Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 252

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Pukkimäen korttelin 2007 asemakaavan muutos / Kaavamuutoksen ja sitovan tonttijaon hyväksyminen

 

KH 22.08.2022 § 213 

 Pukkimäen pohjoisosan alueen asemakaavan muutos (dnro 440/10.02.03/2012) on saatettu vireille kaupunginhallituksessa 25.6.2012 ja valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty 7. - 31.1.2014. Alkuperäinen kaavamuutosalue on rajautunut Äänekosken eteläiseen sisääntuloväylään Kotakennääntiehen sekä Hämeentiehen, rautatiehen ja Matkakatuun. Kaavahanke on jaettu vuonna 2012 kahteen osaan ja osista toinen, joka on koostunut kortteleiden 2002 ja 2003 osista (S-Market, Hotelli Hirvi sekä Jousimiehenkadun ja Kotakennääntien kulmatontti ja tontteihin liittyvä Jousimiehenkadun katualue), on viety kaavahankkeena loppuun ja tullut voimaan vuonna 2015. Loppuosa on jäänyt valmisteluun odottamaan Kotakennääntien liittymäjärjestelyjen ratkeamista katusuunnittelun puolella.

 

 Katusuunnittelun ollessa kesken niin, että sillä voi olla vaikutuksia maankäyttöön muun muassa katualuevarausten, tonttirakenteen ja osoitettavien liittymäkieltojen osalta, ei koko loppualueen vieminen yhtenä hankkeena näytä olevan mahdollista lähitulevaisuudessa. Kotakennääntien ja Hämeentien kulmassa sijaitsevan liike- ja toimistokorttelin (kortteli 2007) osalta suunnittelu on edennyt kuitenkin pisteeseen, jossa liittymäratkaisut korttelissa ovat osoitettavissa ja kaavaprosessia on mahdollista jatkaa eteenpäin. Tarve korttelin 2007 asemakaavan muutoksen viemiseksi loppuun on muodostunut yritysalueen muutostarpeista tonttijärjestelyihin, kun tontin käytön kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi korttelin itä- ja koillislaidan osalta.

 

 Edellä kuvatuista syistä suunnittelussa vielä oleva osa Pukkimäen pohjoisosan asemakaavan muutosta esitetään jaettavaksi niin, että kaavaprosessi korttelin 2007 osalta viedään erillisenä kaavahankkeena ehdotuksena nähtäville ja hyväksyttäväksi, ja muilta osin kaavahanke jää odottamaan tarvittavia suunnittelullisia ratkaisuja. Korttelin 2007 osalta kaavamuutos voidaan käsitellä vähäisenä asemakaavan muutoksena. Vähäisen asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus.

 

 Pukkimäen korttelin 2007 asemakaavan muutos on valmisteltu luonnosvaiheen palautteet huomioiden ehdotusvaiheen kuulemista varten. Korttelin 2007 osalta palautteet koskivat muun muassa kaava-aineiston täydentämistä kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä liikenteen tietojen ja vaikutusten osalta. Luonnosvaiheen palautteet ja vastineet palautteisiin ovat kokonaisuudessaan esitetty kaavaselostuksen liitteessä. Nyt käsittelyssä olevassa kaavaehdotuksessa korttelin 2007 käyttötarkoitus ja rakennusoikeuden määrä esitetään pysyvän voimassa olevan asemakaavan mukaisina. Muutoksia kaavaehdotukseen on luonnosvaiheen jälkeen tehty muihin korttelin sisäisiin ratkaisuihin. Kaavaehdotukseen on muutettu korttelin tonttirakennetta, osoitettavia rakennusaloja, tarkastettu johtorasitteet, liittymäkiellot, pysäköintialueet ja istutettavat alueet sekä ajantasaistettu korttelia koskevat yleismääräykset. Muutosten myötä ehdotus heijastaa tonttirakenteeltaan luonnosta enemmän alueelle muodostettuja vuokrasuhteita. Rakennusaloiltaan ehdotus noudattaa korttelin toteutunutta pihan käyttöä, mutta antaa luonnosta enemmän vapautta mahdollisen uuden rakennusmassan sijoittelulle tonteilla. Tontin 6 keskiosaan on mahdollistettu pääkäyttötarkoituksen mukaisten rakennusten lisäksi myös varastorakennuksien sijoittaminen. Liittymämahdollisuudet korttelista kattavat luonnoksen tapaan jo olevassa olevat liittymät. Kotakennääntielle liittymiä korttelista on osoitettu yksi katusuunnitelmaluonnoksen mukaisesti. Ehdotuksessa yleismääräyksiin on nostettu uusia rakentamistapaa ja ympäristöä koskevia määräyksiä. Määräyksillä on pyritty säilyttämään korttelin rakennuskannan pysyminen yhtenäisenä kokonaisuutena ja ohjata tarvittavissa määrin pihan käyttöä siistin kaupunkikuvan säilyttämiseksi. Lisäksi ehdotuksen yleismääräyksissä nostetaan esille mahdollisuuksia erilaisiin energiaratkaisuihin alueella sekä huomioidaan tarve mahdollisiin hulevesien viivytysratkaisuihin alueella, jossa läpäisemättömien pintojen määrä voi vielä kaavan mukaisen rakentamisen myötä kasvaa.

 

 Asemakaavan alueella on sitova tonttijako. Asemakaavan yhteydessä hyväksytään erillinen sitova tonttijako korttelin 2007 tontille 6. Tonttia 6 koskeva tonttijakokartta (TJNRO 9921121) asetetaan nähtäville kaavaehdotuksen yhteydessä.

 

 Yritysvaikutusten arviointi on laadittu kaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä. Pukkimäen korttelin 2007 tonttirakenne ja päivitetyt rakennusalat vahvistuvat kaavaratkaisun myötä, mikä helpottaa rakennuslupien hakemista, alueiden vuokraamista ja ostamista. Ratkaisu monipuolistaa tontin 6 osalta alueen käyttömahdollisuuksia eri yritystoimintoihin. Tonttien alueenkäytön ohjaus alueen osa -varauksin sekä korttelialueen rajoitteiden tarkastelu ja päivittäminen asemakaavaan ehkäisevät maankäytöllisten ongelmien syntymistä alueen ympäristössä.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:
 

1)     päättää hyväksyä Pukkimäen korttelin 2007 asemakaavan muutoksen osalta kaavoittajan vastineen valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)     päättää asettaa 22.8.2022 päivätyn Pukkimäen korttelin 2007 asemakaavan muutoksen ehdotusaineiston ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon MRL 65 §:n ja MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 10.10.2022 § 252  

14/10.02.03/2022  

 Pukkimäen korttelin 2007 asemakaavan kaavaehdotus sekä tonttijako (TJNRO 9921121) pidettiin nähtävillä 31.8.-14.9.2022 välisen ajan. Ehdotusaineistosta kaupungille toimitettiin kolme (3) lausuntoa. Lausunnon jättivät Keski-Suomen museo, Keski-Suomen ELY-keskus ja Äänekosken Energia Oy. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheessa ei jätetty muistutuksia. Tullut palaute ja vastineet palautteeseen on lisätty kaava-aineistoon (kaavaselostuksen liite 6).
 

 Lausuntojen perusteella ei kaavakartalle ollut tarpeen tehdä muutoksia. Kaava-aineisto valmisteltiin hallinnolliseen hyväksymiskäsittelyyn.

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Carita Kosonen, puh. 020 632 2036

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää hyväksyä Pukkimäen korttelin 2007 asemakaavan muutoksen osalta kaavoittajan vastineen saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää hyväksyä Pukkimäen korttelin 2007 asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon (TJNRO 9921121) MRL 52 §:n mukaisesti. Asemakaavan yhteydessä laadittu tonttijako (TJNRO 9921121) tulee lainvoimaiseksi asemakaavan laillistuttua.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa