Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 273

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyösopimukset

 

KH 24.10.2022 § 273  

600/14.00.07.01.04/2022  

 Kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Kuntouttava työtoiminta kuuluu 31.12.2022 saakka sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n mukaisiin kunnallisiin sosiaalipalveluihin ja säädösmuutoksen (635/2021) voimaantulon jälkeen 1.1.2023 lukien hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin.

 

 Kunta voi nykyisin tuottaa kuntouttavan työtoiminnan palvelut itse tai sopia kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottamisesta esim. yhdistyksen, säätiön tai toisen kunnan kanssa.

 

 Äänekoskella kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin aiemmin sekä kaupungin omana toimintana että ostopalveluna. Perusturvalautakunta päätti 18.12.2019, että kuntouttava työtoiminta järjestetään ja toteutetaan kokonaisuudessaan kaupungin omana toimintana määräaikaisesti 1.4.2020-31.12.2022. Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluista luovuttiin ko. ajaksi. Lautakunta päätti myös, että kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta ja koordinoinnista vastaa kaupungin työllisyysyksikkö.

 

 Hallintosäännön muutoksilla, jotka valtuusto hyväksyi 7.12.2020 (75 §) tekemällään päätöksellä, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja tuottaminen siirrettiin perusturvalautakunnan tehtäväalueelta kaupunginhallituksen tehtäväalueelle 1.1.2021 lukien. Näin ollen kaupunginhallitus on nykyisin kuntouttavasta työtoiminnasta vastaava viranomainen Äänekoskella.

 

 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.6.2022 (17 §), että kuntouttavan työtoiminnan ryhmämuotoinen toiminta Terveyskatu 10:n tiloissa on toistaiseksi voimassa olevaa vakinaista toimintaa ja että kuntouttavaan työtoimintaan perustetaan vastaavan ohjaajan virka ja kaksi ohjaajan tointa.

 

 Työpajalla on kuntouttavassa työtoiminnassa 15-20 henkilöä. Kuntouttavaa työtoimintaa ei ole mahdollista järjestää enää työpajaympäristössä vuonna 2023. Myöskään Terveyskatu 10:n ryhmätoimintaa ei voida laajentaa nykyisestään tilojen vuoksi. Tämän vuoksi on hyvä laajentaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.

 

 Keski-Suomen hyvinvointialue esittää, että kaupunki ottaa vuoden 2022 aikana käyttöön yhteistyösopimukset. Sopimukset siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueelle. Yhteistyösopimusta tarjotaan kaikille halukkaille järjestöille, seuroille, yhdistyksille ja seurakunnille samansuuruisella ohjauspalkkiolla (20 €/toteutunut toimintapäivä). Yhteistyösopimukseen sisältyy ainoastaan työtoiminta, ei yksilöohjausta. Tällöin ei edellytetä työtoimintaa tarjoavalta taholta sosiaalialan ammattihenkilöstön pätevyyttä. Asiakkaalle valitaan hänen tarpeidensa mukainen työtoimintapaikka joko yhteistyösopimuksen tehneistä tahoista tai omana palveluna tuotetusta tarjonnasta.

 

 Kaupunki voi tehdä yhteistyösopimukset suorahankintana, mikäli kustannukset ovat yhteensä alle 400 000 euroa neljän vuoden aikana. Tämä tarkoittaa yhteensä alle 20 000 toteutunutta toimintapäivää neljän vuoden aikana. Yhteistyösopimuksilla turvataan asiakkaiden palveluiden jatkuminen siirtymävaiheessa. Sopimukset tehdään liitteenä olevan mallin mukaisesti.

 

 Myös STM on kehottanut kuntia tekemään yhteistyösopimuksia alueen yhdistysten, seurojen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, jotta kuntouttavan työtoiminta pystytään turvamaan toiminnan siirtovaiheessa.

 

Valmistelijat Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, puh. 040 194 6100, vastaava ohjaaja Tanja Kinnunen, puh 040 749 2796, ja hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)                    päättää, että Äänekosken kaupunki voi tehdä edellä esittelytekstissä tarkoitettuja yhteistyösopimuksia sellaisten rekisteröityjen yhdistysten, rekisteröityjen säätiöiden ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien kanssa, joiden kotipaikka on Äänekoski;

 

2)                    päättää, että edellä kohdassa 1 tarkoitetut yhteistyösopimukset tehdään siten, että ne tulevat voimaan viimeistään 1.12.2022 lukien, ovat voimassa toistaiseksi kahden (2) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla ja siirtyvät 1.1.2023 lukien kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle; ja

 

3)                    oikeuttaa työllisyyspäällikön päättämään edellä kohdissa 1-2 tarkoitettujen yhteistyösopimusten tekemisestä kunkin sopimuskumppanin kanssa ja yksin allekirjoittamaan sopimukset kaupungin puolelta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa