Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Häränvirranpuiston asemakaavan muutos / Kaavaluonnos

 

KH 28.03.2022 § 89  

281/10.02.03/2022  

 Kaavahanke on käynnistetty ja kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen 2019 yhteydessä. Vireilletulon yhteydessä on tullut nähtäville myös hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole saapunut kirjallista palautetta.

 

 Kaavaluonnos on valmisteltu kuulemista varten. Suunnittelualueen rajoitteet ja yleiskaava huomioiden on kaavaan pyritty löytämään hyvä ratkaisu olemassa olevien rakenteiden täydentämiseksi, tunnistamaan ja ratkaisemaan alueelle muodostuneet maankäytölliset ongelmakohdat ja tarjota mahdollisuus sataman kehittämiselle. Luonnos säilyttää alueelle jo rakennetut yritys- ja asuinalueet. Esitetyn kaavaratkaisun myötä alueelle aiemmin varatut ja toteutusmahdollisuuksiltaan hankalaksi todetut asuinkerrostalojen alueet sekä suuri osa yleisten rakennusten korttelialueista korvautuvat uusilla asuin- ja yritysrakentamiselle varatuilla korttelialueilla sekä virkistysalueilla.

 

 Rakentaminen on keskitetty suunnittelualueen laidoille jättäen alueen keskiosaan laajat lähivirkistykseen osoitetut viheralueet (VL, VL-1) sekä moneen eri suuntaan lähtevät viheryhteydet lähiympäristön muille viheralueille. Viheralueet kattavat alueella tehdyt liito-oravahavainnot sekä niille sopivat kolopuut, luontoselvityksessä esitetyt purot, piilopurojen arvioidut sijainnit ja muuta metsäympäristöä. Alueelle osoitetut uudet yritystontit keskittyvät alueen koillisosaan osoitetuille liike- sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueille (KL, K-8). Tontit sijoittuvat sataman välittömään läheisyyteen ja yhdellä tonteista sijaitsee alueelle rakennettu venehalli. Venehallin tontille sekä toiselle tontille venehallin itäpuolelle on mahdollistettu myös satamatoimintaa palvelevien rakennuksien kuten venehallien ja huoltorakennuksien sijoittuminen.

 

 Asuinkorttelit jakaantuvat tasaisesti suunnittelualueen eri laidoille rakennettujen asuinalueiden tuntumaan. Uudet asuintontit sijoittuvat osin rivi- ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueille (AR) ja osin suunnittelualueen koillis- ja luoteiskulmaan muodostetuille erillispientalojen korttelialueille (AO). Alueella olevat rakennetut asuinkerrostalot sijoittuvat suunnittelualueen eteläosan asuinkerrostalojen sekä yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueille (AK, AKL) aivan urheilukeskuksen ja lähimarketin vierelle. Itälaidassa olevaa kerrostalotonttia on kasvatettu koilliskulmasta kattamaan alueelle toteutetun leikkialueen. Eteläosaan suunnittelualuetta, kortteliin 519 on sijoitettu yksi yleisille rakennuksille tarkoitettu tontti (Y).

 

 Katujen osalta alueella olemassa oleva ajoyhteys Häränvirrantien ja nykyisen Mannisenkadun välillä sekä kevyen liikenteen reitti Haukikadulta pientalotonttien läpi alueen koillisosassa ovat ratkaisussa todennettuina. Alatien ja Vellamontien välinen katuyhteys on esitetty rakennettavaksi suorana voimassa olevan asemakaavan tavoin ja sen varrelle on varattu alue yleiseen pysäköintiin (LP). Itäosan uusille yritystonteille sekä veneiden ja trailereiden säilytykseen varatulle alueelle (LV) on muodostettu uusi katuyhteys.

 

 Kokonaisuudessaan suunnittelualue on noin 16,7 hehtaaria. Rakentamiseen varattuja korttelialueita ratkaisussa on osoitettu yhteensä noin 4,7 ha, josta asumisen osuus on noin 3,4 ha. Asumisen tontteja kaavaratkaisussa on osoitettu 9, joista rakentamattomia on kuusi: 4 erillispientalojen tonttia ja 2 rivitalojen tai muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttia. Yritystontteja kaavaratkaisussa osoitetaan 4, joista kolme on kokonaan rakentamattomia. Yleisten rakennusten tontteja kaavassa on osoitettu 1 kpl. Rakennusoikeudet suunnittelualueella on osoitettu vaihdellen kerrosneliömetreillä ja tonttitehokkuudella e=0.20 . e=0.60.  Rakentamista kaavassa on yhteensä osoitettu noin 16 500 k-m2, mikä on noin 17 100 k-m2 vähemmän kuin voimassa olevassa kaavassa.

 

 Kaavaratkaisun yhteydessä muutetaan 5. kaupunginosan ja 6. kaupunginosan välistä rajausta niin, että kortteli 519 kokonaisuudessaan tulee sijoittumaan 5. kaupunginosaan. Nykyisin kortteli sijoittuu kahden eri kaupunginosan alueelle. Kaavan yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako 5. kaupunginosan korttelin 519 tonteille 7 ja 8, 6. kaupunginosan kortteleihin 652 ja 653 sekä korttelin 218 tontille 21 ja 17. kaupunginosan korttelin 1702 tontille 3, korttelin 601 tontille 10 sekä korttelin 645 tonteille 4 ja 5. Muilta osin alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako.

 

 Rakentamista ohjataan yleismääräyksillä, joilla on pyritty erityisesti turvaamaan rakentamisen sopeutuminen suunnittelualueen laidalle sijoittuviin arvokkaisiin rakennettuihin ympäristöihin (Markkamäen alue, Markkamäen viereinen alue). Satamaympäristön liikerakentamiseen kohdistuvissa yleismääräyksissä on otettu vaikutteita satamarakennuksen (viilamopajarakennus) julkisivun värimaailmasta. Tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys.

 

 Yritysvaikutusten arviointi on laadittu kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä. Kaavamuutoksella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia yritystoiminnalle, kun alueelle muodostuu uutta yritystoimintaa mahdollistavia tontteja. Alueen kehittäminen palvelee niin matkailualaa kuin muutoin veneilyyn liittyvää yritystoimintaa. Lisäksi yritystonttien sijoittuminen Äänekosken sataman viereen kehittää kokonaisuutena Äänekosken sataman ympäristöä houkuttelevana ja potentiaalisena paikkana yrittämiselle.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa 28.3.2022 päivätyn kaavaluonnosaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Luonnosaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa