Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.02.2022/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Paatelan yritysalueen asemakaava / Kaavaluonnos

 

KH 31.08.2020 § 194 

Paatelan kaupunginosassa noin viiden kilometrin etäisyydellä Äänekosken ja Suolahden keskustoista sijaitsee muutamalle yritystontille kaavoitettu alue, joka rajoittuu taajamia yhdistävään Äänekoskentiehen ja yleiseltä tieltä Paatelan asuntoalueelle johtavaan Kuhnamonkatuun.

 

Alueen asemakaavan muuttamiselle on tarve, sillä alueen nykyinen maankäyttö ja alueelle muodostetut tontit eivät kaikilta osiltaan vastaa voimassa olevaa asemakaavaa. Kaavamuutos on ajankohtainen, sillä alueella on umpeutumassa kiinteistöjen vuokrasopimuksia. Vuokrasopimusalueet eivät yksiselitteisesti vastaa voimassa olevan asemakaavan rajauksia tai nykyistä maanomistusta: vuokra-alueeseen voi kuulua jopa yleisen tien aluetta.

 

Asemakaavan muutoksen yhteydessä pyritään täsmentämään asemakaavan rajausten ja kiinteistörajojen yhteneväisyyttä. Lisäksi kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan asemakaavan osittainen kumoaminen (esim. tonttiin kuuluva liikennealueen osa) sekä käyttötarkoitusmerkintöjen väljentämisen tarkoituksenmukaisuus: voitaisiinko tonteille sallia nykyistä asemakaavaa monipuolisempia toimintoja.

 

Asemakaavamuutoksen yhteydessä selvitetään myös suunnittelualueen luontoarvot Kuhnamonkadun varrella sijaitsevan rakentamattoman alueen osalta.

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää saattaa vireille Paatelan yritysalueen asemakaavan (Suolahti).

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - - 

 

KH 07.02.2022 § 25  

854/10.02.03/2020  

Paatelan yritysalueen asemakaava on saatettu vireille lehtikuulutuksella 2.9.2020, jolloin kaavahanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty kirjallista palautetta. Kaavaluonnosaineisto on valmisteltu nähtäville asettamista varten. Valmisteluvaiheessa on kaava-alueen rajaukseen tehty pieniä tarkistuksia.

 

Luonnoksessa osoitetaan korttelit 1, 2 ja 10, osa korttelia 11 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta. Kaavalla kumotaan korttelin 10 vieressä olevaa korttelialetta, joka on osittain ELY-keskuksen hallinnoimaa seututietä 642. Kortteleihin 1 ja 10 kaavaluonnoksessa osoitetaan merkinnällä KP-2 liike- ja toimistorakennusten sekä palveluiden korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. KP-2 korttelialue -merkinnän alueille muodostuu yhteensä kolme tonttia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 1,3 ha ja tonttitehokkuudella e=0.40 rakennusoikeuden määrä 5171 k-m2. Tonteilla varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin, mikäli Äänekosken kaupungin alueella toteutettavat investoinnit edesauttavat uusien yritystoimien toteuttamista hyville rakennuspaikoille.

 

Osalle korttelia 11 osoitetaan kaavaluonnoksessa merkinnällä T-4 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Läheinen asuinalue huomioiden teollisuustontille ei saa sijoittaa laitosta, joka tärinän, melun, pölyn tai muun häiriövaikutuksen vuoksi aiheuttaa pysyvää rasitusta lähiympäristön asuinkiinteistöille. Tonttijaossa on huomioitu yritystontin käytössä oleva maa-alue ja tehdyt pihamaan tasaukset. Voimassa olevasta kaavasta poiketen korttelin 11 tonteille 6 ja 7 sallitaan asumista 100 k-m2 verran. T-4 korttelialueelle muodostuu yhteensä kaksi tonttia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 9545 m2 ja tonttitehokkuudella e=0.30 rakennusoikeuden määrä 2864 k-m2.

 

Valmisteluvaiheessa kaava-aluetta laajennettiin sisällyttäen mukaan kortteli 2. Kaavamuutoksen yhteydessä laajennetaan erillispientalotonttia lähivirkistysalueen suuntaan maanomistajan toiveen mukaisesti. Uusi tontin pinta-ala on 2210 m2 ja tonttitehokkuudella e=0.25 rakennusoikeuden määrä 553 k-m2.

 

Kaavaluonnoksessa ei katuverkolle osoiteta muutoksia muilta osin, kuin että käytössä oleva bussiliikenteelle rakennettu kääntöympyrä esitetään kaavakartalle sisältymään katualueeseen. Lähivirkistyksen alue pienenee voimassa olevaan asemakaavaan nähden 1132 m2 verran.

 

Koko suunnittelualueelle toteutetaan kaavamuutoksen yhteydessä tonttijako ja tonttijaon muutokset asemakaavan yhteydessä. Tonttijakoon liittyvä kuuleminen hoidetaan kaavasuunnittelun ehdotusvaiheessa.

 

Yritysvaikutusten arviointi on laadittu kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä. Kaavamuutoksella on välitön positiivinen vaikutus alueella toimivien yritysten näkökulmasta. Kaavamuutoksessa tarkistetaan yritystoiminnalle tarpeellinen tilatarve ja vanhentuvat vuokrasopimukset saadaan uusittua ja siten yrityksille tulevaisuuden kannalta tärkeä asiakirja kuntoon. Alueelle muodostuu enemmän yritystoiminnalle tarkoitettuja tontteja, kun esim. AL -korttelialue -merkintä muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialue -merkinnäksi.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa 7.2.2022 päivätyn kaavaluonnosaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti kuulemista varten. Luonnosaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa