Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite sosioekonomisten terveyserojen huomioimisesta / Tuominen Marke ym.

 

KVALT 23.08.2021 § 106 

 

Marke Tuominen jätti hänen ja viiden muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen sosioekonomisten terveyserojen huomioimisesta.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 06.09.2021 § 280 

 

 Valtuutettu Marke Tuomisen ym. 23.8.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valtuutetun aloiteoikeus perustuu Äänekosken kaupungin hallintosäännön 118 §:ään. Sen 1-2 momenttien mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan kokouksen puheenjohtajalle. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

Valtuustoaloite on syytä erottaa hallintosäännön 119 §:ssä tarkoitetusta kaupunginhallitukselle osoitetusta kysymyksestä. Sanotun pykälän 1-2 momenttien mukaan vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle kirjallisen kysymyksen kaupungin toiminnasta ja hallinnosta. Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kolmen kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.

 

Aloitteen ja kysymyksen välisenä erona katsotaan yleensä olevan, että aloitteella halutaan ja pyritään vaikuttamaan oleviin oloihin ja muuttamaan niitä. Aloite voi käsittää esimerkiksi ehdotuksen johonkin toimenpiteeseen ryhtymisestä tai uuden palvelun tarjoamisesta kuntalaisille. Kysymys puolestaan on luonteeltaan tiedonhankintaa. Sen tarkoituksena on selvittää olemassa oleva asiaintila. Kysymykseen ei sisälly eikä tarvitse sisältyä kannanottoa siihen, onko asiaintila tyydyttävä tai että miten sitä pitäisi parantaa.

 

Puheena olevan Tuomisen ym. tekemän valtuustoaloitteen sisällöstä ei ole erotettavissa mitään konkreettista ehdotusta, jonka aloitteen tekijät olisivat aloitteella halunneet saattaa valmisteltavaksi ja valmistelun jälkeen kaupungin toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi. Aloite on luonteeltaan kysymyksenomainen eli sillä halutaan saada tietoa siinä mainitun asian tähänastisesta toteutumisesta Äänekosken kaupungissa.

 

Tuomisen ym. tekemää valtuustoaloitetta ei voida käsitellä kaupunginhallitukselle osoitettuna kysymyksenä, koska tekijöiden määrä on pienempi kuin hallintosäännössä kysymykseltä edellytetty vähintään neljäsosa valtuutetuista. Kaupunginhallitukselle esitetään, että asia käsitellään kuitenkin valtuustoaloitteena ja lisäksi aloitteen tekijöitä pyydetään jatkossa kiinnittämään huomiota hallintosäännön mukaiseen aloitteen ja kysymyksen väliseen eroon.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 23.8.2021 jättämän valtuustoaloitteen;

 

2) päättää, että sanottu aloite käsitellään valtuustoaloitteena ja lisäksi pyytää aloitteen tekijöitä jatkossa kiinnittämään huomiota hallintosäännön mukaiseen aloitteen ja kysymyksen väliseen eroon; ja

 

3) päättää pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja opetus- ja kasvatuslautakunnalta erilliset lausunnot aloitteesta. Lausunnot on toimitettava kaupunginhallitukselle 17.12.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

SOSTERV 24.11.2021 § 73  

1031/06.00.00/2021  

 

Kaupunginhallitus on 6.9.2021 (§280) päättänyt pyytää Marke Tuomisen ym. 23.8.2021 (§106) jättämään valtuustoaloitteeseen erilliset lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja opetus- ja kasvatuslautakunnalta.

 

Perusturvan toimialalla välttämättömät ja kiireelliset palvelut on pandemian aikana järjestetty koronaturvallisuusohjeet huomioiden. Poikkeuksellinen tilanne on pakottanut etsimään ja löytämään uudenlaisia toimintatapoja ja lisännyt esimerkiksi etäyhteyksien käyttöä. Monet pandemian aikana kehitetyt ja kehittyneet toimintatavat ovat löytäneet paikkansa palvelukokonaisuudessa ja niitä tullaan edelleen kehittämään sekä Äänekosken omana toimintana että osana hyvinvointialueelle siirtymistä valmistelevia hankkeita.

 

Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten sosiaalista kuntoutumista, elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää sosiaalityön oman toiminnan ja toimintatapojen kehittämistä sekä laaja-alaista verkostotyötä.

 

Ohjaus ja neuvonta

 

Kuntalaisille tarkoitettu ohjaus ja neuvonta ovat keskeisiä sosiaalihuoltolain mukaisia tukitoimia, joiden tarkoituksena on tarjota kaikille mahdollisuus saada tietoa käytettävissä olevista palveluista ja palveluntuottajista. Sekä lapsiperheiden että sosiaalityön neuvontapuhelin ovat äänekoskelaisille tuttuja yhteydenottokanavia. Myös ammattilaiset käyttävät tätä palvelua.

 

Pandemia- aikana suuri osa asiakastapaamisista on toteutettu etäyhteyksin. Välttämättömät koti- ja muut käynnit on toteutettu koronaturvallisuusohjeita noudattaen. Suolahden kirjastossa ja myöhemmin entisen sosiaalitoimiston tiloissa on kerran viikossa järjestetty mahdollisuus tavata sosiaaliohjaajaa ilman aikavarausta. Terveyskeskuksessa toteutettavat sosiaaliohjaajan vastaanotot eivät ole pandemia- aikana toteutuneet. Yhteydenotot on toteutettu muutoin.

Liikkuvan palvelun kehittäminen ja laajentaminen sekä viheralueille että terveyskeskukseen ovat vuoden 2022 kehittämiskohteita ja luonnollisesti ne ovat osa tulevaisuuden sote- keskuskehittämistyötä.

 

Palvelutarpeen arviointi

 

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntäminen perustuu palvelutarpeen arvioinnissa todettuun palvelutarpeeseen. Erityislainsäädännössä kuten lastensuojelulaki, palvelutarpeen arvioinnilla selvitetään, täyttyvätkö asiakkuudelle määritellyt kriteerit.

 

Palvelutarpeen arviointi on jo itsessään interventio ja mahdollisuus tarjota lapselle, nuorelle, aikuiselle ja perheelle riittävät ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet. Palvelutarpeen arviointiprosessiin on Äänekoskella kiinnitetty huomiota jo aikaisemmin ja kuluvan vuoden aikana se on ollut erityisenä kehittämiskohteena. Huomiota on erityisesti kiinnitetty lasten, nuorten ja perheiden verkostojen kartoittamiseen varhaisemmassa vaiheessa sekä eri tiimien yhteistyöhön. Erityisen hyödylliseksi sosiaalityön vastuualueella on havaittu huomioida perheen taloudellinen tilanne osana palvelutarpeen arviointia. Toimeentulotukiasioihin perehtynyt sosiaaliohjaaja on täydentänyt palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelutyön osaamista arviointitiimissä tarvittaessa.

 

Lapsiperheköyhyys ja perheiden toistuvat toimeentulotukihakemukset, joissa täydentävän toimeentulotuen tarve kohdentuu asumisen edellytyksiin, ovat tunnistettavia syrjäytymisen riskitekijöitä. Perheiden tilanteisiin on tartuttu selvittämällä palvelun tarvetta laajemmin kuin käsittelemällä toimeentulotukihakemus. Yksittäisten perheiden kohdalla on päästy kokeilemaan säännöllistä sosiaaliohjausta. Tavoitteena vuodelle 2022 on jatkaa menettelyä ja säännönmukaisesti aloittaa työskentely riskiperheiden kanssa.

 

Perhesosiaalityöhön on vuoden 2022 talousarvioon esitetty määräaikaisen sosiaalityöntekijän virka.

 

Taloussosiaalityö ja talousneuvola

 

Äänekoski on mukana TASOS - taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hankkeessa. Hankeaika on 1.9.20-28.2.23. Osana taloussosiaalityön kehittämistä on lähdetty yhteistyöhön ennakoivan talousneuvonnan hankkeeseen, jossa vastuullisina toimijoina ovat ulosotto sekä talous- ja velkaneuvonta. Talousneuvola on avoinna ja ammattilaiset tavoitettavissa joka toinen viikko, tiistaina klo 12-15. Yhteyden voi ottaa joko puhelimitse tai käymällä paikan päällä. Asiointi on mahdollista myös nimettömänä. Talousneuvolassa ovat paikalla ulosoton, talous- ja velkaneuvonnan, sosiaalityön ja sosiaalisen luototuksen asiantuntijat. Yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi seurakunnan kanssa.

 

Yksilön ja perheen taloudelliseen tilanteeseen liittyvät huolet ja epämääräisyydet ovat yksi keskeisimmistä työllistymistä estävistä tekijöistä. Esimerkiksi ulosottoon ja työllistymiseen liittyy paljon vääriä käsityksiä. Velkaantuminen on kasvava ongelma koko Suomessa ja asiaan liittyvä häpeä on yksi esteistä asioiden selvittämisessä ja riittävän varhaisessa asioihin tarttumisessa.

 

Taloussosiaalityön kehittämisellä ja talousneuvolatoiminnan vakiinnuttamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa syrjäytymisen ehkäisyyn ja tasavertaisten mahdollisuuksien edistämiseen.

 

Riskiperheiden ja - asiakkaiden tunnistaminen

 

Lastensuojelussa on valtakunnallisesti otettu käyttöön systeeminen työskentelytapa, jossa yhtenä keskeisenä tavoitteena on asiakasperheen ja läheisverkoston aktiivinen osallisuus työskentelyssä. Äänekoskella systeemiseen työotteeseen on lastensuojelun työntekijöiden lisäksi koulutettu sekä aikuis- ja perhesosiaalityön sosiaalityöntekijät ja ohjaajat että perhetyöntekijät.  Osallisuuden kokemus, oman asian subjektius ovat syrjäytymistä ehkäiseviä toimintatapoja sosiaalityössä.

 

Lasten ja perheiden haasteet näyttäytyvät usein jo varhaiskasvatuksessa. Yhteistyö ja yhteinen ymmärrys riskiperheiden ja -asiakkaiden tunnistamisessa eri toimijoiden kesken edistää varhaista puuttumista ja tukea. Perhekeskustoiminnan kehittäminen sekä paikallisesti että osana hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelua sekä asiakasyhteistyöryhmät mahdollistavat yhteisen keskustelun ja yhteisen kehittämisen. Erityishuomiota tulisi kiinnittää esimerkiksi aggressiivisesti käyttäytyvien pienten lasten perheiden kokonaisvaltaisessa tukemisessa ja auttamisessa.

 

Koronaepidemia on vaikuttanut etenkin epidemian alkuaikoina ikääntyvien kuntalaisten ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuuteen. Pandemian alkuaikana ikäihmisten kokonaistilannetta kartoitettiin kaupungin toimesta tekemällä soittokierros kaupungin yli 65-vuotiaille. Soittokierrokset tehtiin toistamiseen arjen tuen seniorikeskuksen asiakkaille ja heidän tilannettaan kartoitettiin siten. Neuvontapuhelimet ovat olleet käytössä koko epidemian ajan ja niiden kautta on ollut mahdollisuus ottaa yhteyttä monelta eri taholta huolitilanteissa. Pandemian aikana ikäihmisille suunnattuja palvelutarpeen arviointeja on tehty normaalisti eikä toimintaa ole supistettu. Pandemian aikana ikäihmisille suunnatut palvelut on pyritty tarjoamaan normaalisti ja supistuksia on tehty vain niihin palveluihin, joissa se on ollut välttämätöntä.  Elokuussa 2021 tilanne palveluiden osalta on saatu palaamaan lähes ennalleen. Korona-aikana palvelujen järjestämisen tavat ovat monipuolistuneet ja tukevat osaltaan erilaisiin tarpeisiin vastaamista, esim. videoavusteiset etäkäynnit. Etä- ja videoavusteisten palveluiden soveltuvuus asiakkaalle arvioidaan aina yksilöllisesti.

 

Matalankynnyksen seniorineuvolan vastaanotot on järjestetty Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan taajamissa normaalisti vuoden 2021 tammikuusta alkaen. Seniorikeskustoimintaa totutetaan tällä hetkellä sekä Äänekoskella, että Suolahdessa. Päivittäinen ryhmäkoko on pidetty maksimissaan 10 henkilössä, jotta toimintaa voidaan toteuttaa edelleen koronaturvallisesti. Maskisuosituksesta huolimatta kaikki asiakkaat eivät ole halukkaita tai eivät pysty käyttämään maskia, mutta turvaväli ohjeistusta pystytään noudattamaan tämänhetkisten asiakasmäärien puitteissa. Vaikka ryhmäkokoja on rajattu ns. normaaliin tilanteeseen nähden, seniorikeskuspäivää on haluttu tarjota kuitenkin mahdollisimman monelle ikäihmiselle. Asiakkailla on mahdollisuus käydä kerran viikossa seniorikeskuksessa. Tällä tavalla järjestettynä kaikille halukkaille on pystytty tarjoamaan seniorikeskuspäivä viikoittain eikä jonoja ole päässyt syntymään.

 

Arjen tuen muistihoitajan tehtävissä on palattu normaalikäytäntöihin kesällä 2020 alkaen. Arjen tuen ennaltaehkäisevä työ on yhteistyössä Keski-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa toteuttanut syksyn 2021 aikana kolme saman sisältöistä hyvinvointipäivää omaishoitajille. Kutsu lähetettiin kaikille Äänekoskella virallisesti toimville omaishoitajille. Hyvinvointipäivät järjestettiin Äänekosken seniorikeskuksella. Myös omaishoidettavat saivat osallistua päivän ajan seniorikeskustoimintaan, jolloin hyvinvointipäivään pystyi osallistumaan myös omaishoitaja, jonka omaishoidettava ei olisi pystynyt päivää viettämään ilman valvontaa. Omaishoitajat kokivat päivän vertaistuellisena sekä voimaannuttavana, omaishoidettavat olivat myös tyytyväisiä päiväänsä. Kyseisiä hyvinvointipäiviä tullaan järjestämään myös jatkossa vuosittain. Kaikille omaishoitajille on tarjottu tämän lisäksi kuluvan vuoden aikana ennaltaehkäisevän työn ohjaajan toteuttama voimavaroja tukeva hyvinvointitarkastus.

 

Ennen koronapandemian alkamista ikääntyville pilotoitiin uusi toimintakyvyn mittaustapahtuma. Pilottitapahtuma järjestettiin menestyksekkäästi Konginkankaan taajamassa. Tapahtuma on tarkoitus toteuttaa vuosittain kahdessa eri taajamassa, jolloin Äänekosken joka taajamassa tapahtuma toteutuu joka toinen vuosi. Vuonna 2022 tapahtuma on tarkoitus järjestää Suolahdessa ja Sumiaisissa. Toimintamallissa ajatuksena on viedä asukkaiden lähelle ennaltaehkäisevää matalankynnyksen palvelua, jossa he tapaavat muita ihmisiä ja samalla heillä on mahdollisuus osallistua eri toimintakyvyn osa-alueiden mittaukseen sekä saada ohjausta oman terveytensä ja hyvinvointinsa huolehtimiseen.

 

Koronan vuoksi ennaltaehkäisevät kotikäynnit olivat tauolla v. 2020. Vuoden 2021 aikana on toteutettu viime vuonna 75- vuotta täyttäneiden Äänekoskelaisten ennaltaehkäisevät kotikäynnit. Ensi vuoden aikana kiriän aikataulu kiinni niin, että kotikäynnit tarjotaan sekä 2021 että 2022 vuonna täyttäville 75- vuotiaille kuntalaisille.

 

Ennaltaehkäisevä työ järjesti syyskuussa 2021 yhteistyössä seurakunnan kanssa 80-vuotta täyttäville äänekoskelaisille syntymäpäivä- räsi noin 100 juhlavierasta. Konsertti sai runsaasti hyvää palautetta. Ensi syksylle on suunnitteilla vastaavanlainen syntymäpäiväkonsertti 80-vuotta täyttäville ikäihmisille.

 

Valmistelijat              Palvelujohtaja Saara Paananen, puh 0400 115 656
                                  Sosiaalityön johtaja Raija Kojo, puh 040 571 4138 

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela

 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy yllä olevan selvityksen ja antaa sen lausuntona Marke Tuomisen ym. allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen sekä saattaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaalityön johtaja Raija Kojo ja arjen tuen palvelujohtaja Saara Paananen olivat kokouksessa asiantuntijoina läsnä tämän asian esittelyn aikana.

 

 - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa