Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 274

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hallintosäännön muuttaminen

 

KH 24.10.2022 § 274  

1150/00.01.01.00/2020  

 Kuntalain (410/2015) 90-91 §:n perusteella toimivallan jaosta kunnassa eri toimielinten ja viranhaltijoiden kesken määrätään kunnan hallintosäännössä, josta lain 14 §:n mukaan päättää valtuusto. Äänekosken kaupungin hallintosääntöä on viimeksi muutettu valtuuston 23.8.2021 (76 §) tekemällä päätöksellä, jolla tehdyt muutokset tulivat voimaan 23.8.2021 lukien.

 

Eduskunnan kesäkuussa 2021 hyväksymällä lainsäädännöllä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Siirron johdosta kaikki kaupungin tehtävät ja toimivalta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisessä ja palveluntuotannossa päättyvät 31.12.2022.

 

Viranhaltijatyönä on valmisteltu luonnos Äänekosken kaupungin hallintosäännön muuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon edellyttämällä tavalla. Hallintosäännöstä on poistettava sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueen määräykset kokonaisuudessaan ja lisäksi eräitä määräyksiä kaupunginhallituksen ja opetus- ja kasvatuslautakunnan tehtäväalueilta. Samalla lakkaa sosiaali- ja terveyslautakunta ja tämän jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy.

 

Valmistellussa hallintosääntöluonnoksessa on otettu huomioon muitakin ajankohtaisia muutostarpeita, jotka liittyvät esimerkiksi muiden hallinnonalojen lainsäädännön muutoksiin, kaupungin henkilöstörakenteen ja henkilöstön virkanimikkeiden muutoksiin sekä joihinkin kieliasun kehittämistarpeisiin.

 

Hallintosääntöluonnokseen kirjoitetuista muutosehdotuksista on syytä perustella erikseen seuraavia:

 

Toimivallan jakoa julkisissa hankinnoissa koskeviin määräyksiin (voimassa olevan hallintosäännön 68 §, luonnoksen 67 §) esitetään muutosta, jolla toimielimen mahdollisuudet toimivallan siirtoon eli delegointiin alaiselleen viranhaltijalle laajenisivat.

 

Voimassa olevan hallintosäännön määräys, jonka mukaan toimielin voi hankintapäätöksessä antaa optiokauden käyttöönottoa koskevan toimivallan alaiselleen viranhaltijalle viittaa tarkalleen ottaen vain sopimussuhteen ajalliseen pidentämiseen varsinaisen sopimuskauden päättymisen jälkeiselle ajalle (optiokaudelle). Luonnoksessa ehdotettu uusi ilmaus optio- ja pidennysehdoista on tarkoitettu käsittämään myös lisätilaukset varsinaisen sopimuskauden aikana.

 

On tarkoituksenmukaista, että hallintosäännöllä ei rajoiteta toimielimen oikeutta harkintansa mukaan delegoida viranhaltijalle myös lisätilauksista päättämistä, koska tyypillisesti lisätilausten euromääräinen arvo on vähäisempi kuin ajallisen pidentämisen arvo ja lisätilausten tekemiseen liittyvät riskit varsinaisella sopimuskaudella ovat vähäisempiä kuin ajallisen pidentämisen riskit.

 

Valtuustoaloitteita koskeviin hallintosääntömääräyksiin (voimassa olevan hallintosäännön 118 §, luonnoksen 117 §) esitetään lisäystä, jonka mukaan aloitteet, jotka merkitsevät uuden määrärahan ottamista talousarvioon tai määrärahan korottamista, on valmisteltava seuraavan vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä, jos ne on jätetty maaliskuun loppuun mennessä. Myöhemmin jätetyt tällaiset aloitteet valmistellaan sitä seuraavan vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Ehdotus tarkoittaa, että jatkossa kaikki tavanomaiset talousarvioasiat käsiteltäisiin talousarvion valmistelulle ja hyväksymiselle päätetyssä ja kaikille yhteisessä aikataulussa riippumatta siitä, onko talousarvioasian taustalla valtuustoaloite vai toimielimen päätös. On vaikeata pitää perusteltuna, että lautakuntien ja muiden toimivaltaisten viranomaisten tulee talousarviovalmistelussa sopeutua kaupunginhallituksen päättämään talousarviokehykseen ja valmistelu- ja päätöksentekoaikatauluun, jos talousarvioon ehkä jopa merkittävästi vaikuttavan asian saa valtuustoaloitteella käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi muulloinkin. Ehdotusta vastaava hallintosääntömääräys on voimassa joissakin muissa kunnissa.

 

Ehdotus ei rajoita valtuuston talousarviovaltaa, koska valtuusto voi talousarvion hyväksymiskäsittelyssä aina poiketa kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja esimerkiksi lisätä määrärahoja hyväksi katsomiinsa kohteisiin. Oleellista on, että tällaisen päätöksen tekeminen valtuustossa edellyttää, että asia nauttii enemmistön kannatusta.

 

Kuntalaisaloitteiden käsittelijöitä koskevaan määräykseen (voimassa olevan hallintosäännön 145 §, luonnoksen 144 §) esitetään muutosta, jonka jälkeen sellaiset aloitteet, jotka on tehnyt vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kaupungin asukkaista, käsittelisi aloitteen aihepiiristä riippumatta aina valtuusto. Voidaan katsoa, että tyypillistä kuntalaisaloitetta oleellisesti laajemman kannatuksen keränneiden aloitteiden käsittely on mahdollista ja perusteltua järjestää työnjaon pääsäännöstä poikkeavalla tavalla.

 

Muutos olisi omiaan korostamaan valtuuston roolia tavanomaista laajempaa julkista mielenkiintoa herättäneiden kaupungin asioiden käsittelyssä. Esityksessä saatetaan kuitenkin nähdä joitakin aloitteen käsittelyaikaan ja aloitteentekijöiden yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita. Aloitteen läpimenoaika kaupungin päätöksentekojärjestelmässä pitenee, kun käsittelyvaiheita ja käsitteleviä toimielimiä lisätään. On myös mahdollista väittää, että jossakin aloitteessa tarkoitetun asian merkitys ja esitettyjen perusteiden painavuus ei suoraan riipu sen allekirjoittaneiden lukumäärästä.

 

Lisäksi on huomattava, että kuntalain 23 §:n 1 ja 3 momenttien mukainen aloiteoikeus on myös muilla kuin kaupungin asukkailla. Esimerkiksi jonkin luonnonsuojelu- tai muun yhdistyksen tekemän aloitteen taustalla voi välillisesti olla erittäin merkittävä määrä henkilöitä, vaikka nämä eivät olisikaan henkilökohtaisesti yhtyneet aloitteeseen.

 

Ansionmenetyskorvausten maksuaikataulua koskevaan määräykseen (voimassa olevan hallintosäännön 157 §, luonnoksen 156 §) esitetään muutosta, jonka nojalla luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset ryhdyttäisiin maksamaan kuukausittain. Ehdotus perustuu eräiden luottamushenkilöiden ilmaisemaan toiveeseen ja asialla katsotaan olevan suuri käytännön merkitys varsinkin sellaisille luottamushenkilöille, jotka joutuvat olemaan runsaasti poissa ansiotyöstään luottamustehtävien takia.

 

Ansionmenetyskorvauksia koskevasta muutoksesta huolimatta kokous- ja muut palkkiot sekä muut korvaukset maksettaisiin jatkossakin luottamushenkilöille neljännesvuosittain.

 

Ehdotus hallintosäännön muutoksiksi on liitteenä. Valmistellut muutokset on korostettu siten, että lisäykset esitetään punaisella ja alleviivatulla tekstillä ja poistot punaisella ja yliviivatulla tekstillä.

 

Koska hallintosääntömuutosten pääosan taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen voimaantulo 1.1.2023 lukien, tulisi myös hallintosääntömuutosten tulla voimaan nimenomaan 1.1.2023 lukien.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön muuttamisen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti;

 

2) päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 1.1.2023 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta; ja

 

3) toteaa, että edellä kohdissa 1-2 tehdyillä päätöksillä sosiaali- ja terveyslautakunta lakkaa ja tämän jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2022.

 

Hallintojohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

  Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)     hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön muuttamisen liitteenä olevan ehdotuksen (päivätty 24.10.2022) mukaisesti;

 

2)     päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 1.1.2023 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta; ja

 

3)     toteaa, että edellä kohdissa 1-2 tehdyillä päätöksillä sosiaali- ja terveyslautakunta lakkaa ja tämän jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2022.

 

Päätös Hyväksyttiin hallintojohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa