytön lisääminen jakaisi työtä laajemmin mm. alueen yrityksille, jolloin kaupungin oman henkilöstöresurssin tarve vähenisi.

 

Kotihoidon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialueen valmistelussa on käynnistynyt henkilöstön palvelussuhteiden kartoitus ja yhtenäistämisprosessi, joka osaltaan koskee myös Äänekosken kaupungin kotihoidon henkilöstöä. Hyvinvointialueen valmistelun edetessä on tarkoituksena, että myös Äänekosken kaupungin alueen toimintamalleja ja palvelussuhteen ehtoja yhtenäistetään maakunnan muiden alueiden kanssa jo vuoden 2022 aikana ennakoivasti. Valmistelun tavoitteena on yhtenäistää kotihoidon eri ammattiryhmien tehtävien sisältöä ja monipuolistaa henkilöstörakennetta.

 

Maakunnallisesti on valmisteilla teknologia- ja tukipalvelukeskus, joka tulee jatkossa monipuolistamaan etähoivan palveluja ja koordinoimaan tukipalveluiden tuottamista, esim. turvapuhelinpalvelut. Tämä tulee helpottamaan kotihoidon työn toteuttamista erityisesti Äänekosken ja Suolahden alueella.

 

Maakunnallisena toimintana osaavan työvoiman saamiseen on perustettu työryhmä, joka tulee tekemään ehdotuksia osaavan ja riittävän työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Arjen tuesta on edustus työryhmässä.

 

Valmistelija Kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen, puh. 0400 243 105,

Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale,

puh. 040 193 4968,

Palvelujohtaja Saara Paananen, puh. 0400 115 656,

Henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh. 0400 471 273,

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573

 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelujohtaja Saara Paanasen, kotihoidon johtaja Päivi Voutilaisen ja kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipaleen sekä henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäen antaman lausunnon myös sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntona valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

 - - - - -

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että arjen tuen palvelujohtaja Saara Paananen oli kokouksessa asiantuntijana läsnä tämän asian esittelyn

 aikana.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa