Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.10.2022/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023

 

KAURAK 05.10.2022 § 68  

791/02.02.00/2022  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.8.2022, 211 §, käsitellyt vuoden 2023 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

 

"Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntakohtaiset määrärahakehykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin."

 

Talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2024- 2026 taloussuunnitelmasta. Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2021 tilinpäätöstä ja vuoden 2022 talousarviota.

 

Kaupunkirakennelautakunnan kehyksen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoteen 2022 tulevat mm. kaupungin hyvinvointialueelle vuokraamista kiinteistöistä, jotka on talousarviossa huomioitu vuokratuloina. Lisäksi kyseisten kiinteistöjen siivous kuuluu vuokralaiselle. Samoin talousarviossa on huomioitu ruokapalveluissa soteen liittyvä toiminta.

 

Kaupungin muualta vuokraamien sote-kiinteistöjen kulut poistuvat.

Pelastustoiminnan maksuosuus poistuu ja samalla poistuu myös yksi kaupunkirakennelautakunnan alainen vastuualue. Energian hinnan nousuun on varauduttu sähkön osalta n. 75 %:n ja lämmön osalta n. 11 % korotuksilla.

 

Kaupunkirakennelautakunnan kehykseksi on muodostunut -8 121 900 €. Talousarvioesitys on päivitetyn kehyksen mukainen.

 

 Investointisuunnitelma laaditaan vuosille 2023 - 2026. Investointisuunnitelmassa otetaan huomioon mm. taloudellinen tilanne, väestökehitys sekä palvelutuotannon tarpeet. Investointiosassa esitetään kaupungin investointimenot ja -tulot. Käyttöomaisuuden hankinnat, jotka ovat vähintään 10 000 euroa ja jotka vaikuttavat tuotannontekijänä useana tilikautena, käsitellään investointiosassa. Pienhankintarajan alle jäävät investoinnit merkitään käyttötalouden menoksi.

 

 Talousarviossa hyväksytään euromääräinen investointikatto vuosille 2023 - 2026. Investointikaton perusteena on talousarviovuoden 2023 sekä taloussuunnitelmavuosien vuosikate. Vuosittaisen investointikaton muutoksista päättää valtuusto.

 

 Investointikatto on sitova valtuustoon nähden talousarviovuonna 2023 ja suunnitelmavuosille 2024 - 2026 hyväksytään investointikatosta vain ne merkittävät kohteet, jotka sitoudutaan varmasti toteuttamaan (investointipooli).

 

 Kaikki merkittävät investointikohteet suunnitellaan erillisinä kohteinaan ja kohteilla on oma kustannusarvio sekä arvioitu toteutusvuosi tai vuodet. Kokonaiskustannusarvio on merkittävän investointikohteen sitova taso.

 

 Lisäksi talousarviossa kootaan yhteen pieniä investointikokonaisuuksia (nippuja), joille hyväksytään talousarviossa vuosittainen investointimääräraha. Nipuille varatut investointimäärärahat ovat sitovia, ei yksittäisten kohteiden. Talousarviovalmistelun yhteydessä yksittäiset kohteet ovat luetteloitu investointisuunnitelmassa, mutta kohteille ei aseteta sitovaa toteutusvuotta tai kustannusarviota.

 

 Irtaimistohankinnat suunnitellaan aina erillisinä kohteina.

 

 Koko kaupungin nettoinvestointiesitys vuodelle 2023 on 7 904 400 €, josta kaupunkirakennepalveluiden osuus on 7 307 400. Leasingkohteiden investointi määräraha-arvio vuodelle 2023 on 7 250 000 €.

 

Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632

 

Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion sekä investointiohjelman vuodelle 2023, sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Kari Kumpulainen ehdotti Riitta Nyrösen kannattamana, että Suolahden uimahallin investointiin lisätään 300 000 € vuodelle 2023 ehdotetun 100 000 €:n lisäksi. Perusteena on, että v. 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2023-2025 hyväksymisen yhteydessä on Suolahden uimahallin ilmanvaihdon korjaukseen hyväksytty 400 000 €:n määräraha vuodelle 2023. 

 

 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdo-tus, joten asiasta on äänestettävä. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Kari Kumpumäen esittä-män ja Riitta Nyrösen kannattaman ehdotuksen kannalla, äänestävät EI.

 

 Äänestys suoritettiin nimenhuudolla.

 

 Toimitetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Kaupunkirakennelautakunta oli äänestyk-sessä saapuvilla täysilukuisena.

 

 Äänestyksen tuloksena kaupunkirakennelautakunta päätti, että Suolahden uimahallin investointiin lisätään 300 000 € vuodelle 2023 ehdotetun 100 000 € lisäksi, jolloin kohteen vuoden 2023 investointimääräraha on 400 000 €.

 

 Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion sekä investointiohjelman vuodelle 2023 edellä olevalla muutoksella, sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi

 

  - - - - -

 

 Tommi Rautjärvi jätti eriävän mielipiteen Suolahden uimahallin investointimäärärahan muutoksesta.

 

  - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa