Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Henttalanmäen asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

 

KH 06.06.2022 § 164  

564/10.02.03/2020  

 Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2021 päätöksellään § 138 Hentalanmäen asemakaavan.

 

 Päätöksestä on tehty määräajassa valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry teki Henttalanmäen asemakaavasta maankäyttö- ja rakennuslain 188 § mukaisen valituksen 17.1.2022. Valituksen tekijä vaatii hyväksymispäätöstä kumottavaksi ja asian palauttamista kaupunginvaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi sekä koko alueen ja sen ympäristön liito-oravatilanteen kartoittamista jatkettavaksi vuonna 2022 ja sitä seuraavina vuosina, yhteensä vähintään viiden peräkkäisen vuoden ajan.

 

 Henttalanmäen asemakaavasta ei tehty muita valituksia.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Kaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun valitukset eivät koske kyseistä hanketta tai aluetta.

 

 Valittajan mukaan asemakaava on luonnonsuojelulain 49.1 § vastainen tuhoten liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Valituksessa esitetään liito-oravalle sopivien elinympäristöjen selvittämistä koko hankealueella ja sen ympäristössä.

 

 Kaupungin käsityksen mukaan, vaikka valituksessa on esitetty liito-oravan kartoittaminen tehtäväksi koko alueelle, ei valituksen voida tosiasiallisesti katsoa kohdistuvan sellaiselle rakennetulle, maamuokatulle avoimelle alueelle, joka ei ole puustoista, koska se ei ole liito-oravalle mahdollista liikkumisen aluetta. Valituksen ei lisäksi voida tosiasiallisesti katsoa kohdistuvan sellaiselle alueelle, joka ei ole liito-oravalle puustollisesti kulkukelpoista aluetta eikä luontoselvityksessä ole todettu liito-oravalle kelpoiseksi alueeksi.  Valituksen ei lisäksi voida tosiasiallisesti katsoa kohdistuvan asemakaavassa osoitetuille, puustoisena säilytettäväksi suojaviheralueeksi merkityille alueille EV-6 ja EV-8, mikä turvaa liito-oravan mahdollisen kulkuyhteyden. Tämän lisäksi kaava-alueen kaakkoisosassa EV-6 alueen ulkopuolella ei ole havaittu liito-oravan elinympäristöä, eikä kyseinen alue myöskään sovellu liito-oravan elinympäristöksi. Kaava on perusteltua määrätä voimaan lukuun ottamatta aluetta, jota valitus voi koskea. Liitteenä 1 olevalla kartalla on yksilöity valituksen kohteena oleva kaava-alueen osa, jota MRL 201 §:n mukainen voimaantulopäätös ei koske. Liitteenä 2 olevalla kartalla on vastaava rajaus esitettynä ilmakuvassa.

 

 Asemakaavan määrääminen osittain voimaan on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen. Kaavan osittainen voimaan saattaminen muilta osin kuin kulkukelpoisilta metsäisiltä alueilta on tärkeää, koska kaavalla on suurten tehdasinvestointien kautta mittavat yhteiskunnalliset vaikutukset.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus määrää asemakaavan tulemaan voimaan lukuun ottamatta liitekartasta ilmenevän rajatun alueen osaa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa