Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos / Hyväksyminen

 

KH 22.11.2021 § 358 

Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutoksen laatimisesta ovat ranta-alueen maanomistajat yhdeksältä kiinteistöltä valmistelleet osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 74 §) kaavan käynnistämiseksi sekä valmisteluaineiston nähtäville asetettavaksi (MRA 30 §). Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Nyt valmistelussa olevassa kaavahankkeessa tarkastellaan voimassa olevan Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan osalta rakentamiseen tarkoitettuja korttelialueita sekä niiden väliin jääviä metsäisiä alueita. Muutoin laajat maa- ja metsätalousalueet on jätetty muuttumattomina suunnittelualueen ulkopuolelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8,14 ha.

 

Suunnittelualueella on voimassa ranta-asemakaava vuodelta 1985. Kaava on ollut voimassa reilut 36 vuotta palvellen tänä aikana alueelle rakentamista. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa enintään 100 k-m2 rakennusoikeuden toteuttamisen tonteille ja kaksi rakennusta. Osalla tonteista tämä ei vastaa nykypäivän tarpeita, sillä loma-asuntojen käyttöaste on lisääntynyt verrattuna 1980-luvulla totuttuun. Yhden kiinteistön osalta rakennuskanta on toteutettu rakentamisen sallivan alueen ulkopuolelle, maa- ja metsätalousalueelle, joten ranta-asemakaavan muutoksessa rakennuspaikkaa laajennetaan sisällyttäen rakennukset korttelialueelle. Tonttien lukumäärä säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena. Ranta-asemakaavan muutoksella tarkastellaan rakennusoikeuden määrän kasvattamista sallien 175 k-m2 tonttikohtaisen rakentamisen. Kahden kiinteistön osalta ei niiden omistajilla ole tarvetta muuttaa kaavamerkintää, joten kiinteistöjen rakennusoikeudeksi osoitetaan voimassa olevan kaavan mukaisesti 100 k-m2.

 

Kaavamuutoksessa muodostuu olemassa olevat loma-asuntojen korttelialueet 1, 2 ja 3 sekä niiden alueelle yksitoista tonttia. Yleismääräykset on päivitetty nykypäivän tasolle. Pohjakartta on laadittu syyskuussa 2021 ja toimitettu Äänekosken kaupungille.

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Carita Kosonen, puh. 020 632 2036

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     hyväksyy, että Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos käynnistetään ja saatetaan vireille asettamalla hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville MRL 63 § mukaisesti ja että 22.11.2021 päivätty valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot; ja

 

2)     päättää periä ranta-asemakaavan muutoksesta hinnaston mukaisen käsittelykorvauksen 500 € sekä kuulutuskustannuksista 500 €.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 21.02.2022 § 46 

Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutosta koskeva kaavaluonnosaineisto on pidetty julkisesti nähtävillä 24.11.2021-5.1.2022 välisen ajan. Määräaikaan mennessä kaavasta saatiin neljä lausuntoa ja kolme mielipidettä. Lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu kaavan laatijan vastine.

 

Luonnosaineiston nähtäville asettamisen jälkeen on kaava-aluetta pienennetty sisällyttäen ehdotusvaiheen kaavakartalle yhdeksän loma-asuntotonttia yhdentoista sijaan. Koska ranta-asemakaavan voi yksityinen maanomistaja laatia omistamalleen maa-alueelle, on kaavaehdotuksessa osoitettu vain niiden maanomistajien loma-asuntotontit, jotka kaavan laatimisen maa-alueelleen ovat sallineet. Muille loma-asuntotonteille, joita on kaksi, jää lainvoimainen ranta-asemakaava voimaan, eikä muutoksia voida esittää. Koska maanomistajia tulee kohdella yhdenmukaisesti, on luonnosvaiheessa osoitettu kaikki yksitoista (11) loma-asuntotonttia, jolloin kaikilla on vielä ollut mahdollisuus vaikuttaa omalta osaltaan tonttinsa sisällyttämiseksi kaava-alueeseen ja harkita sitoutumistaan kaavan laadintaan. Ehdotusvaihetta valmisteltaessa on kuitenkin varmistunut, että kaavamuutokseen haluaa sitoutua vain yhdeksän maanomistajaa. Kaavaehdotuksella esitetään muutosta kortteleiden 1 (osa), 2 ja 3 alueella oleville yhdeksälle loma-asuntotontille.

 

Kaavaehdotusaineistoon on tehty vastineen mukaiset tarkennukset. Kaavaehdotuksessa esitetään kohtuullinen rakennusoikeuden määrän nosto loma-asuntotonteille, nosto 75 k-m2/tontti. Kokonaisuudessaan kaavalla rakennusoikeuden määrä lisääntyy kaavamuutosalueella 675 k-m2. Suunnittelualueella loma-asuntojen korttelialueen pinta-alaksi muodostuu noin 4,0 ha, jolloin rakentamisen tehokkuudeksi muodostuu 0,04. Ehdotusvaiheessa koko kaava-alueen pinta-ala on noin 7,4 ha. Maa- ja metsätalousaluetta on osoitettu vain siltä osin, kuin rakentunut yksityistie (kulkuoikeus) loma-asuntotonteille on tarpeellista esittää. Muutosta maa- ja metsätalousalueen merkintään ei kaavamuutoksella esitetä, vaan merkintä on voimassa olevan ranta-asemakaavan kanssa yhteneväinen.

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Carita Kosonen, puh. 020 632 2036

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavan laatijan vastineen kaavan luonnosvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 21.2.2022 päivätyn kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 11.04.2022 § 102 

 Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutosta koskeva ehdotusaineisto on pidetty nähtävillä 2.3.-1.4.2022 välisen ajan. Ehdotusaineistosta kaupungille toimitettiin neljä lausuntoa ja kolme muistutusta. Lausunnonantajilla ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Muistutusten antajat ilmoittivat halukkuutensa lähteä mukaan ranta-asemakaavan muutokseen. Lisäksi yhdessä muistutuksessa esitettiin lisätarkastelujen tekemistä kolmen tontin osalle. Tulleeseen palautteeseen on laadittu kaavoittajan vastine ja se on lisätty kaava-aineistoon.

 

 Saadun palautteen perusteella kaava-alueeseen liitettiin takaisin kaksi kiinteistöä, jotka oli aiemmin pudotettu luonnosvaiheen jälkeen pois kaava-alueesta. Muutetussa ehdotuksessa kaikille kiinteistöille osoitetaan käyttötarkoitusmerkintä (RA-1). Kaavaehdotusaineistoon tehdyt muutokset on toimitettu kaikille loma-asuntotonttien maanomistajille tiedoksi ennen kaavan viimeistelyä hyväksymiskäsittelyä varten. Muutoksista ei ole toimitettu kaavanlaatijalle kommentteja.

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Carita Kosonen, puh. 020 632 2036

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavanlaatijan vastineen kaavan ehdotusvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 11.4.2022 päivätyn Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutoksen MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 25.04.2022 § 25  

1333/10.02.03/2021  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto hyväksyy 11.4.2022 päivätyn Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutoksen MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi totesi olevansa esteellinen (asianosaisjäävi; erään kaava-alueella sijaitsevan kiinteistön omistaja) ja poistui kokoustilasta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa