Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hiskinmäen asemakaava / Kaavaehdotus

 

KH 19.08.2019 § 183

 Metsä Board Oyj on hakee asemakaavan muutosta ja laajennusta alu­eel­le, joka rajautuu entisen lukion korttelista noin kaksi kilometriä Suo­lah­den suuntaan Äänekoskentien ja rautatien välissä. Kaa­va-alu­ee­seen sisältyy rautatien ja yleisen tien (Äänekoskentie) aluei­den lisäksi pienehköjä vesi- ja puistoalueita, mutta yhtiö omistaa kai­ken varsinaiseen rakentamiskäyttöön kaavoitettavissa olevan maa-alu­een. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 65 hehtaaria.

 

 Yhtiö hakee kaavaratkaisua, joka mahdollistaa teollisuustoimintojen si­joit­ta­mi­sen alueelle sekä sujuvat ja turvalliset liikenneyhteydet Ää­ne­kos­ken­tiel­le. Yhtiö on valmis osallistumaan kaavoituksen kus­tan­nuk­siin.

 

 Kaupungin kaavoitustoimi on sopinut hakijan kanssa, että kaavatyö laa­di­taan tilaajan laskuun konsultin toimesta. Konsulttina hank­kees­sa toimii Ramboll Finland Oy / Tampereen toimisto. Sovittu on myös maan­käyt­­so­pi­muk­sen tekemisestä kaavoituksen myö­häi­sem­mäs­sä vaiheessa.

 

 Suunnittelualueella on voimassa eri aikoina laadittuja ase­ma­kaa­vo­ja, joista laaja-alaisin on Äänekoskentien ja radan väliin sijoittuva teol­li­suus­alue entisen rautatieaseman itäpuolella. Entisen lukion alu­eel­la on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta ja His­kin mökin ympäristö on kaavoitettu puistoksi.

 

 Äänekosken kaupunginvaltuuston 29.5.2017 hyväksymässä Ää­ne­kos­ki 2030 osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu elin­kei­no­elä­män aluetta (T), joka varataan yrityksille ja työpaikoille. Ää­ne­kos­ken­tien varressa on suojaviheraluetta (EV). Kovalan liittymän paik­keil­le T-alueelle on osayleiskaavassa osoitettu luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1). Kaa­va­mää­räyk­sen mukaan alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa niin, että lii­to-ora­van pesimäpuut ja niitä suojaavat puut sekä ra­vin­non­han­kin­nan kannalta riittävä puusto säilytetään.

 

 Osayleiskaavassa on osoitettu Äänekoskentieltä biotuotetehtaalle joh­ta­va Sarvelantie linjattavaksi alkupäästään uuteen paikkaan: Ää­ne­kos­ken­tiel­lä liittymä siirtyisi Ääneniementien liittymän kohdalle.

 

 Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja alu­eel­ta on tehty liito-oravaselvitys.

 

 Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos asetetaan nähtäville lop­pu­vuon­na 2019 ja kaavaehdotus vuoden 2020 alkupuoliskolla. Kaavan hy­väk­sy­mi­nen ajoittuu tavoiteaikataulun mukaan kesään / syksyyn 2020.

 

 (Valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hiskinmäen asemakaavan laatiminen saatetaan vireille.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 20.01.2020 § 4 Kaava-alueen rajaus on muuttunut kaavan vireilletulon jälkeen: kaa­va on laajennettu koskemaan myös osaa Äänekoskentien itä­puo­lei­ses­ta Metsä Board Oyj:n omistamasta metsäalueesta, jotta alueella esiin­ty­vät liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat saadaan osoi­tet­tua kaavassa. Kaava-alueen koko on kaavaluonnoksessa noin 102 ha.

 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty Keski-Suomen ELY-kes­kuk­ses­sa 5.9.2019 ja ELY-keskuksen kanssa on pidetty myös työneuvottelu 17.12.2019.

 

 Liito-oravaselvityksen lisäksi kaavahankkeesta on tehty luon­to­sel­vi­tys, rautatieasemaselvitys sekä liittymätarkastelu Äänekoskentien osal­ta. Luontoselvityksen yhteydessä alueen pohjoisosasta ha­vait­tiin le­pak­ko­ja vanhojen rakennusten läheisyydestä.

 

 Liito-oravaselvityksessä radan ja Äänekoskentien väliselle alueelle on rajattu neljä liito-oravan elinympäristöä ja kaksi liito-oravalle so­vel­tu­vaa elinympäristöä. Lisäksi Äänekoskentien itäpuolelle sijoittuu yk­si liito-oravan elinympäristö. Äänekoskentien itäpuoleinen ja kaksi ra­dan ja maantien välissä sijaitsevaa kohdetta voidaan selvityksen mu­kaan tulkita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi, jonka hä­vit­­mi­nen on luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan kielletty.

 

 Asemakaavaluonnoksessa radan ja Äänekoskentien välinen alue on kaa­voi­tet­tu merkinnällä TT teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Kort­te­li­alu­een pinta-ala on noin 45 ha: alu­een leveys on noin 150-200 m ja suunnitellun korttelin pituus Kei­te­leen rannasta Rot­ko­lan suuntaan on runsaat kaksi kilometriä.

 

 Kaa­vas­sa osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä noin 298000 k-m2, jos­ta pieni koostuu radan länsipuoleiseen olemassa olevaan tonttiin lii­tet­­väs­tä rata-alueen osasta (tehokkuusluku voimassa ole­van ase­ma­kaa­van mukaisesti 0,5). Radan ja Äänekoskentien vä­li­sel­le kort­te­lil­le esitetään tehokkuuslukua 0,7.

 

 Korttelin keskiosaan on kaavaluonnoksessa osoitettu luon­non­suo­je­lu­lain 49 §:n mukaisen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Alu­eel­le haetaan poikkeamista liito-oravan suojelusäännöksistä. Kaa­va­mer­kin­tä tarkentuu ehdotusvaiheessa poikkeamisluvan kä­sit­te­lyn jälkeen.

 

 Ajoneuvoliittymät suunnitellulle teollisuusalueelle esitetään jär­jes­tet­­väk­si entisen lukion liittymästä (kiertoliittymä mahdollinen) ja ole­mas­sa olevasta liittymästä Rotkolan suunnalla. Lisäksi kaavassa va­rau­du­taan toteuttamaan eritasoliittymä Kovalantien liittymään: teol­li­suus­alu­een sisäinen tieyhteys linjattaisiin biotuotetehtaan rau­ta­tie­ali­ku­lus­ta Äänekoskentielle rakennettavan alikulun kautta nykyisen Ko­va­lan­tien liittymän paikkeille.

 

 Äänekoskentien koillispuolelle Kovalantien liittymän tuntumaan on luon­nok­ses­sa kaavoitettu noin 34 hehtaarin laajuinen lä­hi­vir­kis­tys­alue. Kaavamääräyksen mu­kaan alueelle tulee laatia metsän hoito- ja käyttösuunnitelma luon­to­ar­vo­jen ja virkistyskäytön turvaamiseksi: alu­eel­la on todettu lii­to-ora­van lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

 

 Kaava-alue kuuluu suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvaan kon­sul­toin­ti­vyö­hyk­kee­seen. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen si­joit­ta­mis­ta konsultointivyöhykkeelle on pyydettävä palo- ja pe­las­tus­vi­ran­omai­sen sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) lau­sun­to.

 

 (Valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Kaupunginhallitus:

 

 1)  päättää, että Hiskinmäen asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään 10.1.2020 päivätyn kartan perusteella; ja

 

 2) pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot tekniseltä lau­ta­kun­nal­ta, ym­­ris­­lau­ta­kun­nal­ta, Äänekosken Energia Oy:ltä,

  Kes­ki-Suo­men ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Väylävirastolta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES).

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 Matti Tiusanen totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pentti Piilonen osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

  - - - - -

 

KH 06.06.2022 § 165  

558/10.03.00.01/2020  

 Hiskinmäen asemakaavan luonnosaineisto on pidetty nähtävillä 12.2.-11.3.2020 välisen ajan. Luonnosaineistosta kaupungille toimitettiin yhdeksän (9) lausuntoa ja kaksi (2) mielipidettä. Lausunnon antoi Keski-Suomen ELY-keskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Keski-Suomen liitto, Äänekosken Energia Oy, Keski-Suomen museo, Väylävirasto, Keski-Suomen pelastuslaitos sekä Äänekosken ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta. Tulleeseen palautteeseen on laadittu kaavanlaatijan vastine ja se on sisällytetty kaavaselostuksen liitteeksi. Kaavaehdotuksen valmistelun ajankohdalla pääosa suunnittelualueen kiinteistöistä on yhtiön omistuksessa.

 

 Kaavan ehdotusaineisto on valmistunut nähtäville asettamista varten. Luontoarvojen osalta on tehty tarkentavia selvityksiä. Yhtiö on kesällä 2020 hakenut Keski-Suomen ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 49 §:n 3. momentin mukaista poikkeamislupaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisestä ja heikentämisestä. Hakemusta on täydennetty vuonna 2021 tarkentamalla esitettyjä lieventämistoimenpiteitä. Kaavan ehdotusvaiheeseen on käsittelyprosessin aikana saatu riittävä ja perusteltu ratkaisu liito-oravan elinympäristön turvaamiseksi suunnittelualueella. Hakemuskäsittelyn yhteydessä on linjattu, että ehdotusvaiheessa kaavakartalle osoitetaan laaja suojelualue -merkintä (SV), jolle yhtiö hakee ELY-keskukselta erillistä luonnonsuojelualueen perustamista. Suojelualue on kooltaan noin 33,5 ha.

 

 Kaavaratkaisussa suunnittelualuetta on pienennetty länsiosastaan. Jollaoin ajanjaksolla Äänekosken siltaa koskevat ratkaisut aluevarausten ja lähiympäristön muutostarpeiden osalta tulee tarkasteltavaksi erillisellä asemakaavan muutoksella. Sillan toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä, eikä asia ole ratkaistavissa Hiskinmäen asemakaavan yhteydessä. Näin ollen vesistön alue on poistettu kaavaehdotuksesta. Hiskinmäen kaavaehdotuksessa kuitenkin varaudutaan mahdollisiin Äänekoskentien linjausmuutoksiin sillan toteuttamisen mahdollistamiseksi ja esitetään suojaviheraluetta (EV) Äänekoskentien ja teollisuusalueen väliin. Toinen liikenteellisille ratkaisuille varattava suojaviheralue on osoitettu Äänekoskentien pohjoispuolelle nykyisen Kovalantien liittymän ympäristöön. Nykyistä Kovalantien liittymää kehitetään ja sen kautta ohjautuu teollisuusalueelle tapahtuva liikenne Äänekoskentien ali toteutettavan eritasoristeyksen kautta. Kokonaisuudessaan kaava mahdollistaa teollisuusalueelle kulkuyhteyden kolmen eri liittymän kautta. Edellä kuvatun lisäksi olemassa olevaa liittymää Äänekoskentien ja Palomäenkadun risteyksessä on mahdollisuus kehittää, kaavaratkaisu mahdollistaa kiertoliittymän toteuttamisen. Kolmas liittymä sijoittuu suunnittelualueen eteläosaan, jossa myös olemassa olevaa liittymää on tavoitteena parantaa erillisin kanavoinnein. Kaikki liittymäjärjestelyt vaativat tiesuunnitelman laatimisen yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Muutosten toteuduttua Sarvelantien ja Mannilantien nykyiset liittymät Äänekoskentieltä poistuvat.

 

 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 100,4 ha. Kaava myötä Äänekosken kaupungin asemakaavoitettu pinta-ala laajenee noin 59 ha verran. Uutta teollisuusrakennusten korttelialuetta muodostuu Äänekoskentien ja junaradan väliselle alueelle. Kokonaisuudessaan kaavalla muodostuu teollisuusrakennusten korttelialuetta 42,2 ha, josta uutta noin 24 ha. Voimassa olevissa asemakaavoissa kaava-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 77 700 k-m2, joten kaava-alueen rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksessa ja -laajennuksessa noin 216 500 k-m2. Kokonaisuudessaan kaavalla muodostuu rakennusoikeutta teollisuusrakentamiseen 294 256 k-m2. Kaavalla mahdollistetaan nykyisen teollisuusalueen laajeneminen ja kehittäminen, mikä parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa työpaikkojen määrän kasvun alueella.

 

 Asemakaavalla muodostuu maanomistajalle merkittävää hyötyä. Kaava-alueen toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia maanalaisten verkostojen ja Äänekoskentielle suunniteltujen muutosten johdosta. Maankäyttösopimus yhdyskuntarakentamisen toteuttamis- ja kustannusjaoista laaditaan ennen kaavahankkeen valmistelua hyväksymiskäsittelyyn.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

1)

päättää hyväksyä kaavanlaatijan vastineen valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 6.6.2022 päivätyn kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa