Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kotakennään asemakaava II, muutos ja osittainen kumoaminen / Hyväksyminen

 

KH 22.11.2021 § 357 

Kotakennään kaupunginosassa (22) uuden valtatien 4 linjauksen länsipuolella sijaitsee pääosin teollisuuden tarpeisiin tarkoitettuja yritystontteja sekä niihin liittyvää suojaviheraluetta. Tontit ovat rakentamattomia ja etäisyys tonteilta Äänekosken keskustaan on noin kaksi kilometriä.

 

Alueella on voimassa tuore asemakaava vuodelta 2019. Kaavassa esitetty tonttirakenne korttelissa 2206 ei ole vastannut alueeseen kohdistunutta kysyntää. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa kortteliin sopivia tontteja, nykyisten suurien tilaa vaativien toimintojen tonttien lisäksi myös keskikokoisia tontteja, paremman kysynnän vastaavuuden saavuttamiseksi. Samalla on tarpeen uudelleen tarkastella alueen liikenteelliset ratkaisut tonttien ajoyhteyksien osalta.

 

Kotakennään asemakaava II k 2206 nousee valmisteltavaksi uutena kaavahankkeena vuosille 2021-2023 hyväksytyn kaavoitusohjelman ulkopuolelta. Kaavahankkeen vireilletulon yhteydessä asetetaan nähtäville hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaluonnos ja -ehdotus on tavoitteena asettaa nähtäville talven 2021-2022 aikana. Kaavan hyväksyminen ajoittuisi keväälle 2022.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Kotakennään asemakaavan II k 2206 muutoksen ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 17.01.2022 § 4 

Kaavahanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti nähtäville 24.11.2021 alkaen ja siitä pyydettiin kirjallista palautetta ajalla 24.11.2021-5.1.2022. OAS:sta ei saatu palautetta eikä lausuntoja.

 

Kaavaluonnosaineistoa on valmisteltu nähtäville asettamista varten. Valmisteluvaiheessa päätettiin kaava-aluetta laajentaa sisällyttäen suunnittelualueeseen mukaan myös korttelit 2207 ja 2208. Kaavan nimeksi muutettiin "Kotakennään asemakaava II, muutos ja osittainen kumoaminen". Kumoaminen koskee alkuperäisen kaavan yhteydessä mukana ollutta kiinteistöä, joka vuoden 2020 lopulla tehdyn rajankäynnin yhteydessä on todettu kuuluvan yksityiselle maanomistajalle. Tuolla kiinteistöllä oleva lähivirkistysalue kumotaan, koska alkuperäisen kaavahankkeen on ollut tarkoitus sijoittua ainoastaan kaupungin omistamalle maa-alueelle. Kaavamuutoksen alue on kooltaan noin 23 ha.

 

Korttelin 2206 osalta kaavamuutoksessa tarkastellaan uudelleen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen tonttijakoa ja toisaalta raskaan liikenteen kulkuyhteyksiä suunnittelualueen takaosiin sijoittuville tonteille. Muutoksella tavoitellaan parempaa vastaavuutta tonttitarjonnan ja -kysynnän välille. Kaavaluonnos mahdollistaa useamman toimijan sijoittumisen alueelle, mutta suuremmalle toimijalle on jätetty laaja tontti suunnittelualueen takaosaan rautatien varrelle. Tonttien koot vaihtelevat välillä 11894 m2 - 41564 m2. Mikäli kaksi pohjoisinta tonttia yhdistetään, muodostuu yhteensä noin 59 870 m2 suuruinen tontti isolle toimijalle. Tämä tontti sijoittuisi lisäksi rautatien varrelle, mikä mahdollistaa radan hyödyntämisen tavarakuljetuksille.

 

Korttelin 2207 merkintä muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue -merkinnästä (T-5) KP-2 -merkinnäksi, joka sallii teollisuus- ja varastorakennusten lisäksi liike- ja toimistorakennusten sekä palveluiden sijoittumisen korttelialueelle. Korttelin 2207 läheisyyteen sijoittuu asumisen korttelialuetta, joten muutoksen katsottiin toteutuessaan aiheuttavan vähemmän mahdollista haittaa tulevalle asuinrakentamisen alueelle.

 

Kokonaisuudessaan kaavalla muodostuu T-5 korttelialue -merkinnällä yhdeksän tonttia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 16,56 ha ja rakennusoikeuden määrä 66256 k-m2. KP-2 korttelialue -merkinnällä muodostuu kuusi tonttia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 3,18 ha ja rakennusoikeuden määrä 11125 k-m2. Suhteessa voimassa olevaan kaavaan, tontteja muodostuu kolme enemmän, mutta rakentamiselle tarkoitettu korttelialueen pinta-ala pienenee jonkin verran ja rakennusoikeuden määrä pienenee 3100 k-m2 verran.  

 

Koko suunnittelualueelle toteutetaan kaavamuutoksen yhteydessä tonttijako asemakaavan yhteydessä. Tonttijakoon liittyvä kuuleminen hoidetaan kaavasuunnittelun ehdotusvaiheessa.

 

Yritysvaikutusten arviointi on laadittu kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä. Yritysvaikutusten arviointi on laadittu yhdessä elinvoimayksikön kanssa. Kaavamuutoksella nähdään olevan positiivinen vaikutus yritystason vaikutusten osalta. Ratkaisu vaikuttaa yritysten kustannuksiin ja investointeihin ja sitä kautta sijoittumispäätökseen Äänekosken alueelle. Ratkaisu monipuolistaa yrityspohjan muodostumista Kotakennäs II alueelle. Asemakaava voimaan tultuaan vaikuttaa yrityksiin niin välittömästi, kuin myös pidemmällä aikavälillä, sillä tonttivarantoa tulee lukumäärällisesti enemmän, mutta toteutuminen tapahtuu luonnollisesti pitkällä aikavälillä.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa 17.1.2022 päivätyn kaavaluonnosaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti kuulemista varten. Aineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

ätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 21.02.2022 § 45 

Kotakennään asemakaavan II luonnosvaiheen kuuleminen on järjestetty 26.1.-9.2.2022 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä kaupungille toimitettiin kaksi lausuntoa. Kirjallisia mielipiteitä ei määräaikana tullut. Tulleisiin lausuntoihin on laadittu kaavoittajan vastine, joka on sisällytetty vuorovaikutusraporttiin kaavaselostuksen liitteeksi 2.

 

Kaavan ehdotusaineisto on valmistunut nähtäville asettamista varten. Palautteen perusteella kaavakartan määräyksiin on tehty lisäyksiä ja tarkennuksia sekä kaavaselostusta täydennetty vastineen mukaisesti.

 

Asemakaavaehdotus mahdollistaa alueelle teollisuus- ja liikerakentamista kokonaisuudessaan 77270 k-m2. Liike- ja toimistorakennusten sekä palveluiden korttelialuetta muodostuu n. 3,2 ha ja sille rakennusoikeutta 0.35 tonttitehokkuudella 11125 k-m2. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta muodostuu n. 16,5 ha ja sille rakennusoikeutta 0.40 tonttitehokkuudella 65845 k-m2. Suojaviheraluetta muodostuu n. 2,9 ha. Asemakaavalla kumotaan lähivirkistysaluetta n. 800 m2. Kokonaisuudessaan suunnittelualueen pinta-ala on 23,4 ha ja kokonaistehokkuudeksi muodostuu 0.33.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan luonnosvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 21.2.2022 päivätyn kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 11.04.2022 § 101 

 Kotakennään asemakaavan II muutosta ja osittaista kumoamista koskeva kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.3.-1.4.2022 välisen ajan. Ehdotusaineistosta kaupungille toimitettiin kuusi lausuntoa. Muistutuksia ei määräaikaan mennessä saapunut. Lausunnon antoi Äänekosken kaupunkirakennelautakunta, Elenia Oy, Äänekosken ympäristölautakunta, Keski-Suomen liitto, Äänekosken Energia Oy ja Keski-Suomen ELY-keskus. Lausunnot ja niihin laaditut kaavoittajan vastineet on koottu vuorovaikutusraporttiin, joka on kaavaselostuksen liitteenä (Liite 2, sivut 9-17).

 

 Palautteen perusteella kaavakartalle ei ollut tarpeen tehdä suuria muutoksia. Teknisluonteisena lisäyksenä huomioitiin ympäristölautakunnan esille nostama asia korttelin 2208 aitaamisvelvoitetta koskien lisäämällä lause yleismääräyksiin. Kaava-aineisto valmisteltiin hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta; ja

 

2)

esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 11.4.2022 päivätyn Kotakennään asemakaavan II muutosta ja osittaista kumoamista koskevan asemakaavan MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 25.04.2022 § 24  

1323/10.02.03/2021  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto hyväksyy 11.4.2022 päivätyn Kotakennään asemakaavan II muutosta ja osittaista kumoamista koskevan asemakaavan MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa