Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 276

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Sosiaalisen luototuksen rahaston sulkeminen

 

KH 24.10.2022 § 276  

30/05.18.00/2022  

 Yleistä

 

Sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa (1133/2002) on säädetty kunnalliseen sosiaalihuoltoon kuuluvasta luotonannosta, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

 

Sosiaalisen luoton voi saada henkilö, jolla ei ole mahdollisuutta saada muualta kohtuuehtoista luottoa esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän tai vakuuksien puuttumisen vuoksi. Sosiaalista luototusta voidaan myöntää esimerkiksi:

 

  • talouden hallintaan saattamiseen;
  • velkakierteen katkaisemiseen;
  • kohtuullisiin ja keskeisiin kodin hankintoihin;
  • asumisen turvaamiseen; tai
  • sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

 

Sanotun lain voimassa olevan säännöksen mukaan kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Kyse ei siis ole kunnan lakisääteisestä tehtävästä.

 

Sosiaalinen luototus Äänekoskella

 

Valtuusto päätti talousarviokokouksessaan 11.12.2017, että Äänekosken kaupungissa otetaan käyttöön sosiaalinen luototus vuoden 2018 alusta. Tuolloinen perusturvalautakunta vahvisti 20.6.2018 tekemällään päätöksellä sosiaalisen luoton myöntämisperusteet ja päätti luottojen myöntämisen aloittamisesta 1.9.2018 alkaen.

 

Sosiaalisen luoton myöntämiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus, asiakastapaamiset, taloudellisen tilanteen selvittäminen ja päätöksenteko on hoidettu kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sosiaalityön vastuualueella. Sosiaalisen luoton laskutuksesta on vastannut kaupunginhallituksen alainen talouspalvelut. Lainojen lyhennysten toteutumisen seuranta on toteutettu sosiaali- ja terveystoimen ja talouspalveluiden yhteistyöllä.

 

Äänekosken kaupungin kirjanpidossa olevan sosiaalisen luototuksen rahaston pääoma on 100 000 euroa. Rahastosta sen olemassaolon aikana ja esityslistan valmistumiseen mennessä myönnettyjen sosiaalisten luottojen luottopääomien yhteissumma on 146 105,17 euroa. Luottopääomista on maksettu takaisin yhteensä 68 873,87 euroa, joten esityslistan valmistumisaikana luottopääomasaatavien yhteissumma on 77 231,30 euroa.

 

Sanottu luottopääomasaatavien yhteissumma jakautuu esityslistan valmistumisaikana 20 eri luottoon, joista 18 on aktiivisia luottoja ja kahdessa luotonsaaja on menehtynyt. Voimassa olevien luottosopimusten mukaan kahden luoton on tarkoitus tulla kokonaan takaisin maksetuiksi vuoden 2022 aikana ja viimeiset takaisinmaksut tapahtuisivat 30.10.2027 mennessä. On mahdollista, että joistakin luotoista aiheutuu kaupungille luottotappioita.

 

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset

 

Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuussa 2021 tekemällään päätöksellä. Tämän lainsäädännön mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien.

 

Osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaa uudistusta myös sosiaalisesta luototuksesta annettua lakia on muutettu eduskunnan 7.6.2022 hyväksymällä lainmuutoksella 590/2022. Lainmuutoksen johdosta sosiaalinen luototus siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Kunnat eivät voi enää 31.12.2022 jälkeen myöntää uusia sosiaalisia luottoja tai tehdä näitä koskevia sopimuksia eivätkä myöskään sopia muutoksista aiemmin myönnettyihin luottoihin.

 

Sanottuun lainmuutokseen liittyvissä siirtymäsäännöksissä on säädetty seuraavaa:

 

"Ennen tämän lain voimaantuloa solmitut voimassa olevat sosiaalista luottoa koskevat sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen tulee järjestää sosiaalista luototusta tässä säännöksessä tarkoitetun sosiaalista luottoa koskevan sopimuksen luotonsaajalle.

 

"Joka tämän lain voimaan tullessa on sosiaalista luottoa koskevan sopimuksen mukaan velvollinen maksamaan sosiaalista luottoa takaisin kunnalle, on velvollinen maksamaan luottoa takaisin hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen tulee tulouttaa tässä säännöksessä mainittujen sosiaalista luototusta koskevien sopimusten luottojen takaisinmaksut ennen tämän lain voimaantuloa luoton myöntäneelle kunnalle.

 

"Tässä säännöksessä tarkoitetun sosiaalista luottoa koskevan sopimuksen luottotappioista aiheutuvat menot kuuluvat luoton ennen tämän lain voimaantuloa myöntäneelle kunnalle."

 

Sanotun lainmuutoksen ja edellä olevien siirtymäsäännösten perusteella voidaan todeta, että vaikka sosiaalista luototusta ei ole sinänsä säädetty myöskään hyvinvointialueiden lakisääteiseksi tehtäväksi, on hyvinvointialueille kuitenkin säädetty 1.1.2023 lukien voimaan tuleva velvollisuus hoitaa eräitä kuntien aiemmin myöntämiin sosiaalisiin luottoihin liittyviä tehtäviä. Näin ollen esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialue hoitaa 1.1.2023 lukien Äänekosken kaupungin tätä ennen myöntämiin sosiaalisiin luottoihin liittyviä asioita suhteessa luotonsaajiin.

 

Äänekosken kaupungilla sosiaalisen luototuksen neuvonnasta ja ohjauksesta sekä valmistelusta ja päätöksenteosta vastannut sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

 

Keski-Suomen hyvinvointialue on vuonna 2022 valmistellut sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa koko hyvinvointialueella. Tällä hetkellä sosiaalinen luototus on hyvinvointialueen toiminta-alueen kunnista käytössä Jyväskylässä, Toivakassa ja Äänekoskella.

 

Lisäksi maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamiseksi (HE 136/2022 vp). Esitys liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen ottaa sosiaalinen luototus käyttöön koko maassa. Esityksessä ehdotetaan, että sosiaalisesta luototuksesta tulisi hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen, määrärahasidonnainen palvelu. Esityksessä ehdotetaan myös säännöksiä sosiaalisen luototuksen luottopääoman menoihin hyvinvointialueille myönnettävästä valtionavustuksesta. Esitys on määrä käsitellä eduskunnassa syksyllä 2022.

 

Ehdotus valtuustolle

 

Edellä kuvatun perusteella Äänekosken kaupungin toimivalta sosiaalisten luottojen myöntämisessä ja maksamisessa ja näitä koskevien sopimusten tekemisessä päättyy 31.12.2022 suoraan lain nojalla ilman erillisiä päätöksiä.

 

Kaupungin olisi kuitenkin hyvä tehdä päätös sosiaalisen luototuksen rahaston sulkemisesta viimeistään 30.12.2022 (kuluvan kalenterivuoden viimeinen arkipäivä). Rahaston sulkemisella tarkoitetaan tässä yhteydessä muutosta, jonka jälkeen rahastosta ei voida enää myöntää tai maksaa sosiaalisia luottoja.

 

Rahastoa ei kuitenkaan tulisi kirjanpito- ja talousarvioteknisesti lakkauttaa niin kauan kuin rahastosta myönnettyjä ja maksettuja sosiaalisia luottoja on maksamatta tai tulouttamatta takaisin kaupungille. Jos rahasto lakkautetaan, rahaston pääoma tulisi tulouttaa lakkautusaikana kaupungin kirjanpidon edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille ja takaisin maksamatta olevat luotot käsitellä tavanomaisina kaupungin saatavina.

 

Vaikka rahastoa ei lakkauteta, sen pääomaa voidaan kuitenkin myöhemmin, talousarvion vuosittaisen käsittelyn yhteydessä, pienentää tarpeelliseksi katsotulla määrällä.

 

Toimivalta

 

Kuntalain (410/2015) 14 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista. Kunta-alalla on vakiintuneesti katsottu, että rahastojen perustamista ja lakkauttamista koskevat päätökset kuuluvat talouden ja rahoituksen perusteisiin, joten ehdotetuista sosiaalisen luototuksen rahaston muutoksista päättää valtuusto.

 

Valmistelijat Sosiaalityön johtaja Raija Kojo, puh. 040 571 4138, ja hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) päättää, että Äänekosken kaupungin sosiaalisen luototuksen rahasto suljetaan siten, että rahastosta voidaan myöntää ja maksaa sosiaalisia luottoja 30.12.2022 saakka; ja

 

2) päättää, että Äänekosken kaupungin sosiaalisen luototuksen rahasto lakkaa ilman erillistä päätöstä sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana hyvinvointialue on tulouttanut kaupungille viimeisen erän rahastosta myönnettyjen luottojen takaisinmaksuja, jollei valtuusto tätä ennen ole erikseen päättänyt rahaston lakkauttamisesta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa