Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vammaisneuvoston jäsenten vaali

 

KH 06.09.2021 § 271 

 Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osal­lis­tu­mis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kun­nan­hal­li­tuk­sen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useam­man kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omai­sil­laan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edus­tus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toi­min­ta­edel­ly­tyk­sis­tä.

 

 Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tar­vit­se­mien­sa palvelujen kannalta.

 

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan kau­pun­gis­sa on nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joi­den kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kau­pun­gin­hal­li­tus.

 

 Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se päättäisi asettaa vam­mais­neu­vos­ton kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi eli 31.5.2023 saakka.

 

 Vammaisneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta olisi hyvä suo­rit­taa vasta 1.11.2021 pidettävässä kaupunginhallituksen ko­kouk­ses­sa, jotta vammaisia henkilöitä edustavilla järjestöillä olisi aikaa nimetä ehdokkaita siihen. Ennen jäsenten valintaa kau­pun­gin­hal­li­tus voi tällöin päättää myös vammaisneuvoston jä­sen­mää­räs­tä ottaen huomioon nimettyjen ehdokkaiden määrän.

 

 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (657/2021) 1 momentin mukaan kunnallisissa toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie­hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu. Koska vammaisneuvoston jäsenet eivät ole kun­ta­lais­sa tarkoitettuja kunnan luottamushenkilöitä, tasa-arvolain sään­nök­set eivät tule suoraan sovellettavaksi. Tästä huolimatta vam­mais­neu­vos­toon on syytä pyrkiä valitsemaan tasapuolisesti naisia ja mie­hiä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

 1) asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 6.9.2021-31.5.2023;

 

 2) päättää valita vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet 1.11.2021 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa; ja

 

 3) päättää pyytää vammaisia henkilöitä edustavia järjestöjä ni­meä­mään ehdokkaita vammaisneuvoston jäseniksi ja va­ra­­se­nik­si. Ehdokkaiden kotikuntalaissa tarkoitetun kotikunnan tulee ol­la Äänekoski. Ehdokkaiksi pyydetään nimeämään sekä nai­sia että miehiä. Ehdotukset tulee toimittaa Äänekosken kau­pun­gil­le sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@aanekoski.fi vii­meis­tään 22.10.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 01.11.2021 § 338 

 

Vammaisia henkilöitä edustaville järjestöille osoitettu ehdokkaiden nimeämispyyntö on ollut esillä kaupungin www-sivuilla ajalla 8.9.-22.10.2021. Se on myös julkaistu Pikkukaupunkilaisessa 15.9.2021.

 

Elo-lokakuun aikana määräaikaan viimeistään 22.10.2021 mennessä ehdotuksia vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi saapui seuraavilta järjestöiltä:

 

  • Keski-Suomen Neuroyhdistys ry (Ääneseudun MS-kerho, rekisteröimätön)
  • Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry
  • Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Äänekosken paikallisosasto, rekisteröimätön)
  • Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry (Ääneseudun paikallisosasto, rekisteröimätön)
  • Sisä-Suomen Diabetesyhdistys ry
  • Sisä-Suomen Kuulonhuolto ry
  • Äänekosken Reumayhdistys ry
  • Äänekosken Seudun Invalidit ry
  • Ääneseudun Ilona ry

 

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaikki järjestöjen nimeämät ehdokkaat valittaisiin vammaisneuvostoon.             

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää, että vammaisneuvoston jäsenten lukumäärä toimikaudella 6.9.2021-31.5.2023 on yhdeksän (9) jäsentä ja että kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen, jos varajäsentä on esitetty;

 

2)     valitsee vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi jäljellä olevalle toimikaudelle 1.11.2021-31.5.2023 seuraavat henkilöt:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Sirkka Halttunen

Leila Muli

Oili Kautto

Paula Liimatainen

Maria Keljo

Matti Leskelä

Ritva Koskenaro

Liisa Ikonen

Anni Kunelius

Arto Huotari

Tarja Pasanen

Tarmo Kinnunen

Maija Piitulainen

-

Sirpa Sauriala

-

Tiina Talso

Eija Puusti

 

3)     päättää pyytää vammaisneuvostoa valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.11.2021-31.5.2023;

 

4)     valitsee kaupunginhallituksen edustajan vammaisneuvostoon; ja

 

5)     päättää pyytää sosiaali- ja terveyslautakuntaa valitsemaan edustajansa vammaisneuvostoon.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 Kaupunginhallituksen edustajaksi vammaisneuvostoon valittiin Marke Tuominen.

 

  - - - - -

 

SOSTERV 24.11.2021 § 77  

877/00.00.01/2021  

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 1.11.2021 § 338 pyytää sosiaali- ja terveyslautakuntaa valitsemaan edustajansa vammaisneuvostoon toimikaudelle 1.11.2021 - 31.5.2023.

 

Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573

 

 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee edustajansa vammaisneuvostoon toimikaudelle 1.11.2021 - 31.5.2023.

 .

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi edustajakseen vammaisneuvostoon toimikaudelle 1.11.2021 - 31.5.2023 Jaakko Korhosen.

 

 - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa