Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2021/Pykälä 138

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Henttalanmäen asemakaava / Hyväksyminen

 

KH 15.06.2020 § 155 

Metsä Fibre Oy hakee asemakaavan laatimista Äänekosken biotuotetehtaan eteläpuoliselle alueelle. Nykytilanteessa asemakaavoittamaton suunnittelualue rajautuu pohjoisessa biotuotetehtaan toiminta-alueeseen, idässä rautatiehen, etelässä kaupungin omistamaan Onkelantien asemakaava-alueeseen ja lännessä Kuhnamon rantaan sekä Teräväniemen asemakaava-alueeseen, jolla sijaitsee mm. jätevedenpuhdistamot. Kaava-alueen rajaus voi täsmentyä suunnittelun aikana.

 

Samanaikaisesti on Äänekosken metsäteollisuuden alueella vireillä Metsä Board Oyj:n hakemuksesta Hiskinmäen asemakaava, joka sijoittuu biotuotetehtaan itäpuolelle rautatien ja Äänekoskentien väliselle alueelle.

 

Henttalanmäen asemakaava-alueen pinta-ala on noin 102 ha, josta noin 90 % on Metsä Fibre Oy:n omistuksessa. Metsä Fibre Oy:n omistuksen lisäksi alue käsittää kolme yksityisten omistamaa omakotitalokiinteistöä sekä vajaan 10 hehtaaria maa- ja metsätalouskäytössä olevaa yksityisen maanomistajan aluetta. 

 

Kaavan tavoitteena on osayleiskaavassa osoitetun maankäyttöratkaisun toteuttaminen ja osoittaa alueelle pääasiassa teollisuustoiminnalle varattua aluetta. Asemakaavalla varaudutaan metsäteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuviin investointeihin ja mahdollistetaan toiminnan laajentuminen alueella.

 

Tavoitteena on lisäksi suunnitella alueelle toimivat liikennöintiratkaisut. Alueen kulkuyhteyksiä ja liittymäjärjestelyjä Äänekoskentielle tutkitaan kaavahankkeen aikana.

 

Kaavatyössä otetaan huomioon alueen luontoarvot. Kaavan laadinnan aluksi alueelle tehdään luontoselvitys, jossa kartoitetaan liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintyminen alueella.

 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa Äänekoski 2030 osayleiskaava alueen eteläosan sisältyessä Suolahti 2020 osayleiskaavan rajaukseen.

 

Äänekoski 2030 osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017 ja siinä suunnittelualue on kokonaisuudessaan osoitettu merkinnällä TT elinkeinoelämän alueeksi: alue varataan suurteollisuudelle ja siihen liittyville toiminnoille. Suunnittelualue sijoittuu suuronnettomuusvaarallisen laitoksen konsultointivyöhykkeelle.

 

Suunnittelualueen eteläosassa asemakaavoitusta ohjaa Suolahti 2020 osayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2009. Osayleiskaavassa suunnittelualueen rakennettavaksi tarkoitettu osa on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) sekä työpaikka-alueeksi (TP). Kuhnamon ranta ja suunnittelualueen eteläosa on kaavoitettu M-merkinnällä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

 

Kaupungilla on itsehallintonsa puitteissa lähtökohtaisesti oikeus päättää mille alueelle kaava laaditaan. Ottaen huomioon Henttalanmäen asemakaava-alueeksi esitetyn alueen kaavamerkinnät lainvoimaisissa Äänekoski 2030 ja Suolahti 2020 osayleiskaavoissa on suunnittelualueen rajausta pidettävä suunnittelullisesti tarkoituksenmukaisena. Jättämällä pois yksityisten omistuksessa olevat maa-alueet ei asemakaavaratkaisulla olisi mahdollista saavuttaa osayleiskaavassa esitettyä tavoitetilannetta: laajan yhtenäisen teollisuusalueen muodostamista. Suunnittelualueen rajauksen ei voi katsoa olevan vastoin maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

 

Kaupungin kaavoitustoimi on sopinut hakijan kanssa, että kaavatyö laa­di­taan tilaajan laskuun konsultin toimesta. Konsulttina hank­kees­sa toimii Ramboll Finland Oy / Tampereen toimisto. Sovittu on myös maan­käyt­­so­pi­muk­sen tekemisestä kaavoituksen myö­häi­sem­mäs­sä vaiheessa.

 

Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja alu­eel­ta on tehty liito-orava- ja viitasammakkoselvitykset sekä lepakkoselvityksen ensimmäinen vaihe.

 

Hankkeeseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 4.6.2020. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos asetetaan nähtäville loppuvuonna 2020 ja kaavaehdotus vuoden 2021 alkupuolella. Kaavan hyväksyminen ajoittuu tavoiteaikataulun mukaan kevääseen-syksyyn 2021.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy, että Henttalanmäen asemakaavan laatiminen saatetaan vireille.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Marko Laitinen totesi olevansa esteellinen (palvelussuhdejäävi; Metsä Fibre Oy:n työntekijä) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - - 

 

KH 07.06.2021 § 179 

Kaavahanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti nähtäville 24.6.2020 kuulutuksella kaupungin kotisivuille ja pääkirjastoon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin yksi kirjallinen palaute. Palautteessa tuotiin esille tiedottamisen puutteellisuutta, raskaan liikenteen kulkuyhteyden järjestämistä teollisuusalueelle, tehdasympäristön tuottamat haju- ja meluhaitat asutukselle sekä luontoarvot ja nykyinen maankäyttö alueella. Palautteeseen on laadittu kaavoittajan vastine.

 

Kaavaluonnos on valmistunut valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnoksessa osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialuetta (TT) sekä suojaviheraluetta (EV). Suojaviheralue käsittää noin 43 m leveän alueen TT-korttelialueen eteläpuolella ollen kooltaan noin 5,6 ha. Teollisuusalueelle rakentamisen tehokkuudeksi osoitetaan e=0.70, jonka perusteella noin 135 ha suuruiselle korttelialueelle muodostuu rakennusoikeutta 946 670 k-m2 verran. Ranta-alueelle on osoitettu noin 5,6 ha verran maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Asemakaavan suunnittelualue on laajentunut vireilletulovaiheesta ollen nyt kooltaan noin 147 ha. Koko kaava-alue huomioiden tehokkuudeksi muodostuu 0.64.

 

Kaavaluonnoksessa esitetään Äänekosken tielle (maantie 642) uusi liittymän ohjeellinen paikka, jolloin alueelle saapuva ja lähtevä raskasajoneuvoliikenne ohjautuu suoraan teollisuusalueelle. Näin nykyisin käytössä oleva kulku Onkelnatien kautta poistuu raskaan liikenteen käytöstä. Maantien aluetta kaavaluonnoksessa on mukana noin 0,86 ha. Kaavaa valmisteltaessa on tarkasteltu liittymälle mahdollista sijaintia ja eri vaihtoehdot esitetään kaavaselostuksessa. Kaavakartalle esitetään ratkaisua, jossa tehdasalueen uuden liittymän on arvioitu aiheuttavan vähiten haittaa alueella asuville tai alueen läheisyydessä toimiville tahoille. Uusi liittymäratkaisu aiheuttaa muutoksia maantielle 642 uusien kanavointien toteuttamiseksi. Maankäytötsopimus laaditaan kaavan ehdotusvaiheessa.

 

Suunnittelualueen maanomistustilanne on osittain muuttunut hankkeen vireilletulon jälkeen. Metsä Fibre Oy on hankkinut maa-aluetta omistukseensa yksityisiltä maanomistajilta. Kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä pidetään asukastilaisuus. Tilaisuudesta kuulutetaan paikallislehdessä sekä kirjeitse alueen lähimmille asuinkiinteistöille ja muille naapurikiinteistöjen omistajille.

 

Valmistelija kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1.

päättää hyväksyä kaavoittajan vastineen, joka koskee osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyä palautetta; ja

 

2.

päättää asettaa 7.6.2021 päivätyn valmisteluaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Marko Laitinen (palvelussuhdejäävi; Metsä Fibre Oy:n työntekijä) ja Matti Tiusanen (yhteisöjäävi; Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston jäsen) totesivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -

 

KH 27.09.2021 § 303 

Henttalanmäen asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty 9.6.-9.7.2021 välisenä aikana. Valmisteluaineistosta kaupungille toimitettiin kymmenen (10) lausuntoa ja yhdeksän (9) mielipidettä. Suunnittelualueella on tapahtunut maanomistuksessa muutoksia Metsä Fibre Oy:n hankkiessa alueella olevia kiinteistöjä omistukseensa. Kaavaehdotuksen valmistelun ajankohdalla pääosa suunnittelualueen kiinteistöistä on yhtiön omistuksessa.

 

Kaavan ehdotusaineisto on valmistunut nähtäville asettamista varten. Palautteen perusteella kaavakartan määräyksiin on tehty lisäyksiä ja tarkennuksia sekä kaavaselostusta täydennetty perustietojen ja vaikutusten arviointien osalta. Kaavaratkaisussa esitetään suojaviheralueita asutuksen, maantien ja osin rautatien läheisyyteen. Suojaviheralue -merkinnän määräyksiin on lisätty ohjeistusta mm. melusuojauksen toteuttamisesta. Kaavaratkaisussa liikenne teollisuusalueelle ohjataan Äänekoskentien uuden liittymän kautta, jolloin Onkelantieltä liikenne alueelle lakkaa. Teollisuusalueelle on osoitettu maanalaiset vesi- ja viemärijohdot. Jäteveden puhdistamolle esitetään ajoyhteys ajo-2 -merkinnällä uuden Äänekoskentien liittymän kautta. Palautteeseen on laadittu kaavanlaatijan vastine, joka on sisällytetty kaavaselostuksen liitteeksi.

 

Asemakaavaehdotus mahdollistaa 0.7 tehokkuudella teollisuusrakentamista 933 763 k-m2, josta uutta 852 691 k-m2 verran. Teollisuusalueen (TT) pinta-alaa muodostuu kokonaisuudessaan 133,4 ha, eli noin 90 % kaava-alueen pinta-alasta. Suojaviheraluetta (EV) kaavalla muodostuu 7,42 ha, mikä on noin 5% kaava-alueen pinta-alasta. Maantien aluetta (LT) kaavalla muodostuu 0,88 ha sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (MY) 5,6 ha. Asemakaavaehdotuksella muodostuu kokonaisuudessaan uutta asemakaavoitettua pinta-alaa noin 104 ha kaava-alueen kokonaispinta-alan ollessa noin 147 ha. Kokonaistehokkuudeksi kaava-alueella muodostuu 0.63.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1.

päättää hyväksyä kaavanlaatijan vastineen valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2.

päättää asettaa 27.9.2021 päivätyn kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

KH 22.11.2021 § 355 

Ehdotusvaiheen kuuleminen on järjestetty 6.10.-5.11.2021 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä kaupungille toimitettiin kymmenen (10) lausuntoa ja viisi (5) muistutusta. Lausunnoissa esiin nostettiin liito-oravan kulkuyhteystarpeiden turvaaminen sekä maantien alueen esittäminen liittymäjärjestelyin. Muistutuksissa tuotiin esiin liikenteeseen ja liikenneyhteyksiin liittyviä asioita sekä muutostoiveita kaavassa esitettyihin suojaviher- ja melusuojausasioihin. Tulleen palautteen johdosta järjestettiin MRA 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 11.11.2021. Neuvottelussa päädyttiin kaavaratkaisuun, joka huomioi tulleet lausunnot. Kaavaratkaisussa lisäksi voitiin huomioida tulleita muistutuksia. Tulleeseen palautteeseen on laadittu kaavanlaatijan vastine, joka on sisällytetty kaavaselostuksen liitteeksi.

 

Kaavakartalle tehtiin teknisiä tarkistuksia mm. kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Suojaviheralueita levennettiin kaavakartan eteläisellä osalla ja mahdollistettiin koko matkalle meluvallin toteuttaminen. Maantien aluevaraus poistettiin kaavakartalta ja liittymän sijainti teollisuusalueelle mahdollistettiin korttelialueen puolelle osoitetulla uudella ajo-3 -merkinnällä. Maantien alueen poistamisella kaavakartalta ei ole merkittäviä vaikutuksia, sillä alue on nykyisellään asemakaavoittamatonta ja olevat liittymät säilyvät nykytilanteessa toteutuneen mukaisina, kuten ne oli nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessakin esitetty. Teollisuusalueelle toteutettavan uuden maantieliittymän sijoittuminen Äänekoskentielle on kaavateknisesti osoitettu toisenlaisella merkinnällä johtuen siitä, että liittymäratkaisu ja sen tarkka sijainti varmistuu vasta tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Muutoksella ei myöskään ole vaikutusta kaava-alueen eteläpuolella olevalle asuinalueelle, koska Onkelantien kautta kulku teollisuusalueelle lakkaa, kuten kaavaehdotuksessa tilanne on esitetty. Liittymäjärjestelyistä ja niiden toteuttamisesta on kirjaus myös Äänekosken kaupungin ja Metsä Fibre Oy:n kesken laadittavassa maankäyttösopimuksessa.

 

Viimeistellyn asemakaavan pinta-ala on noin 146,4 hehtaaria ja sillä vahvistuu teollisuusrakennusten korttelialuetta (TT) noin 131,0 hehtaaria ja sille rakennusoikeutta 917 259 k-m2. Kokonaisuudessaan teollisuudelle mahdollistetaan uutta rakennusoikeutta 870 474 k-m2 verran asemakaavoitetun teollisuusalueen laajentuessa noin 121,7 hehtaaria. Suojaviheralueita muodostuu kokonaisuudessaan 6,9 hehtaaria. Ympäristöarvoja sisältävää maa- ja metsätalousaluetta muodostuu noin 5,6 hehtaaria.

 

Pohjakartta on tarkistettu ja päivitetty 15.11.2021 päivän tilanteeseen. Hyväksyttäväksi valmisteltu kaava-aineisto on päivätty päivälle 22.11.2021.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

1)

hyväksyy kaavanlaatijan vastineen kaavan ehdotusvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 22.11.2021 päivätyn Henttalanmäen asemakaavan MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Joni Kotilainen esitti, että EV-6 -suoja-aluetta laajennetaan. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei kuitenkaan ole kannatettu, joten se raukeaa.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

  - - - - -

 Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksen 12:ntena asiana.

  - - - - -

 

KVALT 07.12.2021 § 138  

564/10.02.03/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto hyväksyy 22.11.2021 päivätyn Henttalanmäen asemakaavan MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa