Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 397

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Maankäyttöpalvelujen palveluhinnasto

 

KH 13.12.2021 § 397  

1410/02.04.00.00.00/2021  

Nykyiset Äänekosken kaupungin kaavoituspalvelujen toiminnoista perittävät maksut on hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.4.2017 §117 ja tonttipalveluiden toiminnoista perittävät taksat 8.5.2017 §135. Kaavoituspalvelut ja tonttipalvelut toimivat yhdessä maankäyttöpalveluiden alla. Maksut on nyt esitetty yhdistettäväksi yhden hinnaston alle: Lisäksi maksut esitetään korotettaviksi ja tarkistettavaksi siten, että ne paremmin vastaavat yleisestä hintatason kohoamisesta aiheutuneita kustannuksia huomioiden kuitenkin lähikuntien vastaavat hinnastot.

 

Yleisenä linjauksena palveluhinnaston päivittämisessä on pidetty noin 5 - 10 % korotuksia aiempiin hintoihin. Seuraavissa kappaleissa avataan hinnaston muutoksia tarkemmin:

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaisten yksityisen edun asemakaavojen osalta hinnastoon muodostettu kolme eri maksuluokkaa. Kaavat on jaoteltu maksuluokkiin kaavan koon ja vaativuuden sekä vaikutusten perusteella. Merkittävin ero aiempaan lajitteluun on, että MRL:n 52§:ssä tarkoitettujen vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen hinnat on jaettu maksuluokan sisällä entisen yhden maksun sijasta kolmeen eri alamaksuluokkaan. Muutoksen myötä maksuluokan rakenne vastaisi verrokkikuntien kaavoitushinnastoissa esitettyä jakoa. Alin kategoria (2A) muodostuisi nykyistä kaavoitusmaksuaan edullisemmaksi (300 euroa) kun taas laajempia selvityksiä ja tai huomattavia vaikutuksia aiheuttavien asemakaavojen (2B ja C) hinnat nousisivat aiempaa korkeammiksi (1300 - 4000 euroa). Muita merkittävä lisäyksiä asemakaavojen maksuluokkien sisällä ovat 1B maksuluokan mukaisen kaavan hinnan sitominen kaavassa olevien tonttien lukumäärään sekä kategorian muu kaava (1D) muodostaminen. Maksuluokkien 1-3 toimenpidemaksuihin on hinnaston päivityksen yhteydessä sisällytetty aiemmin erikseen hinnoitellut tyypillisimmät kuulutus- ja kopiointimaksut. Maksuluokka ja maksu määritellään kaavoituspäätöksen yhteydessä. Kaupunki voi luopua maksuluokkien mukaisista kustannusten perimisestä, mikäli kustannuksista on sovittu kaavoitukseen ryhdyttäessä tai erillisessä maankäyttösopimuksessa.

 

Uutena maksuna asemakaavoitukseen on lisätty kaavoitusaloitteiden kielteisestä päätöksestä perittävä maksu. Kielteisen kaavoituspäätöksen maksu on esitetty hinnastossa olevan suuruudeltaan yhtä suuri poikkeamisen tai suunnitteluratkaisun kielteisestä ratkaisusta perittävän maksun kanssa (275 €). Lisäksi hinnastoon on lisätty uusi maksu kaavahankkeissa mahdollisesti tehtäville lisäkuulutuksille näistä aiheutuvien kuulutuskulujen kattamiseksi (100€ /kpl).

 

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen hintoihin on tehty palveluhinnastoon n. 7 % hinnankorotus, jolloin myönteisen ratkaisun hinnaksi muodostuisi 560 euroa. Naapurien kuuleminen kaupungin toimesta on hinnoiteltu rakennusvalvonnan päivitetyn taksaesityksen kanssa yhtenäisellä tavalla. Poikkeamisen vaatiessa laajempaa kuulemista (kuulutus sanomalehdessä) veloitettaisiin asiakkaalta 300 euroa.

 

Kiinteistötoimituksien ja kartta-aineistojen maksuissa tehdyt muutokset noudattavat suurelta osin yleistä hintakorotusten linjaa. Suurien karttakopioiden ja tulosteiden hintoja kuitenkin korotettiin yleistä linjaa enemmän. Hintaan tehtävä nosto olisi koosta riippuen 4 - 8 €. Toisaalta kiinteistötoimitusten osalta tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavien kiinnitysten käsittely, tilusvaihto, rasitteen käsittely ja rajankäyntien hinnat on pysytetty ennallaan. Näiden kustannusten katsottiin olleen aiemmin hieman korkeammalla tasolla vertailukuntiin nähden. Vastaavasti muiden toimintojen, kuten tonttijaon laatimisen, rajan tai rakennuksen paikan merkitsemisen sekä pihamaan korkeusaseman merkitsemisen katsottiin tavanomaisimmissa tapauksissa vastaavan nykyistä hintatasoa.

 

Työaikakorvaukseen perustuvista toimituksista rajankäynteihin asetettiin minimihinta. Työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuvat veloitushinnat kokonaisuudessaan yhtenäistettiin voimassa olevia taksoja hyödyntämällä. Voimassa olevien tonttipalvelujen taksassa esitettyjen tuntiveloitusten katsottiin vastaavan yleistä hintatasoa ja verrokkikuntien hintatasoa. Tonttipalvelujen taksaa vastaavan suuruisia maksuja esitetään käytettävän nyt myös tarkistetussa palveluhinnastossa.

 

Kiinteistönmuodostamisasiakirjojen sekä virallisten otteiden hinnoittelua selkeytettiin ja yksinkertaistettiin. Pöytäkirjaotteelle ja viralliselle kaavaotteelle muodostettiin pakettihinnat (8 € ja 20 €), jotta pöytäkirjan pituus tai se, onko kiinteistö asemakaavoitetulla tai vain yleiskaavoitetulla alueella, ei vaikuttaisi hankittavan dokumentin hintaan. Hintojen voidaan keskimäärin katsoa pysyneen muutoksesta huolimatta nykyistä hinnastoa sekä hintatasoa vastaavalla tasolla.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     hyväksyy maankäyttöpalvelujen tarkistetut maksut liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti; ja

 

2)     päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt maksut ovat voimassa 1.1.2022 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa