Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kannelsuon asemakaava / Hyväksyminen

 

KH 16.12.2013 § 401 Kannelsuon omakotitaloalueelle Äänekosken taajaman eteläpuolelle on laadittu asemakaavaluonnos. Alueella sijaitsee kolmisenkymmentä omakotitaloa, jotka on rakennettu asemakaavoittamattomalle alueelle vuosikymmenien kuluessa. Pääosa rakennuskannasta on 1960- ja 1970-luvuilta, mutta joukossa on myös muutama jälleenrakennuskauden talo sekä uusimpina kaupungin omistamalle alueelle suunnittelutarvepäätöksillä rakennetut omakotitalot.

 

 Alue sijoittuu valtatien 4 länsipuolelle kahden kilometrin etäisyydelle Äänekosken eteläisestä liittymästä. Kaupalliset palvelut sijaitsevat Äänekosken keskustassa noin 3,5 km:n etäisyydellä, Honkolan kouluun on alueelta matkaa noin 2 km.

 

 Kaavan laatimisesta Kannelsuon alueelle on päätetty vuoden 2004 kaavoituskatsauksen yhteydessä ja nyt suunniteltavana olevan kaavan nimeksi tarkistettiin vuoden 2010 kaavoituskatsauksen yhteydessä kaupunginhallituksessa 22.11.2010 Kannelsuon asemakaava.

 

 Kaavan varsinainen suunnittelutyö on voitu aloittaa vasta nyt, kun  Keski-Suomen ELY-keskuksen toimesta laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut. Kannelsuon asemakaavaluonnos perustuu YVA-selostuksen vaihtoehtoon 2, jonka mukaan moottoritietasoinen valtatie sijoittuu Äänekosken kohdalla pääosin nykyiseen maastokäytävään.

 

 Luonnoksessa on varattu moottoriväylää varten 80 - 140 m leveä alue, jolle on tarkoitus laatia tarkempi aluevaraussuunnitelma ennen kaavan ehdotusvaihetta. Liikennealuetta (LT) rajaa itäpuolella luonnosvaiheessa oleva Myllyrinteen työpaikka-alueen asemakaava sekä sen eteläpuolinen maakunnallisesti merkittävä liito-oravametsikkö. Länsipuolella varsinaisen Kannelsuon asuntoalueen ja LT - alueen väliin on kaavoitettu noin 50 m leveä suojaviheralue (EV).

 

 Tavoitetilanteessa Kannelsuon alueen nykyiset liittymät valtatiehen 4 joudutaan sulkemaan ja kulkuyhteys esitetään järjestettäväksi Tärttämäentien kautta kaava-alueen luoteiskulmasta. Asuntoalueen pääväylän (Kannelsuontie) aluevarauksessa on otettu huomioon kevyen liikenteen väylän rakentamismahdollisuus. Kevyen liikenteen osalta Kannelsuon alue voidaan liittää jatkossakin suoraan valtatien 4 länsipuoliseen verkostoon.

 

 Kannelsuolle esitetään luonnoksessa olemassa olevien omakotitalojen lisäksi 13 uutta tonttia, joista 7 sijoittuu kaupungin omistamille alueille. Liikennemelusta aiheutuvaa meluntorjuntatarvetta on kaavassa esitetty sekä liikennealueelle (meluvalli tai vastaava) että nykyisille ja tuleville asuintonteille (rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyys). 

 

 Leimallista Kannelsuon alueelle on huomattava liito-oravien määrä: selvityksissä on runsaasti liito-oravahavaintoja nykyisiltä tonteilta,  ajoväyliltä sekä alueella ja sen läheisyydessä sijaitsevilta metsäalueilta. Liito-oravan lisääntymis- ja ruokailualueet, joilla metsiä saa käsitellä vain harvennushakkuuna, on osoitettu omalla kaavamerkinnällään (MY-2 ja VL-1). Lisäksi yksittäisiä tonteilla sijaitsevia papanapuita on kaavoitettu suojeltaviksi puiksi.   

 

 (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kannelsuon asemakaavaluonnos laitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta sekä Äänekosken Energia Oy:ltä.

 

 Oikeutetaan kaavoituspäällikkö päättämään mahdollisista teknisluonteisista tarkistuksista ennen kaavaluonnoksen nähtävillepanoa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 17.05.2021 § 152 

Kannelsuon asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty 7.1.-31.1.2014 välisenä aikana. Valmisteluaineistosta kaupungille toimitettiin viisi lausuntoa ja kuusi mielipidettä.

 

Valmisteluaineiston nähtävilläolon jälkeen on alueella tapahtunut merkittäviä muutoksia valtatien 4 parannushankkeen suunnittelun ja toteutuksen valmistuttua. Valtatielle 4 toteutettujen ratkaisujen vaikutukset kohdistuvat valmistelussa olleeseen Kannelsuon asemakaavaan. Saapuminen asuinalueelle on toteutunut valmisteluvaiheen asemakaavaratkaisusta poikkeavasti, joten suunnittelualuetta on pienennetty koillisen puoleiselta osalta. Maantien alue (LT) poistettiin asemakaavasta, koska sen tilavaraus on huomioitu voimaan tulleessa Myllyrinteen asemakaavassa laaditun tiesuunnitelman mukaisena. Koska suojaviheraluetta ei toteutuneen ratkaisun perusteella ollut tarpeen esittää luonnoksessa esitetyn laajuisena, tarkasteltiin korttelin 1901 tonttien laajuutta Kannelsuontiehen ulottuvina.

 

Maanomistajien palautteen perusteella katurakennetta tarkistettiin ja osoitettiin tarpeelliselta osin. Uusia erillispientalotontteja kaavalla on muodostumassa kuusi, näistä kolme kaupungin omistamalle maalle. Kortteleissa 1908 ja 1907 tontteja osoitetaan rantaan ulottuvina Äänekoski 2030 osayleiskaavan mukaisella alueella. Kortteleiden väliin jäävä metsäinen alue osoitetaan lähivirkistysalueeksi, jonne on toteutunut laituri ja pieni alue veneiden säilytystä varten.

 

Kaavaratkaisun myötä Äänekosken kaupungin asemakaavoitetun alueen määrä lisääntyy 12,24 ha verran, josta asumiselle tarkoitettua pinta-alaa on 8,5 ha. Katualuetta muodostuu yhteensä 1,8 ha, virkistysaluetta 0,8 ha ja suojaviheraluetta 1,1 ha. Rakennusoikeutta erillispientalokorttelialueille muodostuu yhteensä 13600 k-m2. Kaavaehdotuksessa kaduille esitetään uutta nimistöä. Nimistötoimikunta on käynyt kokouksessaan 5.5.2021 läpi koko kaava-alueen nimistön ja kaavakartalle esitettävät katujen nimet ovat perusteltuja pohjautuen alkuperäiseen Kannelsuon nimistönmuodostukseen. Myllykuja nimetään uudelleen ollen Kannelsuonrinne ja Jouhikkokuja nimetään uudelleen ollen Kanneltaival.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 17.5.2021 päivätyn kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 01.11.2021 § 331 

Kannelsuon asemakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen on järjestetty 28.5. - 28.6.2021 välisenä aikana. Ehdotusaineistosta kaupungille toimitettiin kuusi lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Kaavoittajan vastine on lisätty kaava-aineistoon.

 

Saadun palautteen perusteella kaavakartalla nimettiin katuja uudelleen. Katujen nimeämiset käsiteltiin nimistötoimikunnassa. Kaavakartalle on muutettu ja tarkennettu valtatien 4 läheisyyden aluevarauksia. Liito-oravan elinympäristön turvaavaa kaavamääräystä on tarkistettu. Muutoksilla on vaikutusta useiden kiinteistöjen omistajille, joten aineisto on hyvä asettaa uudelleen nähtäville osallisten kuulemista varten. Aineisto pidetään nähtävillä 30 päivän ajan ja siitä pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan ehdotusvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 1.11.2021 päivätyn tarkistetun kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 32 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 07.02.2022 § 24 

Kannelsuon asemakaavan tarkistettu kaavaehdotus on pidetty nähtävillä 17.11.-20.12.2021 välisen ajan. Ehdotusaineistosta kaupungille toimitettiin yksi lausunto ja kaksi muistutusta. Lausunnon jätti Äänekosken ympäristölautakunta. Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ollut lausuttavaa, mutta he antoivat edelliseen lausuntoon liittyvän tarkennuksen. Tarkennus on lisätty kaavoittajan vastineeseen. Muistutukset koskivat tarkistettuun kaavaehdotukseen tehtyjä katunimimuutoksia. Tulleeseen palautteeseen on laadittu kaavoittajan vastine ja se on lisätty kaava-aineistoon.

 

Saadun palautteen perusteella kahden kadun nimi palautettiin ensimmäisessä kaavaehdotuksessa esitetyn mukaiseksi. Kannelsuonkuja muutettiin takaisin Kannelkujaksi, samoin Kannelsuontaival muutettiin Kanneltaival -nimiseksi. Muutoksen johdosta kuultiin alueen maanomistajia kirjeitse MRA 32 §:n mukaisesti. Määräaikaan mennessä ei kaupungille toimitettu kirjallisia muistutuksia tehtyjä muutoksia koskien. Kaava-aineisto valmisteltiin hyväksymiskäsittelyä varten.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan ehdotusvaiheen II aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 7.2.2022 päivätyn Kannelsuon asemakaavan MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 14.03.2022 § 10  

584/10.02.03/2021  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto hyväksyy 7.2.2022 päivätyn Kannelsuon asemakaavan MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa