Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 278

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Sote-kiinteistöjen myynnin asiantuntijapalvelut

 

KH 20.06.2022 § 182 

 Äänekosken kaupunki on pyytänyt tarjouksia sote-kiinteistöjen myynnin asiantuntijapalveluista. Hankintaa koskeva tarjouspyyntö 399366 / Sote-kiinteistöjen myynnin asiantuntijapalvelut on julkaistu Hilmassa 12.5.2022 (2022-100585) ja TED:issä 13.5.2022 (2022/S 093-255499). Tarjousten jättämisen määräaika oli 13.6.2022. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

 

 Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä useamman sopimuskumppanin malli ei olisi omiaan tuottamaan taloudellisia, hallinnollisia eikä toiminnallisia etuja. Soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan toteuttamiselle asetetut kriteerit mahdollistavat myös pienten ja keskisuurten markkinatoimijoiden osallistumisen tarjouskilpailuun.

 

 Tarjouskilpailuun saatiin yhteensä neljä (4) tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimuksen täyttävien tarjoajien välillä valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa hinnan painoarvo on 40 pistettä ja laadun 60 pistettä. Tarjousten vertailuperusteet on esitetty tarkemmin tarjouspyynnössä. Tarjousten tarkistamisen ja vertailun toteutus esitetään erillisessä muistiossa.

 

 Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman tai kun markkinaoikeus on antanut sopimukselle täytäntöönpanoluvan. Muut hankintamenettelyn perusteella solmittavia sopimuksia ja hankintamenettelyn toteuttamista koskevat tiedot on esitetty tarkemmin tarjouspyynnössä.

 

 Hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisjulkiseksi sen jälkeen, kun asianosaiset ovat saaneet tiedon päätöksestä (JulkL 11.1 §). Hankinta-asiakirjat tulevat yleisjulkiseksi sen jälkeen, kun sopimus asiassa on tehty (JulkL 6 § 3. kohta, 7.2 §). Salassa pidettävät tiedot eivät tule julkisiksi. Salassa pidettäviä tietoja ovat tarjoajan liike- ja ammattisalaisuudet. Kokonais- tai vertailuhintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena. (JulkL 10 §, 11 § 6.kohta, 24 § 20. kohta.)

 

Valmistelija Hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä, p. 040 480 1074

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Tarjoukset ja päätösehdotus esitellään kokouksessa.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

Kaupunginhallitus päättää valita sote-kiinteistöjen myynnin asiantuntijapalveluiden palveluntuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Newsec Advisory Finland Oy:n.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -

 

KH 24.10.2022 § 278  

635/02.07.00/2022  

 Äänekosken kaupunki on käynnistänyt sosiaalitoimen ja pelastuspalveluiden käytössä olevien kiinteistöjen ja toimitilojen myyntiprosessin ja solminut kohteiden myynnin asiantuntijapalveluita koskevan sopimuksen Newsec Advisory Finland Oy:n kanssa, sillä kaupunginvaltuusto on 25.4.2022 § 23 päättänyt, että Äänekosken kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevien kiinteistöjen ja toimitilojen yhtiöittämiseksi tai myymiseksi kaupunkikonsernin ulkopuolelle siten, että yhtiöittäminen tai myynti tuottaa kaupungille vähintään ratkaisun piirissä olevien kohteiden yhteenlasketun tasearvon suuruisen tulon.

 

 Newsec Advisory Finland Oy:n edustajat esittelivät myyntiprosessin etenemistä kaupunginhallitukselle 10.10.2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien kiinteistöjen ja toimitilojen myymiseksi kaupunki tarvitsee yhä sopimuksen mukaisia asiantuntijapalveluja.

 

 Sote-kiinteistöjen myyntiprosessia koskeva toimeksiantosopimus on solmittu 31.10.2022 saakka jatkuvaksi. Sopimuksessa ja siihen johtaneessa tarjouspyynnössä 399366 on ilmoitettu, että sopimuskautta voidaan jatkaa kuuden kuukauden pituisella optiokaudella. Optiokauden käyttämistä koskeva päätösvalta kuuluu hallintosäännön 68 § mukaisesti kaupunginhallitukselle.

 

 Optiokauden käyttöönotto ei vaikuta sopimuksen mukaiseen hintaan tai oikeuta palveluntuottajaa lisälaskutukseen, sillä palveluntuotannon kokonaisuudelle on sovittu kiinteä palkkio ja mahdollisesti toteutuvan kauppatapahtuman johdosta maksettava myyntipalkkio. Newsec Advisory Finland Oy on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan sopimusta kuuden kuukauden optiokaudella. Mahdollisen kauppatapahtuman toteutuminen edellyttää erikseen kaupunginhallituksen hyväksyntää.

 

Valmistelija Hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä, p. 040 480 1074

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää jatkaa sote-kiinteistöjen myynnin asiantuntijapalveluiden sopimusta Newsec Advisory Finland Oy:n kanssa kuuden kuukauden pituisella optiokaudella.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Piia Flink-Liimatainen (yhteisöjäävi; aluehallituksen varajäsen), Kari Kiiskinen (yhteisöjäävi; aluehallituksen jäsen) ja Tommi Lunttila (osallisuusjäävi; ostotarjouksen tehnyt) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Penttinen.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa