Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaava / Kaavaehdotus II

 

KH 17.02.2020 § 30 Energiequelle Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen Äänekosken kau­pun­gil­le tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Äänekosken Kon­gin­kan­kaan Liimattalan alueelle. Yhtiön tavoitteena on tutkia mah­dol­li­suut­ta rakentaa enintään 9 tuulivoimalaa. Suunnitteilla olevien tuu­li­voi­ma­loi­den tornien napakorkeus on noin 160-190 metriä ja roottorin hal­kai­si­ja noin 160-190 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on kui­ten­kin enintään 270 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 4-5 MW kuitenkin niin, että tuulipuiston kokonaisteho on alle 45 MW.

 

 Energiequelle Oy:n kaavoitusaloitteessa on esitetty alustava suun­nit­te­lu­alu­een rajaus. Kaavoitettava alue on metsäyhtiöiden, yritysten se­kä yksityisten maanomistajien omistuksessa. Yhtiö vastaa tar­vit­ta­vis­ta maanvuokrasopimuksista sekä niiden laadinnasta. Yhtiö on alus­ta­vas­ti solminut maanvuokrasopimuksen osan maanomistajien kans­sa ja tulee tarjoamaan sopimusta kaikille niille, joiden kiinteistöt si­jait­se­vat laadittavan osayleiskaavan alueen sisällä.

 

 Maanvuokrasopimusten merkitys on tärkeää erityisesti tuu­li­voi­ma­loi­den meluhaitta-alueella (40 dB). Kaavaprosessin edetessä tar­kis­te­taan, onko hankkeen osalta tarvetta laatia lisää maan­vuok­ra­so­pi­muk­sia tai voimaloiden haitta-aluetta koskevia sopimuksia. So­pi­mus­ti­lan­ne tarkistetaan myös ennen tuulivoimaosayleiskaavan hy­väk­sy­mis­tä.

 

 Tuulivoimaloiden yksityiskohtainen sijoittelu tarkastellaan kaa­voi­tus­työn avulla ja siten kaava-alueen rajaus on tässä vaiheessa yleis­piir­tei­nen ja tarkentuu kaavoitusprosessin aikana.

 

 Kaavoitettavaksi esitetty alue on pääosin metsätalouskäytössä. Tuu­li­voi­ma­hank­keen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yh­tey­des­sä. Keski-Suomen ELY-keskus on 2.12.2019 antamassaan pää­tök­ses­sä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn so­vel­ta­mi­ses­ta (KESELY/946/2019) päättänyt, ettei Äänekosken Liimattalan tuu­li­voi­ma­hank­kee­seen sovelleta lakia ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAL 252/2017).

 

 Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jol­loin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden ra­ken­nus­lu­van perusteena.

 

 Tuulipuiston rakentaminen ja huolto vaativat todennäköisesti tie­in­fran parannuksia ja uusien teiden rakentamista suunnittelualueella. Ener­giequel­le Oy vastaa kaikista rakentamisen kustannuksista (myös tieinfran parannus- ja rakennuskustannuksista) sekä vaa­dit­ta­vien lupien hakemisesta kaavoitussopimuksen mukaisesti. Suun­nit­te­lu­alu­ees­ta tehdyn ympäristöselvityksen mukaan tuulivoimalat on tar­koi­tus liittää maakaapelein alueen länsipuolella kulkevan Elenian 110 kV linjan varrelle rakennettavalle uudelle sähköasemalle.

 

 Kaavoitettavaksi esitetyllä suunnittelualueella on voimassa Ää­ne­kos­ken kaupunginvaltuuston 3.11.2008 hyväksymä strateginen oi­keus­vai­ku­tuk­se­ton Äänekosken rakenneyleiskaava 2016. Strategian päi­vi­tys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.3.2014.

 

 Osa suunnittelualueella sijaitsevista lammista ja järvistä kuuluvat oi­keus­vai­kut­tei­seen Äänekosken rantayleiskaavaan, joka on hy­väk­syt­ty Äänekosken kaupunginvaltuustossa 10.12.2012 §84 . Näitä ovat Nie­mis­lam­pi ja Ruuhilampi suunnittelualueen länsiosassa ja Huo­sias­jär­vi suunnittelualueen kaakkoisosassa. Huosiasjärvelle on osoi­tet­tu kaksi rakennuspaikka, joista toinen on toteutunut ja toinen ei.

 

 Kun alueelle laaditaan tuulivoimaosayleiskaava ja vesistörannat lii­te­tään osaksi tuulivoimaosayleiskaavaa, vesistörantojen osalta on ky­sees­sä rantayleiskaavan muutos. Mikäli rantayleiskaavan kaikkia ran­ta­ra­ken­nus­paik­ko­ja ei voida tuulivoimapuiston takia osoittaa to­teu­tet­ta­vi­na rantarakennusyksikköinä, Energiequelle Oy vastaa tar­vit­ta­vien maanomistajakohtaisten korvaussopimusten laadinnasta ja myös maanomistajille maksettavista korvauksista.

 

 Muilta osin suunnittelualue on osoitettu Äänekosken ran­ta­yleis­kaa­vaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnalla on mahdollisuus pe­riä tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laadintaan ryh­ty­väl­tä MRL 77 c §:n perusteella kaavan laatimiskustannukset ko­ko­naan tai osaksi. Kaavoituskustannuksista ja kaavaprosessin ta­voit­teis­ta on laadittu erillinen kaavoituksen käynnistämistä ja yhteistyötä kos­ke­va sopimus. Energiequelle Oy vastaa tuulivoimayleiskaavan laa­din­ta­kus­tan­nuk­sis­ta liitteenä olevan kaavoituksen käynnistämistä ja yhteystyötä koskevan sopimuksen mukaisesti.

 

 Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

 Kaavan vireille saattamisen jälkeen seuraavaksi allekirjoitetaan kaa­voi­tus­so­pi­mus ja kaavatyö käynnistyy. Alustavan aikataulun mukaan Ener­giequel­le Oy pyrkii saamaan kaavaluonnoksen nähtäville ennen ke­­lo­ma­kau­den 2020 alkua ja kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville vuo­den 2021 aikana.

 

 Kaupungin ja Energiequelle Oy:n väliseen sopimusjärjestelyyn kuu­luu myös valtiontukia koskeva tarkastelu siten kuin liitteenä olevassa kaa­voi­tus­so­pi­mus­eh­do­tuk­ses­sa esitetään. Suoritetun tarkastelun pe­rus­teel­la kaavoitussopimus ja siinä tarkoitettu kaupungin toiminta ei­vät perusta valtiontukea Energiequelle Oy:lle tai muulle so­pi­muk­sen osapuolelle.

 

 (Valmistelija kaavasuunnittelija Antti Kumpula, puh. 0400 115 241)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus:

 

 1)  päättää, että Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaava saa­te­taan vireille;

 

 2)  hyväksyy kaavoitussopimuksen tekemisen kaupungin ja Ener­giequel­le Oy:n kesken liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti; ja

 

 3) määrää kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan kaa­voi­tus­so­pi­muk­sen kaupungin puolelta sekä oikeuttaa hei­dät hy­väk­sy­mään sopimukseen ennen allekirjoitusta mah­dol­li­ses­ti teh­­vät teknisluontoiset tarkistukset.

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Lauri Lax esitti, että Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa ei saateta vireille eikä kaavoitussopimusta Energiequelle Oy:n kanssa hyväksytä.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei kuitenkaan ole kannatettu, joten se raukeaa.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

  - - - - -

 Lauri Lax jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

  - - - - -

 Rolf Nyholm totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Keski-Suomen liiton hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -

 

KH 15.6.2020 § 152 

Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnos on valmistunut.

 

Kaava-alueen rajaus on muuttunut kaavan vireilletulon jälkeen: suunnittelualue on muutettu niin, että se pitää sisällään tuulivoimaloista tehdyn melumallinnuksen 40 dB:n rajavyöhykkeen. Muutoksen myötä suunnittelualue on pienentynyt idästä ja laajentunut hieman pohjoisesta, etelästä ja lännistä. Kaava-alueen koko kaavaluonnoksessa on noin 12 km2.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 19.2.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu yhteensä neljä mielipidettä. Kaavoittajan vastineet palautteisiin löytyvät aineiston liitteenä.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty etäyhteydellä 28.5.2020.

ELY-keskuksen sekä kaavakonsultin kesken on järjestetty myös työneuvottelu 31.3.2020.

Nyt valmistuneessa kaavaluonnoksessa on osoitettu sijoittumispaikat kaikkiaan 9 tuulivoimalalle, joiden enimmäiskorkeus saa olla maanpinnasta enintään 270 metriä.  Kaavaluonnos pitää sisällään muun muassa alueiden pääkäyttötarkoitusmerkinnät, tuulivoimaloiden sijoittumisalueet sekä ohjeelliset tuulivoimaloiden paikat.

Lisäksi kaavassa on osoitettu tuulivoimaloita yhdistävät ohjeelliset tieyhteydet ja maakaapeloinnit sekä nykyiset merkittävästi parannettavat tieyhteydet ja maakaapeloinnit. Kaavakartta sisältää myös ohjeellisen merkinnän sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavan muuntoasema paikasta. Sen kautta tuulivoimapuisto on suunniteltu liitettäväksi suunnittelualueen länsipuolella kulkevaan Elenian 110kV:n sähkölinjaan.

Valtaosa suunnittelualueesta on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M-5), joka on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Tuulivoimaloiden rakennusalat on merkitty sitovilla merkinnöillä M-5 alueelle.

Lisäksi suunnittelualueella on osoitettu kaksi vesialuetta (W) ja yksi luonnonsuojelualue (SL), joka on osa maakuntakaavassa merkittyä kaava-alueen ulkopuolista luonnonsuojelualuetta.

Osayleiskaavaluonnoksen yleismääräyskien mukaan kaava laaditaan osayleiskaavana, joka toimii rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla. Yleismääräysten mukaan alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutasojen ohjearvoista (1107/2015) sekä asumisterveysasetuksen (545/2015) melutason toimenpiderajat sisätiloissa. Ennen rakennusluvan myöntämistä on varmistettava, etteivät ohjearvot ylity.

Yleismääräyksillä velvoitetaan huomioimaan myös Puolustusvoimien toiminnan häiriöttömyys. Lisäksi yleismääräyksissä tuulivoimatoimija velvoitetaan tuulivoimaloiden käytön päätyttyä purkamaan voimalat rakennusvalvonnan määräämässä kohtuullisessa ajassa ja ennallistamaan rakennuspaikka ympäristöineen suunnitelman mukaisesti.

Osayleiskaavan kaavaluonnosta varten on tehty luontoselvitys (liito-oravat, lepakot, linnusto, kasvillisuus- ja luontotyypit), muinaisjäännösinventointi, näkyvyysanalyysi, meluselvitys, välkeselvitys sekä muuttolintuselvitys.

Luontoselvitysten perusteella kaavaluonnokseen on merkitty kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta, joilla sijaitsee luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajin lisääntymis- ja levähdyspaikka ja, jonka hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 § perusteella kielletty.

Näkyvyysanalyysin perusteella tuulivoimaloiden vaikutus alle kolmen kilometrin etäisyydellä arvioidaan olevan enintään keskisuuri ja Liimattalan maisema-alueella kohtalainen. Kaavaluonnoksen selostukseen sisältyvän vaikutusten arvioinnin mukaan tuulivoimapuiston maisemavaikutukset voivat olla Liimattalan maisema-alueella merkittävyydeltään enintään kohtalaisen kielteisiä.

Valmistelija kaavasuunnittelija Antti Kumpula, 0400 115 241

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää hyväksyä kaavoittajan vastineen, joka koskee osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyjä palautteita;

 

2)     päättää, että Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään 1.6.2020 päivätyn kartan perusteella; ja

 

3)     pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes), Äänekosken Energia Oy:ltä, Finavialta, Fingrid Oyj:ltä, Digita Oy:ltä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, Luonnonvarakeskukselta, Metsähallitukselta, Metsäkeskus Keski-Suomelta, Saarijärven kaupungilta, Puolustusvoimilta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta, Suomen Erillisverkot Oy:ltä (Virve), Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE Oy), Viestintävirasto Ficoralta ja Väylävirastolta.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Lauri Lax esitti, että Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelua ei jatketa.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei kuitenkaan ole kannatettu, joten se raukeaa.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

  - - - - -

 Lauri Lax jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

  - - - - -

 Rolf Nyholm totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Keski-Suomen liiton hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -

 

KH 01.02.2021     

559/10.02.02/2020

Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 24.6.-14.8.2020 välisen ajan. Valmisteluaineistosta saatiin 16 lausuntoa ja 30 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä nousi suurimmaksi tarkasteltavaksi asiaksi tuulivoimaloiden vaikutukset maisemaan. Maisemavaikutusten lisäksi mielipiteissä tuotiin laajasti esille huoli tuulivoimaloiden tuottamasta melusta sekä mahdollisesta vaarasta pohjaveden pilaantumiselle. Luontoselvitysten riittävyyttä kyseenalaistettiin monessa palautteessa. Palautteesta on laadittu kaavoittajan vastine kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Runsaasta palautteesta johtuen järjestettiin Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeesta kaupunginvaltuutetuille iltakoulu 18.1.2021, jossa käsiteltiin palautteessa esiin nostettuja teemoja. 

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää hyväksyä kaavoittajan vastineen kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää, että kaavaehdotuksen valmistelussa tulee tarkastella tuulivoimalan rakennuspaikan sijaintia 2 kilometrin etäisyydelle asuinrakennuksista. Perusteluna nähdään, että tuulivoimalan sijainnin tarkastelulla voidaan paremmin huomioida vaikutukset maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

  - - - - -

 

KH 06.09.2021 § 259 

1.2.2021 pidetyssä kokouksessa kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle asian käsittelyn kaavoittajan laatimasta vastineesta. Kaavoittajan vastine on laadittu kaavan valmisteluaineistosta saadusta palautteesta.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää hyväksyä kaavoittajan vastineen kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää, että kaavaehdotuksen valmistelussa tulee tarkastella tuulivoimalan rakennuspaikan sijaintia 2 kilometrin etäisyydelle asuinrakennuksista. Perusteluna nähdään, että tuulivoimalan sijainnin tarkastelulla voidaan paremmin huomioida vaikutukset maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 01.11.2021 § 329 

Kaavaehdotusta on valmisteltu kaupunginhallituksen hyväksymän vastineen pohjalta. Päätöksen mukaisesti on tehty karttatarkasteluna kahden kilometrin etäisyyttä asuinrakennuksiin. Kaavaehdotusaineisto on valmistunut nähtäville asettamista varten.

 

Kaavaehdotuskartalle on selkeytetty mm. maanalaisten johtojen ja parannettavien tieyhteyksien merkintöjä. Häkkiläntietä lännen suuntaan on osoitettu uusi parannettava tieyhteys tuulivoimapuiston alueelle. Uuden tieyhteyden merkitseminen kaavakartalle nostettiin esille mm. ympäristölautakunnan lausunnossa. Tuulivoimalan kahden kilometrin etäisyyttä asuinrakennuksiin on tarkasteltu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Tarkastelu tehtiin karttatarkastelulla, johon esitettiin sekä loma-asumisen, että pysyvän asumisen rakennuspaikat. Karttatarkastelu on lisätty kaavaselostuksen liitteeksi 12. Luonnosvaiheen aineistosta nostettiin esiin maisemaan liittyviä näkökohtia ja lisätarvetta nähtiin kuvasovitteiden lisäämisestä eri katselukulmista ja etäisyyksistä. Ehdotusaineistoa valmisteltaessa on tehty täydentäviä maisematarkasteluita ja kuvasovitteita on lisätty liitteen 6 aineistoon kattavasti. Kaavan yleismääräyksiin on tehty tarkennuksia, joita on katsottu yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

 

Ehdotusaineiston osalta tullaan kiinnittämään erityistä huomiota osallistamiseen. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti ehdotusaineisto pidetään nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tämän ajan puitteissa järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus Konginkankaalla ja vastataan esille nouseviin kysymyksiin. Samaan yhteyteen järjestetään aikaa ennen varsinaista yleisötilaisuutta, jolloin on mahdollisuus henkilökohtaisiin tapaamisiin. Näin halukkaat voivat esittää kysymyksiään myös henkilökohtaisesti. Tilaisuudesta ilmoitetaan ehdotusaineiston nähtäville asettamisen yhteydessä sekä lisäksi erillisellä kuulutuksella noin viikkoa ennen tilaisuutta.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa 1.11.2021 päivätyn Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusaineiston julkisesti nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 28.03.2022 § 88  

559/10.02.02/2020  

 Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen on järjestetty 17.11.-20.12.2021 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana järjestettiin avoin yleisötilaisuus Konginkankaan koululla 30.11.2021. Ennen varsinaiselle yleisötilaisuudelle varattua osuutta oli mahdollisuus käydä henkilökohtaisesti asiantuntijoiden kanssa läpi kaava-aineistoa ja esittää kysymyksiä, ns. avoimet ovat -periaatteella. Tilaisuuksissa oli tavattavissa kaupungin viranhaltijoita, kaavaa laativan konsultin asiantuntijoita sekä tuulivoimatoimijan henkilöstöä. Ehdotusaineistosta saatiin 17 lausuntoa ja 13 muistutusta.

 

 Lausuntoihin ja muistutuksiin on kaavan laatija valmistellut vastineet ja tehnyt kaava-aineistoon vastineiden mukaiset toimenpiteet. Ennen kaavaehdotus II aineiston viimeistelyä järjestettiin viranomaisten työneuvottelu 8.3.2022, jossa käsiteltiin tullutta palautetta ja kaavakartalle tarpeellisia muutoksia. Palautteen perusteella suurin kaava-aineistoon tehty muutos on kahden tuulivoimalan poistaminen kaavakartalta, voimalat nro 3 ja 4 suunnittelualueen itäosasta. Kaavaehdotus II käsittää näin ollen seitsemän (7) tuulivoimalan kokonaisuuden. Poistoilla saatiin lisää etäisyyttä pohjavesialueeseen ja vedenottamoon, Liimattalan maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen sekä asutukseen suunnittelualueen koillis- ja itäpuolella. Selvitykset, joihin tuulivoimaloiden määrä ja sijainti vaikuttivat, päivitettiin vastaamaan uutta hankekokoa.

 

 ELY-keskuksen lausunnon johdosta Niemispuron liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikan tarkentamiseksi tehdään maastokäynti keväällä 2022. Tarkentava selvitys huomioidaan ennen kaava-aineiston valmistelua kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää hyväksyä kaavan laatijan vastineen kaavan ehdotuksesta saatuun palautteeseen; ja

 

2)

päättää asettaa 28.3.2022 päivätyn Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusaineiston II julkisesti nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 32 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Harri Piilonen ehdotti Joni Kotilaisen kannattamana, että kaavan valmistelu keskeytetään ja asia päätetään loppuun käsitellyksi.

 

 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Harri Piilosen esittämän ja Joni Kotilaisen kannattaman ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Kaupunginhallitus oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

  - - - - -

 Joni Kotilainen ja Harri Piilonen jättivät eriävän mielipiteen.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa