Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 411

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos / Kaavaluonnos

 

KH 10.10.2022 § 254 

 Maankäyttöpalveluilla on tavoitteena uudistaa Suolahden taajaman asemakaavaa laajempina kokonaisuuksina tulevien vuosien aikana. Tavoitteena on saada asemakaavat vastaamaan nykypäivän tarpeita ja yhtenäistää määräyksiä.

 

 Kukkulan alueella 17 vuotta vireillä ollut asemakaavahanke on esitetty keskeytettäväksi ja uusi kaavahanke esitetään käynnistettäväksi uusin tavoittein ja aluerajauksin. Kukkulan asemakaavahanke on ollut vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa aikataulutettuna laadittavaksi vuoden 2022 aikana. Uusi aluerajaus tullaan päivittämään vuoden 2023 kaavoituskatsaukseen.

 

 Kukkulan ja sen lähiympäristön alueelle käynnistettävän hankkeen tarkoituksena on kehittää Kukkulan aluetta virkistyskäyttöön palvelemaan Suolahden taajaman asukkaita sekä matkailua. Ratkaistavaksi tulee mm. virkistyksen kulkuyhteydet ja mahdollisen paikoituksen järjestäminen. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Wanha Satama, jota on vuosien varrella kehitetty palvelemaan matkailutoimintaa. Kukkulan lähiympäristön osalta tarkoituksena on tarkastella rakentunutta ympäristöä ja mahdollisia kaavamerkintöjä sekä tutkia mahdolliset uudet rakennuspaikat asuinrakentamiselle.

 

 Kaavahankkeen vireilletulon yhteydessä julkaistaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka mukaan kaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville kevään 2023 aikana ja kaavaehdotus syksyn 2023 aikana. Kaavan hyväksyminen ajoittuisi loppuvuoteen 2023.

 

Valmistelija Vs. kaavoituspäällikkö Carita Kosonen, puh. 020 632 2036

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutoksen ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 06.11.2023 § 411  

894/10.02.03/2022  

 Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos on käynnistetty kaupunginhallituksessa 10.10.2022 § 254. Kaavahankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja etenemistä kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin julkisesti nähtävillä 23.11.2022-10.1.2023 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi kirjallinen palaute nähtävilläoloaikana ja ennen nähtäville tuloa on Suolahden kyläyhdistys ry jättänyt 4.3.2020 esityksen alueen kaavoittamisesta. Yksi kirjallinen mielipide saapui 15.9.2023. Vaikka palautetta on tullut nähtävilläoloajan ulkopuolella, on ne huomioitu kaavaluonnosta valmisteltaessa. Kaavoittajan vastine tulleeseen palautteeseen on kaavaselostuksen liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa. Kaavoittamisen iltapäivä pidettiin Suolahden kirjastossa 8.2.2023, jossa käsiteltiin Kukkulan asemakaava-aluetta.

 

 Kaavaluonnos on valmisteltu kuulemista varten. Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa ajan tasalle alueen osin vanhentunut asemakaava sekä luoda edellytykset Kukkulanpuiston kehittämiselle. Kaavaluonnoksessa Kukkulanpuiston alueelle on osoitettu VL-5 -merkintä, joka sallii virkistyskäyttöön soveltuvien rakennelmien, rakennusten ja laitteiden rakentamisen. Rakentaminen mahdollistetaan lisäksi osoittamalla rakennusoikeutta 200 k-m2. Kukkulanpuiston itäreunaan esitetään yhtä uutta asuinpientalotonttia (AP). Vanhan paloaseman alueelle esitetään asuinpientalojen ja yleisten rakennusten korttelialue -merkintä (APY). Muutoin asemakaava todentaa toteutunutta tilannetta. Suojeltavat rakennukset on osoitettu sr-7 -merkinnällä. Suojeltaviksi esitetään Keiteleentien varrelta vanha paloasema, Helinin talo korttelissa 13, korttelin 14 tontin 11 asuinrakennus sekä liike- ja asuinrakennus Keiteleentien ja Asemakadun risteyksessä.

 

 Uutta katurakennetta ei kaavalla muodostu. Asemakaavassa ei enää osoiteta Kukkulantietä, vaan kulku Kukkulanpuiston alueelle esitetään ajoyhteydellä.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 040 717 7479

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen, joka koskee osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyä palautetta; ja

 

2)

päättää asettaa 6.11.2023 päivätyn valmisteluaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti kuulemista varten. Valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa