Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Sosiaali- ja terveystoimialan lisämäärärahaesitys vuodelle 2022

 

SOSTERV 26.10.2022 § 48 

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntia, kau­pun­gin­hal­li­tus­ta ja kaupunginvaltuustoa on informoitava talousarvion to­teu­tu­mi­ses­ta siten, että talousarvion seurantatehtävät ovat mah­dol­li­sia. Lau­ta­kun­tia ja hallitusta on informoitava vähintään ensimmäisen ja toi­sen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden ko­ko­nais­tu­lok­sen val­mis­tu­mi­sen jälkeen.

 

 Vuoden 2022 talousarvio on valtuustoon nähden sitova vas­tuu­alue­ta­sol­la (netto). Investoinnit ovat sitovia kohteittain. Määrärahat ovat bud­je­toi­tu net­to­pe­ri­aat­teel­la ja ne ovat sitovia nettomääräisinä.

 

 Merkittäville (yli 50 000 euron) sitovan tason ylityksille on hankittava val­tuus­ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen yli­tyk­sen muo­dos­tu­mis­ta ja aina ao. tilivuoden aikana.

 

 Kaupunginvaltuuston 7.12.2021 § 136 hyväksymän Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakuluihin varatut määrärahat ovat 74,2 milj. euroa, toimintatuottoihin 8,7 milj. euroa ja toimintakate on 65,5 milj. euroa.

 

 Tasaisen käytön mukaan toimintakatteen toteutuma ajalta 1.1. - 31.8.2022 olisi 66,7 %.

 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon vuoden 2022 talousarvioon varattu toimintakate on 0,9 milj. euroa. Toimintakatteen toteutuma on huhtikuun loppuun mennessä 1,7 milj. euroa, 179,1 % talousarviosta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon vastuualueen kustannusten, ilman korona kustannuksia, ennakoidaan ylittyvän noin 100 000 euroa.

 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallintoon sisältyvät koko toimialan hallinnon palvelut sekä ict-palvelut ja koronakustannusten seuraamista varten avatut kustannuspaikat.

 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan käytössä olevien ict-ohjelmistojen koko vuoden käyttö- ja ylläpitomaksut maksetaan alkuvuodesta ja tästä syystä ict-palvelujen määrärahojen toteutuma on yli 96 %.

 

 Koronakustannuksia on huhtikuun loppuun mennessä koronakustannuspaikoille kirjattu yhteensä 785 000 euroa. Koronakustannuksiin ei sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2022 talousarviossa ole määrärahavarausta.

 

 Koronatilanteen kehittymistä ja siitä syntyviä kustannuksia on vaikea arvioida. Lopullinen päätös Äänekoskelle tulevien koronaan liittyvien valtionavustuksien määrästä vuodelle 2022 puuttuu vielä.

 

 Terveyspalvelujen vastuualueen vuoden 2022 talousarvion toimintatuottoja on arvioitu kertyvän 2,3 milj. euroa, toimintakuluja 40,8 milj. euroa ja toimintakate on 38,4 milj. euroa.

 

 Terveyspalvelujen toimintatuottoja on kertynyt 1,4 milj. euroa, 61,2% talousarviosta. Toimintakuluja on toteutunut 27,7 milj. euroa,

 68,0 % ja toimintakatteen toteutuma on 26,3 milj. euroa, 68,4 %

 talousarviosta. Kahdeksan kuukauden kustannuskehityksen perusteella näyttäisivät terveyspalvelujen kustannukset ylittyvän noin 550 000 eurolla.

 

 Tuloja on kertynyt vähemmän uudesta asiakasmaksulain muutoksesta johtuen. Tulokertymä jäänee noin 100 000 euroa vajaaksi vuositasolla.

 

Erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat näyttäisivät riittävän 8 kuukauden kulukehityksen perusteella. Sairaanhoitopiirin laskutus on toteutunut vakiomaksuilla kuukausittain. On kuitenkin odotettavissa merkittävä lisäkustannus sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisesta johtuen. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta ja sairaanhoitopiirin toiminta lakkaa tämän vuoden lopussa. Alijäämän maksamiseen ei ole varauduttu talousarviossa.

 

Johdon ja tukipalvelujen, suun terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kustannukset eivät todennäköisesti ylity vuositasolla. Säästöä voi kertyä kuvantamisen, laboratorio- ja tukipalvelujen osalta noin 150 000 euroa.

 

Avohoitopalveluissa on noin 500 000 euron ylitysennuste vuositasolla. Summa sisältää ilmaisjakelutarvikkeiden ylityksen noin 100 000 euroa. Tämä johtuu diabeteksen seurantavälineiden (Libre) lisääntyneestä käytöstä. Koronaepidemian takia on ollut käytössä erillinen epidemiavastaanotto ja tartunnanjäljitys. Korona aikana syntynyttä hoitovelkaa on pyritty hoitamaan normaaleja vastaanottoja tehostamalla. Lääkärityötä on hankittu ostopalveluna lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ja viikonloppupäivystyksiin sekä erityisvastaanotoille. Hoitotyön sijaisuuksiin on jouduttu hankkimaan ostopalvelua, joka on johtunut työvoimapulasta ja ammattijärjestöjen työtaistelutoimenpiteistä. Ylitys kompensoituu jonkin verran fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen pienemmillä menoilla.

 

Terveyskeskussairaalassa on ollut erillisiä infektiopaikkoja koronavarautumiseen liittyen 1-6 kappaletta. Henkilöstö- ja materiaaliresursseja on varattu infektioiden hoitoon. Hoitohenkilökuntaa on jouduttu hankkimaan ostopalveluna työvoimapulasta ja ammattijärjestöjen työtaistelutoimenpiteistä johtuen. Tälle vuodelle varatut määrärahat näyttäisivät ylittyvän noin 150 000 eurolla.

 

 Sosiaalityön vastuualueen vuoden 2022 talousarvion toimintatuottoihin varatut määrärahat ovat 0,3 milj. euroa, toimintakuluihin 4,7 milj. euroa ja toimintakate on 4,4 milj. euroa.

 

 Sosiaalityön toimintatuottoja on kertynyt 0,2 milj. euroa, 70,4 %, toimintakuluja on toteutunut 3,9 milj. euroa, 82,7 % ja toimintakate on 3,7 milj. euroa, 83,6 % talousarviosta. Vuoden 2022 talousarvioon sosiaalityöhön varatut määrärahat tulevat mahdollisesti ylittymään noin 1,2 milj. euroa.

 

 Aikuis- ja perhesosiaalityön toteuma on tällä hetkellä 73,1%. Suurin erä on henkilöstökulut, joiden toteuma on 73%. Ylitys aiheutuu aikuissosiaalityöhön palkattujen sijaisten palkkakustannuksista. Sijaisten palkkaaminen on ollut välttämätöntä toimeentulotuen palvelutakuussa pysymiseksi ja kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastaamiseksi.

 

 Lastensuojelun toteuma on 91,3%. Suurin erä on palveluiden ostot, joissa toteuma on 95,6%. Lastensuojelun laitoshoidon kilpailuttaminen nosti hintoja keskimäärin 20%. Perhehoitoon varattu määräraha on niin ikään ylittymässä. Lisäksi ostopalveluihin varatut määrärahat ovat ylittymässä perhekuntoutuksen sekä tukihenkilö- ja -perhepalvelun osalta. Sijaishuollossa olevien lasten määrässä on tapahtunut pientä laskua ja painopistettä on saatu siirretyksi avohuollon tukitoimiin.

 

 Perhetyön määrärahat mahdollisesti alittuvat, toteuma tällä hetkellä 52,5%. Etuuskäsittelyyn (täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki) varatuista määrärahoista on käytetty jo 79,5% ja ylityksen odotetaan kasvavan vielä hiukan loppuvuonna.

 

 Arjen tuen vastuualueen vuoden 2022 talousarvion toimintatuottoihin on varattu 6,0 milj. euroa, toimintakuluihin 27,8 milj. euroa ja toimintakate on 21,8 milj. euroa.

 

 Elokuun loppuun mennessä toimintatuottoja on kertynyt 3,6 milj. euroa, toteutuma 59,3 %. Toimintakulujen toteutuma on 19,4 milj. euroa, toteutuma 69,7 % ja toimintakate 15,8 milj. euroa, toteutuma

 72,5 % talousarviosta. Vuoden 2022 talousarvioon Arjen tukeen varatut määrärahat tulevat mahdollisesti ylittymään noin 1,6 milj. euroa.

 

 Arjen tuen maksutuottoja on kertynyt 3,4 milj. euroa, laskuttamattomia palveluja elokuun loppuun mennessä on n. 200 000 euroa, joka nostaa toteuman 62,6%. Talousarvion 2022 valmistelussa asiakasmaksulain muutoksesta johtuvaan asiakasmaksujen vähentymiseen varattiin 200 000 euron lisäys. Todellinen tarve asiakasmaksujen vähennyksestä johtuen on ollut 400 000 euroa, joten tehty lisäys ei riittänyt kattamaan asiakasmaksujen vähentymistä. Lisäksi asiakasmaksujen kertymässä näkyy omaishoitoon liittyvien lakisääteisten vapaiden maksuttomuus vuoden 2022 aikana n. 30 000 euroa.

 

Vuoden 2022 talousarvio 21,8 milj. euroa oli vuoden 2021 tilinpäätöstä n. 680 000 euroa pienempi. Tämän lisäksi Arjen tuen osalta arvioitiin henkilöstömenojen kasvavan n. 630 000 euroa. Hintojen nousuun talousarviossa 2022 varauduttiin 1,2% korotuksilla. Varaus ei riittänyt todellisiin hintojen korotuksiin.  

 

Arjen tuen talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan ylittyvän niin asiakkuuksien hallinnassa kuin palvelutuotannossakin. Ainoastaan johto ja yleiset palvelut pysyisi talousarviossa. Ylitystä arvioidaan kertyvän yhteensä 1,6 milj. euroa.

 

Asiakkuuksien hallinnan toteuma on tällä hetkellä 79,9% Suurimmat ylitykset tulevat vanhuspalveluiden palvelukoordinaatiosta (71,3%), mt-asiakkaiden palvelukoordinaatiosta (70,9%), vammaispalveluiden henkilökohtaisesta avusta (73,3%) ja vammaispalveluiden kuljetuspalvelusta (69,2%).

 

Henkilökohtaisen avun piiriin on tullut tänä vuonna uusia, runsaasti palveluja tarvitsevia vaikeavammaisia asiakkaita. Asiakasmaksulain tuomat muutokset ovat kasvattaneet päätösmääriä merkittävästi. Kokonaisuutena asiakkuuksien hallinnan, henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden lisämäärärahan tarve on 43 000 euroa.

 

Omaishoidon tuen toteuma on tällä hetkellä 71%. Lisämäärärahan tarve on 80 000 euroa. Omaishoidontuki on myönnetty kaikille palvelukriteerit täyttäville. Erityisesti syöpäsairauksista johtuvat hakemukset ovat lisääntyneet lähikuukausina. Omaishoitajien tueksi järjestetyt lakisääteisten vapaiden maksuttomuus, virkistykseen ja kokoontumiseen suunnatut tilaisuudet sekä uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuus ovat saaneet hyvää palautetta.

 

Ostopalveluiden ja palvelusetelien lisämäärärahan tarve jakautuu seuraavanlaisesti:

-          Vammaispalvelut ostot 678 500 euroa, josta perhehoito 50 000 euroa, asumispalvelut 600 000 euroa ja työtoiminta 28 500 euroa.

-          Mt ja päihdepalvelut ostot 260 000 euroa, josta mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 200 000 euroa ja päihdeasumisen tuki 60 000 euroa.

-          Vanhuspalvelut ostot ja palvelusetelit 330 000 euroa, josta perhehoito 30 000 euroa, kotihoito ostot ja palvelusetelit 100 000 euroa ja asumispalveluiden ostot ja palvelusetelit 200 000 euroa.

 

Suurimpina syinä ovat asumispalveluiden hinnankorotukset ja etenkin kotihoidossa sijaissaatavuus kesäajalla.

 

Palvelutuotannossa laitoshoidon ja palveluasumisen toteuma on 70,8%. Lisämäärärahan tarve on 100 000 euroa, mikä johtuu maksukertymän vähenemisestä ja aineiden ja tarvikkeiden hintojen noususta.  Kotihoidossa lisämäärärahantarve on 100 000 euroa, syynä maksukertymän väheneminen ja ostopalvelut henkilöstön saatavuuden osalta.

                                   

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan toimintakatteen toteutuma on 47,4 milj. euroa, 72,4 % talousarviosta. Talousarvioon varatut määrärahat ilman koronakustannuksia ylittyvät vastuualueittain (summa ei sisällä sairaanhoitopiirin alijäämää, ennuste 4,2 milj. euroa). :

 

 Hallinto                    100 000 euroa

 Terveyspalvelut                   550 000 euroa

 Sosiaalityö                 1 200 000 euroa

 Arjen tuki                 1 600 000 euroa

 Yhteensä                 3 450 000 euroa

 

 Esityslistan liitteenä on 17.10.2022 tulostettu talouden toteutumavertailu ajalta 1.1. - 31.8.2022 ja toiminnan toteutumista kuvaavat suoritetaulukot.

 

Valmistelija sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573

 taloussuunnittelija Virpi Askola, puh. 040 754 2531

 

Esittelijä sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela

 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

1)     merkitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden  toimialan talousarviomäärärahojen to­teu­tu­mi­sen tammi-elokuulta 2022 tiedoksi 

 

2)     esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää perusturvan toimialalle lisämäärärahan 3 450 000 euroa vastuualueittain seuraavasti:

 

 Hallinto                    100 000 euroa

 Terveyspalvelut                   550 000 euroa

 Sosiaalityö                 1 200 000 euroa

 Arjen tuki                 1 600 000 euroa

 Yhteensä                 3 450 000 euroa

 

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 - - - - -

 

 Merkitään pöytäkirjaan, että arjen tuen palvelujohtaja Saara Paananen, sosiaalijohtaja Raija Kojo ja ylilääkäri Keijo Lukkarinen olivat kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn aikana.

 

 - - - - -

KH 07.11.2022 § 290 

 

 Toimialan tulee seurata aktiivisesti talouden toteutumista ja etsiä mahdollisia säästötoimenpiteitä, jotta lisämäärärahan tarve jää pienemmäksi nyt haetusta.

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapan Hämäläinen, 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuodelle 2022 lisämäärärahan 3 450 000 euroa vastuualueittain seuraavasti:

 

 Hallinto   100 000 euroa

 Terveyspalvelut 550 000 euroa

 Sosiaalityö                  1 200 000 euroa

 Arjen tuki                  1 600 000 euroa  

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 14.11.2022 § 73  

845/02.02.00/2021  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuodelle 2022 lisämäärärahan 3 450 000 euroa vastuualueittain seuraavasti:

 

Hallinto

   100 000 euroa

Terveyspalvelut

   550 000 euroa

Sosiaalityö

1 200 000 euroa

Arjen tuki

1 600 000 euroa

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa